Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "corocznie" na angielski

Wyszukaj corocznie w: Definicja Synonimy
Konta przejściowe otwiera i przegląda corocznie księgowy.
The suspense accounts shall be opened and reviewed annually by the accounting officer.
Państwa członkowskie przekazują wykaz Komisji i uaktualniają go corocznie.
They shall communicate that list to the Commission and update it annually.
W stosownych przypadkach zgłaszający dostarcza corocznie odpowiednie oświadczenie samorządu terytorialnego.
Where appropriate, the applicant shall provide every year the corresponding declaration to the local authority.
Następnie wyniki są aktualizowane co najmniej corocznie.
Thereafter the results shall be updated at least every year.
Urząd publikuje corocznie przegląd swoich wydatków administracyjnych oraz pobranych opłat.
The Authority shall publish a yearly overview of its administrative costs and charges.
Rada Prezesów EBC corocznie dokonuje przeglądu derogacji.
The Governing Council of the ECB shall review the derogations yearly.
Budżet kolegium jest ustalany corocznie przez organy budżetowe.
The budget for the College is fixed annually by the budgetary authority.
Dodatkowo dyrektywa ta oraz kwota pokrycia będą corocznie poddawane przeglądowi.
Also, the Directive and the amount covered will be annually reviewed.
LRW udostępnia corocznie wszystkim laboratoriom zbiór dostarczonych danych szacunkowych.
The CRL shall make available annually to all the laboratories a compilation of the estimates provided.
Zobowiązania budżetowe Wspólnoty w zakresie współfinansowania programów są dokonywane corocznie.
The Community budget commitments for the co-financing of the programmes shall be effected annually.
Gaśnice przeciwpożarowe są corocznie kontrolowane przez właściwą osobę, autoryzowaną przez administracje.
Fire extinguishers shall be examined annually by a competent person, authorised by the Administration.
Komisja regularnie publikuje istotne informacje, najlepiej corocznie.
The Commission shall publish the relevant information periodically, preferably annually.
Ustalane corocznie przez organy krajowe kwoty referencyjne uprawniające do przekroczenia granicy.
Reference amounts for the crossing of borders fixed annually by the national authorities.
Sekretariat corocznie przedstawia sprawozdania z wdrażania niniejszego uzgodnienia sektorowego.
The Secretariat shall report annually on the implementation of this Sector Understanding.
Zobowiązania budżetowe Unii powinny być przyznawane corocznie.
Budget commitments of the Union should be effected annually.
Wskazówek w zakresie rozwoju zasobów udziela corocznie ICES.
The advice on stock developments is given annually by ICES.
Postęp w realizacji celów będzie oceniany corocznie przez Komisję.
Progress towards the targets will be evaluated annually by the Commission.
corocznie, informacji o poziomie premii;
annually, information on the state of bonuses.
Wykaz wszystkich audytorów krajowych wyznaczonych przez państwa członkowskie i spełniających kryteria określone w art. 5 jest corocznie przekazywany Komitetowi.
A list of all national auditors nominated by Member States and fulfilling the criteria set out in Article 5 shall be annually communicated to the Committee.
Europejski Trybunał Obrachunkowy ponownie zidentyfikował jednak w 2009 roku niedociągnięcia, które wskazywano corocznie od 2006 roku.
However, the European Court of Auditors found deficiencies again in 2009 that had already been highlighted every year since 2006.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1123. Pasujących: 1123. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo