Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cudzoziemiec" na angielski

Wyszukaj cudzoziemiec w: Definicja Synonimy
foreigner
alien
gringo
foreign guy
the Outlander
Pewnego dnia... mój ojciec cudzoziemiec zostawił matkę.
One day... my foreigner father left my mother alone.
Mógł to być "cudzoziemiec".
It could have been "foreigner".
Chcesz znać moje zdanie? Nielegalny cudzoziemiec.
Want my opinion? illegal alien.
Ponadto, cudzoziemiec musi posiadać bilety na podróż powrotną lub dysponować odpowiednimi środkami.
The alien must also have a return ticket or equivalent financial means.
A więc, a więc... bardzo cudzoziemiec.
Well, well... very gringo.
I kto kazał ci widzieć mnie tu, cudzoziemiec!
And who told you to see me here, gringo!
Słuchajcie, nie musiał to być "cudzoziemiec".
Look, it might not have been "foreigner".
Ten cudzoziemiec szybko nawykł do japońskiego jedzenia.
The foreigner soon got used to Japanese food.
Był jeden cudzoziemiec... który spędził z nim noc i zmarł.
There was a foreigner who spent one night with him and died.
Ocena, czy cudzoziemiec dysponuje środkami wystarczającymi do utrzymania, leży w gestii urzędników kontroli granicznej.
In fact, it is at the discretion of border control officials to assess whether the alien has adequate financial means.
To zaczęło się, kiedy para starszych ludzi torturowano i zabito, a Ty słyszysz, jak jedno z nich wypowiada słowo "cudzoziemiec".
This started with an elderly couple being tortured and murdered, and you hearing one of them say the word "foreigner".
Ale powiedziałeś, że sądzisz, iż powiedziała "cudzoziemiec".
But you did say you thought she said the word "foreigner".
"cudzoziemiec": oznacza każdą osobę, inną niż obywatel Państwa Członkowskiego Wspólnot Europejskich;
alien: shall mean any person other than a national of a Member State of the European Communities;
Ogólną zasadą jest, że podstawy do sprawdzenia, czy cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim, występują, w przypadku, gdy:
As a general rule there are grounds for checking whether the alien has previously lodged an application for asylum in another Member State where:
cudzoziemiec nie występuje o azyl, ale sprzeciwia się odesłaniu do swojego kraju pochodzenia, twierdząc, że będzie tam w niebezpieczeństwie;
the alien does not request asylum but objects to being returned to his/her country of origin by claiming that he/she would be in danger, or
(wiza na pobyt długoterminowy, oznaczona jednym z następujących symboli, w zależności od działalności, jaką cudzoziemiec otrzymujący wizę ma prowadzić w Rumunii:
(long stay visa, identified by one of the following symbols, according to the activity that the alien receiving the visa is to perform in Romania:
cudzoziemiec w inny sposób próbuje uniemożliwić swój powrót, odmawiając współpracy w ustaleniu swojej tożsamości, w szczególności przez nieujawnianie lub pokazywanie fałszywych dokumentów tożsamości.
the alien otherwise seeks to prevent his/her removal by refusing to cooperate in establishing his/her identity, in particular by showing no, or false, identity papers.
Gdybym pozwolił mu odejść, za sześć dni, gdy się napije, rozpowie, że chana okłamał pospolity cudzoziemiec, a ten pozwolił mu odejść.
Well, if I let him walk away, he will have his wine six nights from now and say... "Khan was lied to by a lowly foreigner and gave that liar his leave."
odciski palców, z wyjątkiem przypadków, w których władze zdecydowały o pobraniu odcisków palców, gdy cudzoziemiec przekroczył granicę zewnętrzną.
fingerprints, except in cases where the authorities decided to take fingerprints when the alien crossed the external frontier.
Cudzoziemiec nie może nabyć nieruchomości bez pozwolenia Rady Ministrów inaczej niż w wyniku czynności prawnej mortis causa.
No foreigner may acquire, otherwise than mortis causa, any immovable property without obtaining a permit from the Council of Ministers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 146. Pasujących: 146. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo