Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "część" na angielski

Wyszukaj część w: Definicja Synonimy

Sugestie

cześć +10k
598
508
417
335
Porozumienie między połączonymi zakładami stanowi zasadniczą część zatwierdzenia.
Such an agreement with the combined establishments shall be an essential part of the approval.
Ponadto projekt obejmował jedynie część regionu.
Moreover, the project was covering only a part of the region.
Odpowiednią część inspekcji przeprowadza się bez uprzedzenia.
An appropriate proportion of the inspections shall be carried out without prior warning.
Być może będzie trzeba wymienić uszkodzoną część.
They might have to swap out a defective part.
Brianie, to jest najważniejsza część.
Brian, this is the most important part.
To ciekawa nazwa na część samochodową.
It's an interesting name for a car part.
Wtedy znaleźli niejasną część w zeznaniu.
That's when they found the vague part in the testimony.
Poszedł kupić jakąś część do ciężarówki.
He's gone to get a part for the truck.
Oderwę kolejną część z twojego czoła.
It's just like picking off another part of your forehead.
Równa część słońca, równa część księżyca, równa część...
Equal part sun, equal part moon, equal part...
Płazy ziemnowodne trzymane są w pomieszczeniach obejmujących część ziemną i część wodną.
Semi-aquatic and semi-terrestrial amphibians are kept in enclosures consisting of a terrestrial part and a aquatic part.
"część zamienna" oznacza oddzielną część EEE, która może zastąpić część EEE.
'spare part' means a separate part of an EEE that can replace a part of an EEE.
Musieliśmy usunąć małą część przedniego płatu.
We had to remove a little section of your frontal lobe.
Specjalną część poświęcono wdrażaniu Traktatu z Lizbony.
A special section is dedicated to the implementation of the Treaty of Lisbon.
Nieoficjalnie, to niezastąpiona część treningu.
Off the record, it's an invaluable part of training.
Widzieliśmy jedynie część potwornej armii Kserksesa.
We saw but a fraction of the monster that is Xerxes' army.
Norris rozdawał część pieniędzy przed morderstwem.
Norris was spreading some of that money around Before the killing.
Odnaleźliśmy część dziennika pierwszego oficera Klingonów.
We've retrieved a portion of the Klingon officer's journal.
Pożyczyliśmy część kwoty przez zastaw domu.
We borrowed a part of the amount by mortgaging the house.
Umiejętność akceptacji to ważna część pracy.
Learning to accept this is a big part of the job.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34146. Pasujących: 34146. Czas odpowiedzi: 125 ms.

cześć +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo