Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "części z nich" na angielski

Wyszukaj części z nich w: Definicja Synonimy
some of them
some of which
Zakup terenów przez SPAQuE od VSL i nieodpłatne udostępnienie części z nich implikuje istnienie zasobów publicznych.
SPAQuE's purchase of VSL's plots of land and the provision of some of them free of charge involves the presence of public resources.
W ciągu ostatnich kilku dni udzielił Pan wielu wywiadów, a na przykład w Niemczech tłumaczył Pan, że wie, które elektrownie jądrowe nie zdadzą testów warunków skrajnych i że ma Pan pewność w odniesieniu do części z nich.
Over the last few days, you have given a number of interviews and have explained in Germany, for example, that you know which nuclear power plants will not pass these stress tests and that you are certain about some of them.
Mamy do załatwienia wiele spraw - o części z nich już wspomniałem.
There are many issues to tackle, some of which I have already mentioned.
Rada wyrażała się bardzo jasno i z tymi odpowiedziami można się zapoznać; części z nich bardzo niedawno udzielałam sama.
It has been very clear, and you can find those answers, some of which have been given by myself very recently.
Części z nich wyszło to na dobre.
Some of them turned out quite well.
I właściwie, odkąd 5 teorii strun wydawało się zbyt wielką liczba, postarałem się pozbyć części z nich.
And actually, since five string theories was too many, I thought I would try to get rid of some of them.
W tej sytuacji w roku 2008 nastąpi realizacja przynajmniej części z nich, a tym samym wyraźnie wzrośnie zapotrzebowanie na środki przeznaczone na płatności.
That being the case, implementation of at least some of them will take place in 2008 and requests for appropriations for payments will rise noticeably.
U części z nich hiperglikemia była ciężka i w niektórych przypadkach współwystępowała z kwasicą ketonową.
In some of these, the hyperglycaemia was severe and in some cases also associated with ketoacidosis.
Dla znacznej części z nich to wsparcie nie równoważy zwiększonych obciążeń dla osób prowadzących gospodarstwa i są one porzucane w alarmującym tempie.
For the vast majority, this support does not offset the increased burden, and farms are being abandoned at an alarming rate.
I nie ma powodu, żeby nie zarobił pan części z nich.
There's no reason some of that shouldn't be yours.
Zbędne formalności sprawozdawcze powodują więcej szkód niż korzyści, więc z radością przyjmę pozbycie się części z nich.
Unnecessary reporting does a lot more harm than good, so I am glad to be rid of some.
Podobnie jest w przypadku płatności na rozwój obszarów wiejskich, które nie zostały jeszcze w pełni wdrożone, a mimo to do części z nich stosuje się zasadę współzależności.
Another example is that rural development payments are not phased in but cross compliance applies however to a number of them.
Powiedz dowidzenia części z nich.
Say goodbye to one of 'em.
Zapewne u drzwi części z nich zawitała pewna niebieska budka.
By now, a few of them will have found a blue box waiting for them on their doorstep.
Biorąc pod uwagę związki z gangami, możesz się spodziewać obecności sporej części z nich w Farmington.
Based on their gang affiliations, you can expect a large influx across the border and up in farmington.
I właściwie, odkąd 5 teorii strun wydawało się zbyt wielką liczba, postarałem się pozbyć części z nich.
These two forces seemed to share a curious relationship that inventors like Samuel Morse were taking advantage of in newfangled devices such as the telegraph.
Części z nich mogą się przydać.
The components may be useful.
Części z nich udaje przeżyć się w układzie trawiennym... i wtedy odkrywają że przemierzyły świat.
Some of those snails survive digestion and emerge to find they've traveled the world.
W większości państw członkowskich wskaźnik urodzeń jest niższy od średniej liczby dzieci na kobietę wynoszącej 2,1 (a w części z nich wskaźnik ten nawet dalej maleje), podczas gdy zwiększa się średnia długość życia.
In most Member States, the birth rate is below the replacement level of 2.1 children per woman (and continues to fall in some cases), while life expectancy is rising.
SB: Z grypą jest trochę inaczej. Uważam, że w sprawie grypy powstała masa -- części z nich dziś przedstawiłem -- masa naprawdę genialnych i przydatnych technologii, które są gotowe do wprowadzenia.
SB: I think flu is different. I think what happened with flu is we've got a bunch - I just showed some of this - a bunch of really cool and useful technologies that are ready to go now.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo