Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czerpanie korzyści z" na angielski

Wyszukaj czerpanie korzyści z w: Definicja Synonimy
to reap the benefits of
profiting from
to benefit from
Należy rozpocząć stosowanie procedury wydawania pozwoleń określonej w niniejszym rozporządzeniu możliwie jak najwcześniej, aby umożliwić sponsorom czerpanie korzyści z usprawnionej procedury wydawania pozwoleń.
The authorisation procedure set out in this Regulation should apply as soon as possible, in order for sponsors to reap the benefits of a streamlined authorisation procedure.
częstotliwości oraz naziemne publiczne systemy przywoływania radiowego, wykorzystywane obecnie we Wspólnocie, różnią się w znacznym stopniu i nie pozwalają wszystkim przemieszczającym się użytkownikom na czerpanie korzyści z ogólnoeuropejskiej sieci usług oraz europejskich rynków;
Whereas the frequencies and land-based public radio paging systems currently in use in the Community vary widely and do not allow all users on the move to reap the benefits of European-wide services and European-wide-markets;
Niedawne wydarzenia na Litwie związane z aresztowaniem zorganizowanego gangu za czerpanie korzyści z handlu ludźmi, pokazują raz jeszcze, że przestępstwo to jest zjawiskiem powszechnym, które nasila się w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego.
Events of recent days in Lithuania, when an organised gang was arrested for profiting from human trafficking, demonstrated once again that this crime is a widespread phenomenon that is intensifying even more during the economic and financial crisis.
odnotowuje rozwój częstych kontaktów między EUNGiPW, EUNUiPPE i EUNB, dzielenie się doświadczeniem, dostosowywanie praktyk oraz czerpanie korzyści z synergii;
notes the development of frequent contact between ESMA, EIOPA and EBA, sharing experiences, aligning practices and profiting from synergies;
Określenie zharmonizowanego podzakresu dla nowych usług łączności elektronicznej umożliwi operatorom i producentom sprzętu czerpanie korzyści z odpowiednio dużego rynku.
The identification of a harmonised sub-band for new electronic communications services will enable operators and equipment manufacturers to benefit from a market of sufficient size.
Jimmy znalazł sposób na czerpanie korzyści z jego talentu.
Jimmy figured out how he could use his talents to turn a profit.
Aby możliwe było czerpanie korzyści z tych projektów należy zlikwidować lukę w finansowaniu.
But the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
Nabycie Nea Proton Bank umożliwia bankowi czerpanie korzyści z synergii.
The acquisition of Nea Proton Bank allows the Bank to benefit from synergies.
Aktywna polityka konsumencka powinna umożliwiać obywatelom czerpanie korzyści z pełnego potencjału rynku wewnętrznego, proponując im szerszy wybór wysokiej jakości produktów i usług w konkurencyjnych cenach.
An active consumer policy should enable citizens to reap the benefits of the internal market to its full potential, by offering them a wider choice of high quality products and services at competitive prices.
Wspomniane środki zabezpieczające mają uniemożliwić czerpanie korzyści z systemu podatku tonażowego w przypadku niekwalifikujących się rodzajów działalności [35].
These ring-fencing measures are intended to prevent non-qualifying activities from enjoying the benefit of the tonnage tax scheme [35].
Poprzez określenie jasnych zobowiązań oraz zapewnienie wypełniania ich przez wszystkie podmioty niniejsze rozporządzenie zlikwiduje luki w przepisach i uniemożliwi podmiotom czerpanie korzyści z handlu nielegalnie pozyskanym drewnem.
By stating clear obligations and by ensuring that all operators are in compliance with them, this regulation will close loopholes and prevent actors from profiting from trading with illegally logged timber.
Ponadto wykorzystanie projektów JI/CDM uniemożliwia UE czerpanie korzyści z ograniczania stosowania paliw kopalnianych, które skutkuje poprawą bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości powietrza.
The large use of JI/CDM furthermore prevents the EU from benefiting from reducing the use of fossil fuels, resulting in improved energy security and air quality.
Należy zbadać możliwość stopniowego otwarcia programu Kultura 2007, promującego współpracę w zakresie kultury, aby umożliwić osobom pracującym w sektorze kulturowym nawiązanie ściślejszej współpracy i czerpanie korzyści z wymiany.
The possibility of gradual opening of the Culture 2007 programme promoting cultural links, should be explored to enable people working in the cultural sector to cooperate more closely and benefit from mobility exchanges.
Jednym z ich głównych argumentów jest to, że w interesie producentów samochodów leży utrzymanie różnych źródeł dostaw i czerpanie korzyści z konkurencji na rynku kół.
One of their main arguments is that car manufacturers have an interest in retaining diverse sources of supply and in benefiting from competition on the wheel market.
Nie mam wątpliwości co do potrzeby wypracowania, w oparciu o ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi a wybrzeżem atlantyckim, społecznościami nadmorskimi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, takiego podejścia na szczeblu europejskim, które umożliwi czerpanie korzyści z przedmiotowej strategii wszystkim zainteresowanym stronom.
I have no doubts as to the need for an approach at European level, based on strengthening cooperation between the Member States with an Atlantic coast, coastal communities, the private sector and civil society, and in which this common strategy will benefit all the stakeholders.
W przypadku nałożenia środków antydumpingowych spowodowałyby one ponowne wprowadzenie uczciwych warunków handlowych na rynku i umożliwiłyby przemysłowi wspólnotowemu czerpanie korzyści z wysiłków na rzecz restrukturyzacji, poczynionych w ostatnich latach.
If definitive anti-dumping measures are imposed, those would reinstate fair trading conditions on the market and allow the Community industry to benefit from its restructuring efforts made in recent years.
Niemcy stwierdziły, że przyznając rabaty, port lotniczy rozłożył ryzyko związane z utworzeniem nowej trasy między siebie i przedsiębiorstwa lotnicze, umożliwiając zarazem obu stronom czerpanie korzyści z rosnącej liczby pasażerów.
Germany submitted that by granting the discounts, the Airport distributed the risk involved in establishing a new route between itself and the airlines, while also allowing both sides to profit from increasing passenger numbers.
Władze francuskie uważają, że wspomniany środek utrudni grupie PSA czerpanie korzyści z jej wcześniejszych inwestycji i znacznie zmniejszy jej zdolność do konkurowania w segmencie lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych.
The French authorities consider that this measure will prevent the PSA Group from capitalising on its prior investment and will substantially reduce its ability to compete in the light commercial vehicle segment.
Współpraca skupiona na wspólnych, otwartych platformach technologicznych, zapewniająca efekty zewnętrzne i efekt dźwigni, umożliwi wielu zainteresowanym stronom czerpanie korzyści z nowych osiągnięć i tworzenie dalszych innowacji.
Collaboration around common, open technology platforms with spill-over and leverage effects will allow a wide range of stakeholders to benefit from new developments and create further innovations.
Przedłużenie mandatu agencji pozwoliłoby Komisji i zainteresowanym stronom na czerpanie korzyści z wiedzy fachowej, jaką dysponuje agencja, oraz z wysokiej jakości zarządzania i świadczonych usług.
The extension of the agency's mandate would allow the Commission and stakeholders to benefit from the agency's expertise and high quality of programme management and service delivery.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo