Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czuć się komfortowo" na angielski

Wyszukaj czuć się komfortowo w: Definicja Synonimy
be comfortable
to feel comfortable
Deuce nauczył mnie by czuć się komfortowo taką, jaka jestem.
Deuce taught me to be comfortable with who I am.
Miejsce, w którym mogli czuć się komfortowo, które dobrze działało i działy się tam rzeczy muzyczne, które nie mogłyby zdarzyć się nigdzie indziej.
A place that they could be comfortable in, that worked well, and that things happened musically that couldn't have happened anywhere else.
Lubię czuć się komfortowo, cokolwiek robię.
I do so like to feel comfortable whatever I'm doing.
Chcę czuć się komfortowo z całą tą sytuacją.
But I want you to feel comfortable with the situation.
Z perspektywy pacjenta... po operacji bardzo ważnym jest czuć się komfortowo w tych pomieszczeniach.
From a patient's perspective... it's very important to feel comfortable in your surroundings, post-surgery.
Tylko dlatego, że czujesz się komfortowo z moją córką, nie znaczy, że powinieneś czuć się komfortowo w moim towarzystwie.
And just because you've gotten comfortable with my daughter, it doesn't mean you should be comfortable with me.
Możesz czuć się komfortowo.
I mean, you can be comfortable.
Znalazła dla mnie wikt, gdzie miałam czuć się komfortowo jak twierdziła.
She found me a bed and board where I would be very well according to her.
Luke lubi czuć się komfortowo w trasie.
I guess Luke likes to be comfortable on the road.
Musi czuć się komfortowo w tym terenie.
Well, he must feel comfortable in that area.
Nie, ludzie chcą czuć się komfortowo.
No, people need to be comforted.
Widzisz, żeby czuć się komfortowo musisz mieć doświadczenie.
See, to feel comfortable, you have to have experience.
To jest prawo każdej dziewczyny, by nosić krótką spódnicę... aby czuć się komfortowo w skwierczącym gorącu.
It's the right of every young girl to wear short skirt... to feel cool in the sizzling heat.
Ja dopiero zaczynam czuć się komfortowo i radośnie!
I'm just beginning to feel the comfort and joy!
i czuć się komfortowo będąc takim...
And be comfortable in who I am...
To dobre uczucie... czuć się komfortowo przy kimś, kto odczuwa to samo.
It's a good feeling, feeling comfortable with someone who feels that way too.
Widząc tam moją mamę, zdałam sobie sprawę, że może nie czuć się komfortowo i że to dla niej przeżycie.
Just seeing my mom there, I realize that, you know, there may have been a little discomfort on her part, and I know that she's experiencing a lot.
Zawsze jesteś zajęta pośrednictwem i zarządzaniem nią i resztą dziewczyn, i nie mogą czuć się komfortowo by połączyć się w poborze.
You were always so busy over-stepping and micromanaging her and the rest of the girls, they couldn't get comfortable enough to connect with the rushees.
Nie mogę wyobrazić sobie, jak można czuć się komfortowo, robiąc przysługę temu opresyjnemu reżimowi i popierając poprawki, które stanowią dla Iranu okazję do ataku i osłabiają ruch opozycyjny, który występował w obronie praw człowieka i demokracji w Iranie.
I cannot imagine how anyone could feel comfortable doing a favour to this oppressive regime by supporting the amendments that provide an opportunity for Iran to attack and weaken the opposition movement that has been advocating for human rights and democracy in Iran.
Ty też bądź taka, jeśli będziesz czuć się komfortowo przy nim.
Stop talking down to her You can talk down to him too later
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo