Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dóbr inwestycyjnych" na angielski

Wyszukaj dóbr inwestycyjnych w: Definicja Synonimy
capital goods
investment goods
capital equipment
capital items
Jedyny współpracujący eksporter nie zakupił żadnych dóbr inwestycyjnych w OD.
The one cooperating exporter had not purchased any capital goods in the IP.
Jedyny współpracujący producent eksportujący korzystał z bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych.
The sole cooperating exporting producer benefited from a duty-free import of capital goods.
Sprzedaży dóbr inwestycyjnych nie ujmuje się w bilansie.
Sales of investment goods are not recorded in the balance sheet.
Zasadniczo przedmiotowa kwota zwrotu odpowiada zwrotowi mającemu zastosowanie do dóbr inwestycyjnych.
This refund corresponds in essence to the refund applicable to investment goods.
W przypadku dóbr inwestycyjnych o wartości poniżej 3000 EUR można zadeklarować całkowity koszt.
For capital equipment costing less than EUR 3000 the entire cost may be declared.
Z technicznego punktu widzenia ten sektor działalności gospodarczej zalicza się do obszarów związanych z produkcją dóbr inwestycyjnych oraz do działalności w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej.
From a technical point of view, the cableway installations sector also ranks among the industrial activities linked to the production of capital equipment and to activities in the building and civil engineering sector.
Zawieszenie należności przywozowych od zakupu dóbr inwestycyjnych:
Suspension of import duty on purchases of capital goods:
Rozpatrywanie przywozu dóbr inwestycyjnych w ramach tego programu w badanym okresie jest więc przedwczesne.
It would therefore be premature to consider the import of capital goods under the scheme during the period of investigation.
Dostawy określonych dóbr inwestycyjnych po upływie okresu korekty dla odliczeń podatkowych
Supplies of some capital goods after the expiry of the adjustment period for deductions
Podczas wizyty weryfikacyjnej stwierdzono również, że przedsiębiorstwa w SSE korzystają także z bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych.
During the verification, it was also found that companies in SEZs also benefit from the duty-free import of capital goods.
Program ten umożliwia bezcłowy przywóz surowców, opakowań i dóbr inwestycyjnych po zerowych stawkach cła.
This scheme permits the import of duty-free raw materials, packing material and capital goods at zero-duty rates.
Zwolnienie jest ograniczone do dóbr inwestycyjnych i wyposażenia, które:
The exemption shall be limited to capital goods and equipment which:
Przedsiębiorstwo korzystało jednak nadal ze zwolnień z cła dla dóbr inwestycyjnych zakupionych przed OD na kwotę ustaloną w pierwotnym dochodzeniu.
The company continued however to benefit from duty exemptions for capital goods purchased before the IP at the amount established in the original investigation.
Program udziela beneficjentom szeregu korzyści, takich jak odroczenia płatności podatku od sprzedaży, dotacje do kosztów instalacji dóbr inwestycyjnych oraz subsydia rozwojowe.
The scheme conferred a number of benefits on the recipient such as deferred payment of sales tax, subsidy for installation of capital goods, and development subsidies.
Trzy przedsiębiorstwa przedstawiły twierdzenie dotyczące programu wspierania przywozu dóbr inwestycyjnych promującego wywóz (EPCGS), opisanego w akapitach 36-39 rozporządzenia tymczasowego. Dotyczą one podziału korzyści w uzupełnieniu do okresu amortyzacji środków trwałych.
Three companies made a claim regarding the export promotion capital goods scheme (EPCGS), which is described in recitals 36 to 39 of the provisional Regulation. These concern the allocation of the benefit over the normal depreciation period of fixed assets.
wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa;
the amount of turnover attributable to supplies of capital goods used by the taxable person for the purposes of his business;
Producent eksportujący argumentował również, że subsydium objęte tym rozporządzeniem, było korzystne dla europejskich dostawców dóbr inwestycyjnych.
It was also argued by the exporting producer that the subsidy targeted by this Regulation benefited the European suppliers of capital goods.
Ostateczna kwota subsydium ad valorem ustalona dla zwolnienia z należności celnych przywozowych od dóbr inwestycyjnych dla badanego przedsiębiorstwa w okresie dochodzenia wyniosła 7,3 %.
The definitive ad valorem subsidy amount established for the exemption from import duties on capital goods for the investigated company during the IP was 7,3 %.
Decyzja dotycząca sprzedania lub nie dóbr inwestycyjnych i momentu tej sprzedaży jest wyłącznie decyzją o charakterze czysto handlowym, podejmowaną przez przedsiębiorstwo.
If and when such capital goods are sold is a merely commercial decision taken by the company.
Biorąc pod uwagę, że program EPZ/EOU jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do przywozu dóbr inwestycyjnych, nie ma potrzeby odnoszenia się do tych dodatkowych argumentów.
Since the EPZ/EOU scheme was used exclusively for the import of capital goods, these additional arguments need not be addressed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo