Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "długość fali" na angielski

Wyszukaj długość fali w: Definicja Synonimy
Do celów ustalania ilości przy zastosowaniu spektrometrii absorpcji, należy starannie ustawić aparaturę na optymalność długość fali.
For quantity determination by absorption spectrometry, carefully adjust the apparatus to the optimum wavelength.
Ograniczenie pewnej właściwości, np. długość fali - 200 nm.
A constraint on some property e.g. wavelength = 200 nm.
Ale owady nadal mogą zobaczyć nawet krótszą długość fali.
But insects can see even shorter wavelength still.
Jest to 1,76 kHz. Mierzę długość fali.
It's 1.76 kilohertz. I measure its wavelength.
długość fali użytej do spektrofotometrycznego odczytu gęstości optycznej Neutral Red,
wavelength used for spectrophotometric reading of Neutral Red optical density,
druga długość fali (wzorcowa), jeśli stosowano,
second wavelength (reference), if used,
Kiedy to robisz... twoja długość fali rezonować będzie z tą z innego świata.
When you do wavelength will resonate with that of another world.
Ponadto, aby zapewnić obszerną ochronę, dermatolodzy zalecają krytyczną długość fali wynoszącą co najmniej 370 nm.
Moreover, in order to ensure a broad protection, dermatologists recommend a critical wavelength of at least 370 nm.
Oznaczenie analitu metodą LC z wykrywaniem UV/VIS (pojedyncza długość fali)
Determination of an analyte using LC with UV/VIS detection (single wavelength)
Sama metoda LC z wykrywaniem UV/VIS (pojedyncza długość fali) nie jest odpowiednia jako metoda potwierdzająca.
LC with UV/VIS detection (single wavelength) is not suitable on its own for use as a confirmatory method.
(W odniesieniu do instrumentów filtrujących: długość fali emisji < 400 nm).
(For filter instrument: emission wavelength > 400 nm).
długość fali, dla której odczytano gęstość optyczną NR,
wavelength used for spectrophotometric reading of NR optical density,
druga długość fali (referencyjna), jeżeli użyta,
second wavelength (reference), if used,
Ta długość fali jest oznaczana przez jej wartość i pkt C.
This wavelength is denoted by its value followed by the letter C.
Chromatograf gazowy z czujnikiem płomieniowo - spektrofotometrycznym, wyposażony w filtr selektywny dla związków siarkowych (długość fali = 394 nm) lub inny odpowiedni detektor.
Gas chromatograph fitted with a flame spectrophotometer detector equipped with a selective filter for sulphur compounds (wavelength = 394 nm) or any other suitable detector.
"Chromatyczność", która oznacza właściwość bodźca barwowego określoną przez jego współrzędne chromatyczności lub przez jego dominującą lub uzupełniającą długość fali i czystość rozpatrywane razem.
'Chromaticity', which means the property of a colour stimulus defined by its chromaticity coordinates, or by its dominant or complementary wavelength and purity taken together.
MRF = długość fali źródła światła napromieniowującego wμm
MRF = an exposure light source wavelength in μm
wyjściową długość fali przekraczającą 1000 nm, ale nieprzekraczającą 1100 nm;
An output wavelength exceeding 1000 nm but not exceeding 1100 nm;
Lampa o promieniowaniu w zakresie nadfioletu, długość fali 254 nm
Ultra-violet lamp, wavelength 254 nm.
λ długość fali, wyrażona w nanometrach [nm];
λ wavelength, expressed in nanometres [nm];
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 100. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo