Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dać" na angielski

Wyszukaj dać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Możesz przynajmniej dać facetowi pożegnalną wycieczkę.
Least you can do is give a guy a farewell tour.
Mogłaś być dokładniejsza i dać mi 20/20.
You could be more specific and give me 20/20.
Proszę dać znać, jeśli znowu będę potrzebny.
And if there is anything else I can do to help, please let me know.
Chyba powinniśmy dać te nowe koszulki na wyprzedaż.
I think we should put these new shirts on sale.
Nie możesz dać mu takiej władzy.
Either way, you can't give him that kind of power.
Spoglądałem na ciała by dać twarzy imię.
I looked at the body to give face name.
Będę musiał dać mu kolejną podwyżkę.
I'll have to give him another raise.
Gmina postanowiła dać ci posadę pana Engelsa.
The community decided to give you Mr. Engels job.
Ktoś musi dać mi trochę krwi.
Someone needs to give me a little blood.
Mogę być skłonna dać Ci pewne wskazówki.
I might be willing to give you some guidance.
Chciałbym móc dać ci milszy prezent.
I would have liked to give you a nicer present.
Więc zdecydowaliśmy się dać jej samochód.
And We decided to give her a car.
Informacje stamtąd powinny nam dać jakąś bazę.
The information we gather there should give us a good lead.
Dlatego postanowiłem dać jej część siebie.
So I wanted to give her a part of me.
Mogłabym dać Ci trochę pieniędzy, jeśli potrzebujesz.
I could give you some money if you need it.
Jeśli coś potrzebujesz, dać mi rozmowę.
If you need anything, give me a call.
Mógłbyś tylko dać mi numer i poświadczyć za mnie.
If you could just give me a contact and maybe vouch for me...
Musieliśmy dać ci nadzieję, inaczej...
We had to give you some sense of hope, otherwise...
Nie mogę dać mu brudnego telewizora.
I can't give him a dirty telly.
Właściwie mógłbyś dać mi szybki kurs Cardassiańskiej inżynierii polowej.
I suppose you could give me a crash course in Cardassian field engineering.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26217. Pasujących: 26217. Czas odpowiedzi: 101 ms.

mogę dać 1267
dac 534

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo