Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "daleki wschód" na angielski

Wyszukaj daleki wschód w: Definicja Synonimy
Far East
Far East-Siberian
To zawsze było moje marzenie, jechać zobaczyć daleki wschód.
I mean, it is, like, my dream in life to spend time in the Far East.
Siergiej Nikolajewicz został oddelegowany na daleki wschód.
Sergei Nikolaevich has been sent to the Far East.
Pojadę do Auvergne, może na daleki wschód.
Ill go to the Auvergne, maybe the Far East.
Wiem również, że prawie utonęłaś podczas podróży na daleki wschód żeby pomóc ofiarom niedawnego tsunami.
I also know that you nearly drowned on a trip to the far east To help victims of the most recent tsunami.
Otwarcie szlaku północnego skróci drogę na Daleki Wschód.
The opening up of the northern route shortens the journey to the Far East.
Chiny, Hong Kong, to jest Daleki Wschód.
China, Hong Kong, that's the Far East.
W poprzednim tygodniu zwierzył mi się, że chciałby odwiedzić Daleki Wschód.
Last week he told me that he wanted to go far east.
Nie zawsze. Cyganie to Daleki Wschód.
Don't usually get gypsies this far east.
Wszystko potrzebne do podróży na Daleki Wschód.
All necessary for traveling to the Far East.
Niedługo Chińczycy wezmą sobie Daleki Wschód.
Soon the Chinese will take the Far East from you
Ja jadę na Daleki Wschód, pisać nową książkę:
And I'm off to the Far East, writing a new book:
Azja, Daleki Wschód i Oceania,
Asia, Far East and Oceania,
Zamierzam wyjechać na Daleki Wschód, by działać tam to jedyna rzecz, która trzyma mnie w zdrowiu.
I will be going to the Far East to do some charity work, which is the one thing that will keep me sane.
To żywa, oddychająca kreatura powołana do życia przez kogoś, kto posiada tę zdolność, sądzę, że przywiozłeś ją ze swoich wycieczek na Daleki Wschód.
It's a living, breathing creature willed into existence by someone who possesses ability I think you picked up on your whirligig-buying excursions to the Far East.
To nie Daleki Wschód, kołku, do Bliski Wschód.
That's not the Far East, you pillock, that's the Middle East.
Jeden eksporter twierdził, że negatywne tendencje przemysłu wspólnotowego w zakresie produkcji, sprzedaży i zatrudnienia spowodowane są stopniowym przenoszeniem działalności dawnego producenta brytyjskiego na Daleki Wschód.
One exporter argued that the Community industry's negative trends on production, sales and employment were caused by the progressive relocation of a former British producer to the Far East.
Oprócz tradycyjnych punktów zapalnych, takich jak Afryka i Daleki Wschód, liczba zakażonych osób wzrosła w Europie Wschodniej i w Azji Środkowej.
In addition to the usual hot-spots such as Africa and the Far East, the number of infected people has risen in Eastern Europe and in Central Asia.
Producenci europejscy zaczęli eksportować go do Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, na Południowy i Daleki Wschód.
The European producers were starting to export to Central and South America, Africa, South-East Asia and the Far East.
Prawa te są nie tylko ograniczone przez władze rosyjskie, ale również są bardzo drogie, wydawane w sposób dyskryminujący oraz taki, który ewidentnie jest na niekorzyść przewoźników UE, szczególnie tych organizujących przeloty różnymi trasami na Daleki Wschód.
These rights are not only restricted by the Russian authorities but they are also expensive, issued in a discriminatory way, and in a manner that clearly disadvantages EU carriers, particularly those flying a number of routes to the Far East.
W lecie 1919... kiedy przybywałem w Chicago w drodze na Daleki Wschód mój znajomy, Elliott Templeton którego spotkałem, w Londynie i w Paryżu zaprosił mnie, wraz ze swoja siostrą, panią Bradley na kolację.
In the summer of 1919... while passing through Chicago on my way to the Far East... a friend of mine, Elliott Templeton... whom I had known in London and Paris... invited me to dine with him and his sister, Mrs. Bradley.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo