Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "data wygaśnięcia" na angielski

Wyszukaj data wygaśnięcia w: Definicja Synonimy
expiry date
date of expiry
expiration date
end date

Sugestie

Numer i data wygaśnięcia (trzy miesiące po wydaniu) świadectwa.
The number and expiry date (three months after issuance) of the certificate.
Na tym wzorze nie jest podawana data wygaśnięcia prawa jazdy.
On this model no expiry date is indicated.
Pierwotna data wygaśnięcia zgłaszanej umowy finansowej.
Original date of expiry of the reported financial contract.
W konsekwencji data wygaśnięcia tego okresu również wymaga odroczenia.
Consequently, the date of expiry of that period should also be referred.
data wygaśnięcia lub data produkcji dla klasy I,
expiration date and/or manufacturing date for class I,
Nowa data wygaśnięcia przewiduje ramy czasowe dla Komisji, w celu przygotowania badań perspektywicznych, a następnie sprawozdania, oraz dla Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu podjęcia decyzji w sprawie pełnej liberalizacji sektora usług pocztowych, które są identyczne z ramami ustanowionymi w pierwotnej dyrektywie.
The new expiration date foresees a time-frame for the Commission to prepare the prospective study and the subsequent report and for the European Parliament and for the Council to take a decision on full liberalisation of the postal sector which is identical to that included in the original Directive.
Ważne do daty: określona data wygaśnięcia ze znacznikiem czasu tuż przed północą.
Good till date: the specified date of expiry with the timestamp immediately prior to midnight.
Niemniej jednak, okres ten może wejść w życie jako data wygaśnięcia dokumentów czasowego przywozu.
Nevertheless, this period can come into force only as of the date of expiry of the temporary importation papers.
data wygaśnięcia świadectwa zdrowia (IX) dla:
Expiry date of the medical certificate (IX) for:
Po pierwsze, jak powiedział pan poseł Coelho, pierwotna data wygaśnięcia instrumentów - 30 czerwca bieżącego roku - stała się nierealistyczna, dlatego zostanie zmieniona.
First, as Mr Coelho said, the initial expiry date of the instruments - 30 June this year - has become unrealistic and will therefore be changed.
Przewiduje się, że data wygaśnięcia (okres trwania) programu przypadnie na lata 2020-2022.
The 'expiry date' (duration) of the programme is expected to be in 2020-2022.
Jeżeli świadectwo jest ważne bezterminowo, data wygaśnięcia jest anulowana,
If the certificate is valid indefinitely, the expiry date is made void,
Niepewna jest data wygaśnięcia obecnych ram finansowych, podobnie jak zakres reformy z finansowego punktu widzenia.
The expiry date of the current financial framework is uncertain, as is the extent of the reform of the financial perspective.
Formularze E 111 i E 111B, wydane przed 1 czerwca 2004 r. zachowują jednak swoją ważność aż do 31 grudnia 2004, chyba że ich data wygaśnięcia nastąpi wcześniej.
However, the E 111 and E 111 B forms, delivered before 1 June 2004, will remain valid until 31 December 2004, unless an earlier expiry date is indicated on them.
Nawet jeśli data wygaśnięcia zostanie przedłużona, w interesie każdego państwa jest podpisanie umów przejściowych, aby złagodzić negatywny wpływ "umów preferencyjnych".
Even if the expiry date is extended, it is in the interest of every country to sign interim agreements to absorb the negative economic impact following the expiry of the 'preferential agreements'.
data wygaśnięcia działania lub wycofania środka.
the date of expiry of the withdrawal period.
Czas trwania: Rok, przedłużany co roku. Chociaż data wygaśnięcia systemu pomocy nie jest określona, nie ma on być systemem trwałym.
Duration: One year, to be renewed annually. Although the scheme does not have a specified expiry date, it is not intended to be permanent.
Czas trwania: Do 31.12.2010 r. z obowiązkiem ponownego zgłoszenia wniosku złożonego po dniu 31 grudnia 2007 r. (data wygaśnięcia wspólnotowych ram pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska)
Duration: 31.12.2010 with the requirement to renotify the application after 31 December 2007 (expiry date of the Community guidelines on State aid for environmental protection)
Ustanowiony niniejszą decyzją środek stanowiący odstępstwo powinien wygasnąć w dniu wejścia w życie dyrektywy zmieniającej, jeśli data ta będzie wcześniejsza niż data wygaśnięcia środka określona niniejszą decyzją.
The derogating measures provided for in this Decision should expire on the date of the entry into force of such an amending Directive, if that date is earlier than the date of expiry provided for in this Decision.
W związku z tym stosowne jest przedłużenie okresu stosowania decyzji 2002/546/WE o sześć miesięcy, tak aby data wygaśnięcia tej decyzji zbiegała się z datą wejścia w życie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
It is therefore appropriate to extend the period of application of Decision 2002/546/EC by six months, so that its expiry date coincides with the date of entry into force of the Guidelines on regional state aid for 2014-2020.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo