Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "decydujący" na angielski

Wyszukaj decydujący w: Definicja Synonimy
decisive
crucial
critical
determining
defining
a vital
determinant

Sugestie

64
Dzięki waszemu okrętowi zdołam przeprowadzić decydujący atak.
With your ship, I can deliver a final, decisive attack.
Prezydent Bush zapewnia, że atak bedzie szybki i decydujący.
President Bush demanded that the conflict must be swift and decisive.
Czas jest decydujący w moim eksperymencie.
Timing is crucial to my experiments.
Gwen, to pierwszy egzamin, najbardziej decydujący.
Gwen, first exam - most crucial.
Realizacja obu priorytetów osiągnęła ważny i decydujący etap.
Implementing both priorities has reached an important, critical stage.
Wiesz, to jest bardzo decydujący punkt dla waszego związku.
You know, this is a very critical point For your relationship.
Musiał być pewien... decydujący moment, kiedy zrozumiałeś, że jesteś inny.
There must have been a decisive moment When you realized that you were different.
Jeśli dobrze rozumiem... ambasador Kosh i Vorloni będą decydujący w nadchodzącej wojnie.
As I understand it... Ambassador Kosh and the Vorlons are crucial to the big war that's coming.
Oto decydujący moment i okazja do wyprzedzania.
Right, this is a crucial overtaking opportunity.
W tej domenie pakiet azylowy to instrument konieczny oraz decydujący dla przyszłego rozwoju polityki imigracyjnej Unii Europejskiej.
In this sphere, the 'asylum package' is an instrument that is both necessary and crucial for the future development of immigration policies in the European Union.
Mam nadzieję, że będzie on ostateczny, decydujący i prawidłowy.
I hope it will be final, decisive and correct.
Wczoraj podjeliśmy decydujący krok w doprowadzeniu winnych przed wymiar sprawiedliwości.
Yesterday, we took a decisive step in bringing those responsible to justice.
W tym przypadku dostęp do trzecich rynków staje się decydujący.
In this case, the access to third markets becomes crucial.
Do ograniczenia terroryzmu może w znaczący i decydujący sposób przyczynić się dialog międzyreligijny.
Inter-religious dialogue can make a significant and decisive contribution to reducing terrorism.
Dostęp do finansowania kredytem jest decydujący dla przemysłu motoryzacyjnego i jego dostawców.
Access to credit financing is crucial for the automotive industry and its suppliers.
Jesteśmy zobowiązani wezwać Unię, by wreszcie wykonała ten decydujący krok.
We must call upon the Union to take this decisive step at last.
Oba kraje mają szansę, aby ten rok był wyjątkowy i nawet decydujący dla zwiększenia stopnia integracji z Unią Europejską.
Both countries are in a position to make this year a very special and even decisive one in terms of getting more and more integrated with the European Union.
Ponieważ pozycja planet... ma decydujący wpływ na twoje życie.
Because the position... of the planets is crucial to your life.
Mieliśmy nadzieję, że będzie szybki i decydujący, ale przewidzieli nasze plany.
We hoped it would be quick and decisive but somehow they anticipated our plans.
Można zatem przyjąć, że Ryanair w decydujący sposób wpływał na postępowanie AMS.
Consequently, Ryanair can be presumed to have exercised decisive influence over the behaviour of AMS.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 431. Pasujących: 431. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo