Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "decyzji rady" na angielski

Wyszukaj decyzji rady w: Definicja Synonimy
decision of the Council
decision by the Council
decisions of the Council
decision of the Board
decisions of the Board
decided by the Council
Council Decision Council's decision
Council decides

Sugestie

Przyjęcie i wykluczenie obserwatorów podlega decyzji Rady.
The admission and expulsion of Observers shall be subject to a decision of the Council.
Wszelkie takie korekty wymagają decyzji rady ministrów.
Any such adjustment requires a decision by the Council of Minsters.
Inne środki wynikają z decyzji rady okręgu Troms lub komitetu wykonawczego gminy Målselv.
The other measures are a result of decisions of either Troms County Council or the Executive Committee of the Municipality of Målselv.
Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych.
The Director may be removed from office upon a decision by the Administrative Board, after consulting the Board of Regulators.
Mogę dostać kopię wszystkich od czasu decyzji rady do teraz?
Can I have a copy of them, from the time of the decision until now?
W następstwie decyzji rady okręgu podjętej w grudniu 2002 r. Aust-Agder zawarł nowe indywidualne umowy.
Following a decision by its County Council of December 2002, Aust-Agder concluded new individual contracts.
Należy zatem wzmocnić uprawnienia Komisji, aby zapewnić zgodność decyzji rady zarządzającej z prawem wspólnotowym.
Therefore, the rights of the Commission should be strengthened to ensure consistency of the decisions of the Governing Board with Community law.
Chciałabym wspomnieć o decyzji rady miasta Moskwy pozwalającej na pokojowe i regularne demonstracje - zakazane do zeszłego roku - takie jak te w celu poparcia art. 31 lub dzień, w którym demonstrowała prasa.
I should mention here the Moscow City Council's decision to authorise peaceful and regular demonstrations - which were forbidden until last year - such as those in support of Article 31 or the day of press rallies.
Obowiązkiem dyrektora powinno być przyjmowanie opinii, zaleceń i, co najważniejsze, decyzji rady organów regulacyjnych, aby mogły one wejść rzeczywiście w życie.
The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into effect.
Albo ja zniszczę ziemski okręt, niezależnie od decyzji rady!
Or I'll destroy the Earth Ship. whether this council approves or not!
Dnia 4 lutego 2009 r. sąd administracyjny w Kuopio (Kuopion Hallinto-Oikeus) zabronił wdrożenia decyzji rady miasta w sprawie zmiany harmonogramu spłaty długu.
The administrative court of Kuopio (Kuopion Hallinto-Oikeus) prohibited the implementation of the City Council's decision concerning the debt rescheduling on 4 February 2009.
Euratom ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń do decyzji rady zarządzającej, gdy uzna, że decyzja ta może być niezgodna z prawem wspólnotowym, w tym w szczególności ze zobowiązaniami międzynarodowymi Euratomu wynikającymi z umowy międzynarodowej ITER.
Euratom shall have the right to make a reservation to a decision by the Governing Board, when it considers that that decision may be contrary to Community law, including notably its international commitments arising from the ITER International Agreement.
Zależnie od decyzji rady stowarzyszenia agencja może zajmować się kwestią praw podstawowych w danym państwie w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 oraz w stopniu koniecznym do stopniowego dostosowywania prawa danego państwa do prawa wspólnotowego.
Upon the decision of the Association Council the Agency may deal with fundamental rights issues within the scope of Article 3(1) in the respective country, to the extent necessary for the gradual alignment to Community law of the country concerned.
Na koniec w marcu 2010 r. Finlandia wycofała zgłoszenie gwarancji, ponieważ spółdzielnia Karjaportti wycofała swój wniosek o udzielenie gwarancji, a w dniu 22 lutego 2010 r. zarząd miasta zdecydował o niewdrażaniu decyzji rady miasta.
Lastly, Finland withdrew the notification of the guarantee in March 2010, as Karjaportti withdrew its application for the guarantee and the City Board decided on 22 February 2010 not to implement the decision of the City Council.
mając na uwadze, że Federacja Rosyjska wycofała się z decyzji rady szefów państw WNP z dnia 19 stycznia 1996 r., która zakazuje państwom sygnatariuszom angażowania się we współpracę wojskową z separatystycznymi władzami Abchazji,
whereas the Russian Federation withdrew from the 19 January 1996 decision of the CIS Council of Heads of State which prohibits the signatory States to have any military cooperation with the separatist authorities of Abkhazia,
Agencja stosuje obecnie wytyczne Komisji po decyzji rady wykonawczej (decyzja 2012/04); zwraca uwagę, że wytyczne te zostaną zastąpione, kiedy Agencja przyjmie wzorcowe wytyczne dla agencji regulacyjnych dotyczące ujawniania naruszeń,
the Agency currently applies the Commission's guidelines following a decision of the Executive Board (Decision 2012/04); notes that these guidelines will be replaced as soon as the Agency adopts the Regulatory Agencies' model guidelines on whistleblowing,
Porozumienie to musi mieć formę decyzji Rady.
Such agreement shall take the form of a Council decision.
Przewodniczący zapewnia jakość i spójność decyzji Rady Odwoławczej.
The Chairman shall ensure the quality and consistency of the decisions of the Board of Appeal.
Parlament Europejski musi zostać uwzględniony w przypadku dalszych środków dotyczących decyzji Rady.
Parliament must likewise be involved as regards other measures affecting the Council framework decision.
Modyfikacja w celu uwzględnienia decyzji Rady w sprawie nowych perspektyw finansowych.
Adjustment to take account of the Council decision on the new Financial Perspectives.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1455. Pasujących: 1455. Czas odpowiedzi: 143 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo