Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dla osiągnięcia celu" na angielski

Wyszukaj dla osiągnięcia celu w: Definicja Synonimy
to achieve the aim
to meet the objective
in order to achieve the objective
to the achievement of the objective

Sugestie

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia wytycznych niezbędnych do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji wymaganego dla osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy.
In particular, the Commission should be empowered to adopt the guidelines necessary for providing the minimum degree of harmonisation required to achieve the aim of this Directive.
Jednym z czynników istotnych dla osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania tych mechanizmów do czasu uruchomienia zharmonizowanych ram wspólnotowych w celu utrzymania zaufania inwestorów.
One important means to achieve the aim of this Directive is to guarantee the proper functioning of these mechanisms, until a harmonised Community framework is put into operation, in order to maintain investor confidence.
W takim przypadku zwiększenie stawki musi dotyczyć wyłącznie dodatkowych kosztów kwalifikowalnych niezbędnych dla osiągnięcia celu, o którym mowa, nie dotyczy natomiast inwestycji prowadzących do zwiększenia zdolności produkcyjnych.
In that case, the increase must be confined to the extra eligible costs necessary to meet the objective referred to and does not apply in the case of investments which result in an increase in production capacity.
inne środki, które Komisja uzna za niezbędne dla osiągnięcia celu niniejszej Konwencji.
other measures the Commission considers necessary to meet the objective of this Convention.
Zmiana tych zasad, przy jednoczesnym ich unowocześnieniu i uproszczeniu, jest wobec tego nieodzowna dla osiągnięcia celu, jakim jest swobodny przepływ osób.
Replacing, while modernising and simplifying, these rules is therefore essential to achieve the aim of the free movement of persons.
Komisja powinna oceniać środki skutku równoważnego, opracowane przez Państwa Członkowskie, dla osiągnięcia celu tego wymogu, a gdzie stosowne, Komisja powinna przedstawiać propozycje wprowadzenia zmian w niniejszej dyrektywie.
The Commission should assess measures of equivalent effect, developed by Member States to achieve the aim of this requirement, and, where appropriate, submit proposals to amend this Directive.
Dla osiągnięcia celu określonego w art. 1 Komisja może podjąć techniczne środki wykonawcze określone w ust. 1, których nie obejmuje ust. 2, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 3.
To achieve the aim set out in Article 1, the Commission may also adopt technical implementing measures referred to in paragraph 1 which are not covered by paragraph 2, acting in accordance with the procedure referred to in Article 3(3).
Dla osiągnięcia celu 8 naukowców na 1000 zatrudnionych konieczne będą działania w zakresie struktury i metod nauczania, które zachęciłyby młodych ludzi do rozpoczęcia kariery naukowej.
To meet the objective of 8 researchers for every 1000 employees, actions will have to address course structures and teaching methods with a view to engaging the interest of young people in a career in science.
Obecnie zaprezentowana oferta nie jest ogólnie wystarczająca dla osiągnięcia celu dwóch stopni.
What is currently on the table is not sufficient overall to achieve the two degree target.
Okres trzech lat wydaje się być wystarczający dla osiągnięcia celu lepszej kontroli.
A three-year period seems sufficient for the objective of better control.
Posiada ona znaczny potencjał tworzenia miejsc pracy oraz może być skutecznie wykorzystana dla osiągnięcia celu wzrostu gospodarczego.
It possesses a significant potential for creating jobs and can effectively be employed to achieve the objective of economic growth.
Pomoc państwa musi być zawsze ograniczona do środków niezbędnych dla osiągnięcia celu i przyznawana na przejrzystych zasadach.
State aid must always be restricted to what is necessary to achieve its purpose and be granted in a transparent manner.
w odpowiednich przypadkach budżet dla osiągnięcia celu konwergencji;
if appropriate, the budget for achieving the Convergence Objective;
Niszczysz formy życia dla osiągnięcia celu. Twierdzisz, że nie miałeś wyboru.
You destroy life-forms to attain your goals, then claim that they left you no choice.
To nie pierwszy raz, kiedy Mei użyła swej urody dla osiągnięcia celu.
It's not the first time... Mei's been asked to use her beauty to seduce a man.
Jednakże niektóre uzgodnienia zaprojektowane dla osiągnięcia celu, któremu środki wyrównawcze miały służyć, mianowicie zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych, nie zostały dopełnione.
However, certain arrangements that were designed to achieve the objective which these compensatory measures were supposed to permit, i.e. the abolition of checks on persons at the internal borders, are still not in place.
Zawarto również dalsze wyjaśnienia dotyczące wielowymiarowych polityk, jakie mają być koordynowane i wdrażane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dla osiągnięcia celu Europejskiego Roku.
Also there is a further clarification on the multidimensional policies that have to be coordinated and implemented at national, regional and local levels in order to reach the aim of the European Year.
Komisja powinna była skierować do Niderlandów pismo polecające, zawierające środki korzystne dla osiągnięcia celu.
Instead the Commission should have presented the Netherlands with a recommendation for appropriate measures.
Władze Zjednoczonego Królestwa twierdzą, że zwolnienia z opłaty są kluczowe dla osiągnięcia celu środowiskowego AGL, ponieważ przyczyniają się do ograniczenia szkody wynikającej ze świeżego wydobycia.
The UK authorities submit that the exemptions from the tax are crucial for achieving the environmental purpose of the AGL as they reduce the damage created by fresh quarrying.
Umawiające się Strony czynią wszystko, co niezbędne, dla osiągnięcia celu określonego w artykule 33.
The Contracting Parties shall do everything necessary to achieve the objective set out in Article 33.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 187 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo