Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dla porównania" na angielski

Wyszukaj dla porównania w: Definicja Synonimy
for comparison
in comparison
by comparison
for reference
to compare
for comparing
for scale
In contrast
By contrast
This compares
By way of comparison
For the purposes of comparison
Ustalenie to można dla porównania uzupełnić ustaleniem metodą miareczkową.
This determination may be completed by a volumetric procedure for comparison.
Później wykonała ten eksperyment z placebo, dla porównania.
She then repeated the experiment with a placebo for comparison.
podkreśla, że potencjalny koszt oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania szacuje się w odniesieniu do państw członkowskich na 1 bln EUR rocznie, podczas gdy dla porównania budżet Unii na 2011 r. w środkach na zobowiązania wynosił tylko 142,5 mld EUR;
stresses that the potential cost of tax evasion and avoidance for Member States is estimated to amount to EUR 1 trillion every year while in comparison, the Union budget for 2011 in terms of appropriations for commitments amounted only to EUR 142,5 billion;
Dla porównania kwota odzyskana w 2007 roku wyniosła 288 milionów.
In comparison, the amount recovered in 2007 was 288 million.
samochody spalinowe dla porównania wymagały kręcenia korbą i produkowały spaliny.
Gas cars by comparison required cranking and produced exhaust.
W opinii skarżącego poprzednicy ubezpieczyciela Dôvera, łącznie przewyższający wielkością SZP, deklarowali, dla porównania, wysokość spłaconego długu jedynie na poziomie 27,25 mln EUR.
According to the complainant, Dôvera's predecessors, by comparison, which were jointly larger in size than SZP saw their debts discharged by an amount of EUR 27,25 million only.
I jak dużo sposobności przedsięwzięłaś dla porównania?
And how many opportunities have you taken for comparison?
Może być konieczne ponowne ocenienie linii odniesienia użytych dla porównania w tym zakresie.
It may be necessary to re-evaluate the baselines used for comparison in this respect.
Strony wymienią między sobą, dla porównania, pełne sprawozdania i zalecenia.
Full reports and recommendations shall be exchanged for comparison.
Na stole są zdjęcia ugryzień zwierząt, dla porównania.
I have some photos of animal bites on the table for comparison.
Komisja uważa, że cena za tak ograniczone ilości nie stanowi odpowiedniej podstawy dla porównania z cenami w ramach PPA.
The Commission considers that the price for such limited quantities does not constitute an adequate basis for comparison with PPA prices.
Eksporter nie przedstawił dowodów na poparcie swojego twierdzenia, jakoby ceny wywozu z USA do Meksyku stanowiły lepszą podstawę dla porównania.
The exporter did not provide evidence to support its claim why export prices from USA to Mexico would constitute a better basis for comparison.
Współrzędne punktu "H" w stosunku do trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyzn oraz rzeczywisty kąt oparcia siedzenia mierzy się dla porównania z danymi przedstawionymi przez producenta pojazdu.
The coordinates of the 'H' point in relation to three mutually perpendicular planes, and the actual seat-back angle, shall be measured for comparison with the data supplied by the vehicle manufacturer.
Pomiary stałe, które należy wybrać dla porównania z wynikami modelowania, muszą być reprezentatywne dla skali objętej modelem.
The fixed measurements that have to be selected for comparison with modelling results shall be representative of the scale covered by the model.
Podziel pionowo i powiel. Lewy obszar będzie pokazywał oryginał, a prawy dla porównania, zmiany wprowadzone przez filtr.
Split vertically. The left area shows the original and the right one the filter effect for comparison.
Niemcy przedstawiły wykaz inwestycji dokonanych w związku z zakresem polityki publicznej w latach 2006-2009 (dla porównania, łączna kwota inwestycji w tym okresie wyniosła 22476812 EUR).
Germany submitted a list of investments which were made in relation to the public policy remit between 2006 and 2009 (for comparison, the total investment during that period amounted to EUR 22476812).
Dlatego alternatywa dla porównania odpowiada najtańszej alternatywie dostępnej przedsiębiorstwu o podobnych funkcjach i cechach charakterystycznych, z wyjątkiem tych związanych z ochroną środowiska.
Therefore, the alternative for comparison corresponds to the cheapest alternative available to the company with similar functions and characteristics, except for those related to environmental protection.
Zgodnie z procedurą opisaną w ppkt 2.2.1.2.1 załącznika II przeprowadza się, od początkowej prędkości obrotowej odpowiadającej 40 km/godz., dodatkowe badanie zimnych hamulców dla porównania z wynikami badań typu I i II.
A supplementary cold performance test from an initial rotational speed equivalent to 40 km/h shall be carried out for comparison with the Type I and II test results as described in item 2.2.1.2.1 of Annex II.
Określenie uchodzącej emisji NMLZO dla porównania z wartościami uchodzącej emisji w Załączniku:
Determination of fugitive emission of NMVOCs for comparison with fugitive emission values in the Annex:
wa (SRTT) = 1/3 R1 + 2/3 R2 dla porównania z oponą zgłoszoną do homologacji T2
wa (SRTT) = 1/3 R1 + 2/3 R2 for comparison with the candidate tyre T2
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 245. Pasujących: 245. Czas odpowiedzi: 186 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo