Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dla siebie samego" na angielski

Wyszukaj dla siebie samego w: Definicja Synonimy
for myself
to himself
for himself
for yourself
to yourself

Sugestie

To także coś, czego nie mogę zrobić dla siebie samego.
It's also something that I cannot do for myself.
Przyjemność, jaką byłoby zabicie ciebie zarezerwowałem dla siebie samego.
It may simply be that killing you is a pleasure I have reserved for myself.
Fry rzeczywiście ochronił Leelę, strasznym kosztem dla siebie samego.
Fry did, in fact, save Leela, though at a terrible cost to himself.
Stanowił zagrożenie dla siebie samego dlatego został skuty.
He was a danger to himself, that's why we cuffed him.
W tamtych czasach twój ojciec pracował już dla siebie samego.
Those days, your father was working for himself.
Uważa się, że Arkad powoli i po cichu buduje wsparcie dla siebie samego jako nowego lidera.
It is believed that Arkad has slowly and quietly been building support for himself as a new leader
Zanim Steve wrócił do domu, uświadomiono nas, jak bardzo żołnierz może być niebezpieczny dla siebie samego lub innych ludzi.
Before Steve came home, they told us how a soldier could be a danger to himself or other people.
coś w tym rodzaju, zmierzę wiec ja nie robię extrra roboty dla siebie samego.
Something like that. I'll measure it so I don't make extra work for myself.
Jeśli bym dla siebie samego szczęścia szukał, nigdzie bym od ciebie nie odszedł.
If I looked for happiness only for myself, I would have never left you.
Słyszałem, co mówiłeś o wojnie i tylko tyle ci powiem że walczyłem dla mojego króla, ale głównie walczyłem dla siebie samego i moich przyjaciół, żebyśmy przeżyli.
I heard what you said about the war and I'll tell you this much, that I did fight for my king, but mainly I fought for myself and for my friends and to stay alive.
Żaden człowiek... dla żadnego znakomitego okresu nie może mieć jednej twarzy dla siebie samego... a innej dla reszty... by w końcu nie połapać się, która jest prawdziwa.
No man... for any considerable period... can wear one face to himself... and another to the multitude... without finally getting bewildered as to which may be the true.
zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez członka dla siebie samego, jak i dla członków swojej rodziny, oraz zwrotu kosztów przewozu swoich rzeczy osobistych i umeblowania, w tym kosztów ubezpieczenia od zwykłego ryzyka (kradzież, stłuczenie, uszkodzenie przez ogień).
reimbursement of travelling expenses incurred by him for himself and for members of his family, and reimbursement of the cost of removal of his personal effects and furniture including insurance against ordinary risks (theft, breakage, fire).
To dar dla siebie samego.
Honour is a man's gift to himself.
Chcę tego dla siebie samego.
Well, I want that for myself.
Kellog, pracuje dla siebie samego,
Kellog, working for himself,
Honor to dar dla siebie samego.
Honour is the gift a man gives himself.
Moją radą dla siebie samego będzie...
And my advice to me would be to...
Myślę, że ze szkodą dla siebie samego.
Guess you were... planning on keeping that to yourself.
Nie znam inteligentniejszego człowieka, więc proszę tam wrócić, chociażby dla siebie samego.
God, you are the smartest man I know, and if you won't go back in there for them, then do it for yourself.
Próbowałeś zrobić coś dla siebie samego.
You tried to make something of yourself.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo