Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dołożyć wszelkich starań" na angielski

Wyszukaj dołożyć wszelkich starań w: Definicja Synonimy
make every effort
do their utmost
do its utmost
do everything possible
do all we can
do all it can
make all efforts
use its best efforts
best endeavours
make all possible efforts
endeavour

Sugestie

45
Obydwa rządy powinny dołożyć wszelkich starań, by znaleźć kompromis, który da podwaliny pod stałe porozumienie.
Both governments should make every effort to find a compromise which will provide the foundation for a permanent agreement.
Unia Europejska musi dołożyć wszelkich starań w celu propagowania legalnej migracji i skutecznego zwalczania nielegalnej migracji.
The EU must make every effort to ensure that legal migration is promoted and that we combat irregular migration effectively.
Dlatego wszystkie państwa członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby realizować skuteczną i społecznie zorientowaną politykę zdrowotną.
That is why all Member States have to do their utmost to pursue an effective and socially-focused health policy.
Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, by zapewnić, że europejska polityka morska w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
The Members States must do their utmost to ensure that European maritime policy makes an important contribution to reducing greenhouse gas emissions.
Unia powinna zatem dołożyć wszelkich starań, aby procedury stosowane w różnych państwach członkowskich były spójne.
The Union should therefore do its utmost to ensure that the procedures applying in different Member States are consistent.
Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć cele krajowe oraz zlikwidować przeszkody powstrzymujące wzrost gospodarczy.
Member States should make every effort to meet the national targets and to remove the bottlenecks that constrain growth.
Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w celu modernizacji i ulepszania tego systemu.
The Member States should make every effort to modernise and improve this system.
UE powinna dołożyć wszelkich starań w celu zwalczania tego procederu.
The European Union should make every effort to counter this threat.
Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań do skutecznej walki z tym zjawiskiem.
The European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
Zamierzam dołożyć wszelkich starań przywrócić kontakt z Floty.
I intend to make every effort to restore contact with Fleet.
Odpowiednia instytucja zamawiająca powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie tych wymogów.
The relevant contracting authority should make every effort to meet those requirements.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc kobietom w realizacji ich celów, a także w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
We should make every effort to help women to achieve their goals, and also to combine a career with family life.
Musimy ponadto dołożyć wszelkich starań, by zapewnić przetrwanie obszarów wiejskich i stworzyć możliwości godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym.
Furthermore, we must make every effort to ensure that rural communities are preserved and opportunities are created to reconcile family and working life.
I ostatnia sprawa: Europa musi dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować swoim obywatelom - szczególnie tym najsłabszym - ochronę wszystkich praw człowieka związanych z ich godnością.
Lastly, Europe must make every effort to guarantee its citizens - and particularly the most vulnerable groups - protection of all human rights related to human dignity.
Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby udostępnić zewnętrzne specyficzne moduły transmisyjne dla ich istniejących systemów klasy B, wymienionych w załączniku B do TSI.
Member States should make every effort to make available an external Specific Transmission Module for their legacy Class B systems listed in Annex B of the TSI.
Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby ta kwestia znalazła się w porządku dziennym zgromadzenia.
The Member States should make every effort to have this matter included in the Assembly's agenda.
Dlatego uważam, że UE musi dołożyć wszelkich starań, by zwiększyć inwestycje w dziedzinie badań, terapii i edukowania, tak by poprawić tę sytuację.
I therefore argue that the EU must make every effort towards greater investment in the areas of research, treatment and education, so as to improve this situation.
W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych beneficjentów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski o przyznanie wkładu finansowego z EFG.
In order to support beneficiaries effectively and rapidly, Member States should do their utmost to submit complete applications for a financial contribution from the EGF.
Niezaprzeczalnym faktem jest jednak priorytetowe znaczenie ochrony środowiska, dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, aby zrównoważyć europejską gospodarkę - przemysł, rolnictwo i transport.
The overriding significance of environmental protection is an undeniable fact, however, which is why we should make every effort to make the European economy sustainable - industry, agriculture and transport.
Te wszystkie fakty powodują, że nasza reakcja powinna być zdecydowana, i powinniśmy naprawdę dołożyć wszelkich starań, aby szczepionka była bardziej dostępna.
All this means that we should be decisive in our response, and we really should make every effort to ensure that vaccines become more widely available.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 184. Pasujących: 184. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo