Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dołożyła wszelkich starań" na angielski

Wyszukaj dołożyła wszelkich starań w: Definicja Synonimy
make every effort
do its utmost
made every effort
nalega, aby Komisja dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia wdrożenia i ewentualnie ulepszenia istniejących porozumień międzynarodowych w sprawie połowów głębinowych;
Urges the Commission to make every effort to ensure the implementation and possible improvement of existing international deep-sea fishing agreements;
wzywa Komisję, by dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim obywatelom europejskim odpowiednich standardów opieki zdrowotnej, bez względu na ich sytuację materialną;
Urges the Commission to make every effort to ensure acceptable standards of healthcare for all European citizens, whatever their material circumstances;
usilnie wzywa Komisję, by dołożyła wszelkich starań na rzecz skłonienia państw członkowskich, aby umożliwiły publiczny dostęp do informacji dotyczących projektów i odbiorców wszystkich funduszy UE w ramach wspólnego zarządzania;
Strongly urges the Commission to do its utmost to encourage the Member States to allow public access to information concerning projects and recipients of all EU funds which are subject to joint management;
wzywa Komisję, aby dołożyła wszelkich starań w celu wznowienia negocjacji w sprawie dauhańskiej agendy rozwoju oraz zagwarantowania, że umowy o liberalizacji handlu będą w dalszym ciągu przyczyniać się do rozwoju ubogich krajów;
Calls on the Commission to do its utmost to restart the negotiations on the DDA and ensure that the trade liberalisation agreements continue to promote development in poor countries;
wyraża poważną troskę o dobro najbardziej narażonych grup i przesiedleńców, zwłaszcza kobiet i dzieci; apeluje do UE, by dołożyła wszelkich starań o zajęcie się dziećmi osieroconymi, pozbawionymi opieki i oddzielonymi od rodziny oraz o zapobieganie ich niewłaściwemu lub nielegalnemu wywiezieniu z Haiti;
Expresses grave concern about the welfare of the vulnerable and the displaced, particularly women and children; calls on the EU to do its utmost to provide care to orphaned, unaccompanied and separated children, and prevent their inappropriate or illegal removal from Haiti;
ponownie stwierdza, że nie istnieje militarne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego; z zadowoleniem przyjmuje więc wszelkie podejmowane zabiegi dyplomatyczne; wzywa Radę, aby dołożyła wszelkich starań w celu ożywienia Kwartetu oraz ułatwienia negocjacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami;
Reiterates its view that there cannot be a military solution to the Israeli-Palestinian conflict; welcomes, therefore, all the diplomatic action taken; calls on the Council to make every effort to revitalise the Quartet and to facilitate the negotiations between all the parties concerned;
zwraca się do Rady, aby dołożyła wszelkich starań w celu nadania realnego znaczenia klauzuli solidarności w dziedzinie obrony przewidzianej w Traktacie Konstytucyjnym, kiedy tylko Traktat ten wejdzie w życie i zostanie wprowadzona rzeczywista i skuteczna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
Asks the Council to make every effort to give real substance to the Solidarity Clause for Defence provided for in the Constitutional Treaty as soon as that Treaty enters into force and a genuine and effective common foreign and security policy is in place;
Dlatego też Komisja dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić realizację programu bazującego na zapasach interwencyjnych mimo ich stopniowego wyczerpywania.
Therefore the Commission has made all efforts to keep in operation a programme that is based on intervention stocks in spite of the fact that these were vanishing.
Armia dołożyła wszelkich starań, żeby to ukryć.
The army's worked very hard to bury this.
W związku z tym nalegam, aby baronessa Ashton dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia postępów w rozmowach i opracowania konkretnych rozwiązań tego poważnego problemu.
I would therefore urge Baroness Ashton to do everything necessary in order to move the discussions on and to come up with concrete solutions to this major problem.
Uważam jednak, iż całkowicie zasadne jest skierowane pod adresem Agencji żądanie, by dołożyła wszelkich starań na rzecz poprawy planowania budżetu i zatrudnienia.
I believe, however, that the request made to the Agency to make efforts to improve its budgetary and recruitment planning is absolutely fair.
Mimo to Europa utrzymała jedność, a prezydencja wespół z przewodniczącym Komisji Europejskiej dołożyła wszelkich starań, by działania wojenne nie wymknęły się spod kontroli.
Despite that, Europe remained united, and the Presidency, alongside the President of the European Commission, made every effort to avoid the war spiralling out of control.
Polska zapewnia 10% wojsk w Czadzie, czyli około 400 żołnierzy, dlatego chciałbym zaapelować do przedstawicielstwa Słowenii, aby dołożyła wszelkich starań, aby ta misja zakończyła się powodzeniem.
Poland provides 10% of the armed forces in Chad, which means about 400 soldiers, so I would like to appeal to the Slovenian Presidency to do everything it can to ensure that this mission ends successfully.
Dlatego odrzucono zarzut, że Komisja nie dołożyła wszelkich starań, aby w sposób rozsądny i odpowiedzialny przeprowadzić dochodzenie w oparciu o aktualne dane, jakie otrzymała.
Therefore the allegation that the Commission did not try its best to investigate in a reasonable and responsible manner based on the timely data it received is rejected.
Dlatego też apeluję do Komisji, żeby dołożyła wszelkich starań w celu możliwie najszybszego rozstrzygnięcia sporów i by wzięła pod uwagę kierunki działań proponowane w tym sprawozdaniu.
I therefore call on the Commission to do everything in its power to solve the disputes as quickly as possible and to take into account the courses of action proposed in this report.
Sprawozdawca nalega jednak, aby Komisja dołożyła wszelkich starań mających na celu zwiększenie członkostwa w grupie, w szczególności przez nawiązanie kontaktów z krajami będącymi czołowymi producentami kauczuku oraz jego głównymi konsumentami.
Nevertheless, your rapporteur insists that the Commission makes all efforts possible to increase the membership of this Group, in particular by engaging with main rubber producing and consuming countries.
Ponadto należy podkreślić, że Komisja dołożyła wszelkich starań, aby przeanalizować aktualne dane otrzymane od rządu ChRL i przedsiębiorstw objętych próbą i w bardzo umiarkowany sposób korzystała z przepisów dotyczących dostępnych faktów zgodnie z art. 28.
Finally it should be stated that the Commission tried its best to analyse the timely data it received from both the GOC and the sampled companies and made a very moderate use of the facts available provisions under Article 28.
Komisja wraz z kolejnymi prezydencjami dołożyła wszelkich starań w celu znalezienia rozwiązania dla embarga nałożonego przez Rosję na przywóz mięsa i produktów pochodzenia roślinnego z Polski.
Together with successive Presidencies, the Commission has made every effort to find a solution to the Russia bans on meat and plant imports from Poland.
wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel, by dołożyła wszelkich starań o zapewnienie przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ we współpracy z Rosją i Chinami;
Calls on the VP/HR to do her utmost to secure the adoption of a UNSC resolution, working with both Russia and China;
Komisja nie zgadza się z tymi twierdzeniami, gdyż dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić rządowi ChRL maksymalnie długi termin przedłożenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz na pismo w sprawie uzupełnienia braków.
The Commission does not agree with these claims as it did its utmost to grant the maximum possible time to the GOC to submit replies to the questionnaire and deficiency letter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo