Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dołożyły wszelkich starań" na angielski

Wyszukaj dołożyły wszelkich starań w: Definicja Synonimy
do their utmost
make every effort
wzywa władze Azerbejdżanu, aby dołożyły wszelkich starań, by chronić życie i bezpieczeństwo Samira Sadagatoglu;
Calls on the Azerbaijani authorities to do their utmost to protect the life and safety of Samir Sadagatoglu;
wzywa państwa członkowskie UE, by dołożyły wszelkich starań na rzecz zachowania wszystkich mandatów w ramach procedur specjalnych i wzywa w szczególności do przedłużenia mandatu Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Sytuacji Obrońców Praw Człowieka;
Calls on EU Member States to do their utmost to preserve all special procedures mandates and calls in particular for the renewal of the mandate of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders;
Na koniec pilnie apeluję do rządów Tajlandii i Kambodży, żeby dołożyły wszelkich starań w celu rozwiązania tego konfliktu bez użycia broni.
Finally, I would urgently appeal to the governments of Thailand and Cambodia to make every effort to resolve this conflict without resorting to arms.
Z racji tego, że w przemyśle tym pracuje bardzo wielu ludzi, ważne jest, aby Unia Europejska i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań w celu złagodzenia negatywnych skutków społecznych i regionalnych tych zmian oraz ograniczyły ich następstwa do minimum.
Given the large number of people employed in the industry, it is important for the European Union and the Member States to make every effort to cushion the negative social and regional impact of this change and to keep the impact to a minimum.
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań w celu zagwarantowania, że cele określone w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 będą spełniane szybciej, aby podczas planowania przyszłych środków harmonizujących dostępne były nowsze statystki;
Calls on the Commission and the Member States to do their utmost to ensure that the objectives set out in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 are fulfilled more quickly, so that more recent statistics are available for future harmonisation measures;
wzywa państwa członkowskie UE, by dołożyły wszelkich starań na rzecz zachowania szczególnych mandatów w ramach procedur specjalnych; wzywa do ustanowienia nowego mandatu krajowego w Demokratycznej Republice Konga z uwagi na pogarszającą się sytuację humanitarną, szczególnie pod względem praw człowieka;
Calls on EU Member States to do their utmost to preserve specific Special Procedures mandates; calls for a new country-specific mandate in the DRC, given the worsening humanitarian and, in particular, human rights situation;
zwraca się zarówno do Rady, jak i do Komisji, aby dołożyły wszelkich starań w celu zapewnienia bliskich stosunków z Rosją, odzwierciedlających nasze wspólne interesy i wartości i opartych na pełnym poszanowaniu praw człowieka, rządów prawa i demokracji;
Asks both the Council and the Commission to make every effort to ensure a close relationship with Russia, reflecting our common interests and values and on the basis of full respect for human rights, the rule of law and democracy;
apeluje do państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań i zapewniły każdemu młodemu człowiekowi podstawowe umiejętności stanowiące podstawę dalszej nauki, aby kontynuowały starania na rzecz realizacji zalecenia 2006/962/WE oraz starania na rzecz realizacji uzgodnionych wcześniej celów;
Urges the Member States to do their utmost to provide every young person with basic skills that are fundamental for further learning, and to continue efforts to implement the Recommendation 2006/962/EC, as well as efforts to reach the benchmarks previously agreed upon;
Władze państwowe dołożyły wszelkich starań, aby wyeliminować niedociągnięcia zaobserwowane podczas poprzednich wyborów.
The state authorities made genuine efforts to address shortcomings noted in the previous elections.
a) dołożyły wszelkich starań celem szybkiego zawarcia układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina,
a) to make all necessary progress in order to achieve the rapid conclusion of an EU-Ukraine Association Agreement,
Chciałbym po raz kolejny podkreślić strategiczne znaczenie rurociągu Nabucco dla bezpieczeństwa energetycznego UE oraz wezwać Komisję Europejską i Radę, aby dołożyły wszelkich starań by zintensyfikować prace nad tym projektem.
I would like once again to emphasise the strategic significance of the Nabucco pipeline for the EU's energy security, and to call on the European Commission and the Council to apply every effort to step up work on this project.
Parlament Europejski i Rada apelują do pozostałych instytucji o to, aby dołożyły wszelkich starań w celu sfinansowania potrzeb administracyjnych związanych z wynagrodzeniem ich personelu ze środków zapisanych w ich odnośnych sekcjach budżetu na rok 2010.
The European Parliament and the Council call on the other institutions to make all the possible efforts to finance the administrative needs related to their staff remunerations within the appropriations budgeted in their respective sections of the 2010 budget.
Niemniej jednak należy bezwzględnie zapewnić, aby w kontekście Europejskiego Roku Równych Szans zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań, aby każda osoba w Europie była świadoma swoich praw.
It is imperative, however, that in the context of the European Year for Equal Opportunities both the EU institutions and Member States make sure that everyone in Europe is aware of their rights.
Komisja i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań, aby europejski system handlu uprawnieniami do emisji został zaakceptowany na szczeblu międzynarodowym do 2012 r., co zagwarantowałoby równe szanse na arenie międzynarodowej;
the Commission and the Member States to take all the steps required to ensure that European trading in emissions certificates is internationally accepted by 2012, thereby guaranteeing a level playing field internationally;
Jest ogromnie ważne, by instytucje i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań, aby w całości wykorzystać część środków z Funduszu Spójności przeznaczoną na transport oraz aby wspierać inwestycje na rzecz ochrony środowiska naturalnego związane z transportem z części środków Funduszu Spójności przeznaczonej na ochronę środowiska.
It is extremely important that the Institutions and the Member States do their best in order to exploit fully the transport envelope of the Cohesion Fund and also to support transport related environmental investments from the environmental envelope of the Cohesion Fund.
wzywa władze Dżibuti, by dołożyły wszelkich starań o ustalenie osób odpowiedzialnych za masakrę, której dokonano w grudniu 1991 r. w Arhibie, i do wszczęcia postępowań sądowych przeciwko osobom wskazanym jako jej sprawcy;
Calls on the placecountry-regionDjibouti authorities to make all efforts to establish responsibility for the December 1991 Arhiba massacre and to take out legal proceedings against those identified as its authors;
nalega, aby instytucje UE i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań na polu politycznym i dyplomatycznym w celu uzyskania jak największego poparcia dla tej rezolucji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
Urges the EU institutions and the Member States to make every endeavour in the political and diplomatic spheres to ensure the most appropriate support for this resolution within the UN General Assembly;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo