Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "doświadczenie zawodowe" na angielski

Wyszukaj doświadczenie zawodowe w: Definicja Synonimy
professional experience
work experience
professional background
professional expertise
Środek taki powinien uwzględniać doświadczenie zawodowe danego biegłego rewidenta.
Such measure should take account of the professional experience of the statutory auditor concerned.
W razie braku szkoleń, do właściwych władz należy sprawdzenie, czy doświadczenie zawodowe tych osób jest wystarczające.
Where such persons lack formal training, the competent authorities should determine whether their professional experience is sufficient.
i) poprzednie doświadczenie zawodowe osoby pozostającej bez pracy:
(i) previous work experience of person not in employment:
To zapewni im wynagrodzenie za ich pracę i cenne doświadczenie zawodowe, które - jak mam nadzieję - pomoże im w ich przyszłej karierze.
This will provide them with remuneration for their work and valuable work experience, which I hope will assist them in their future careers.
ponadto wezwał Agencję, żeby publikowała na swojej stronie internetowej deklaracje interesów i doświadczenie zawodowe swoich ekspertów, kadry kierowniczej, członków zarządu i innych osób, których działalność jest związana z procesem certyfikacji;
called on the Agency, moreover, to publish on its website the declarations of interest and the professional background of its experts, management staff, Management Board members and of any other persons whose activities are related to the certification process;
A. Rozwój osobisty i doświadczenie zawodowe
A. Personal and professional background
Ma odpowiednie dla funkcji rewidenta Trybunału doświadczenie zawodowe, będzie odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu.
He has the appropriate professional experience for a Member of the Court of Auditors, and will be the right person in the right place.
Jednakże, Państwa Członkowskie powinny uwzględnić doświadczenie zawodowe uzyskane przez zainteresowaną osobę w innym Państwie Członkowskim.
However, Member States should take into account professional experience gained by the person concerned in another Member State(19).
We wszystkich przypadkach wymagane doświadczenie zawodowe nie może przekroczyć czterech lat;
At all events, the professional experience required may not exceed four years;
Ich fachowa wiedza, znajomość języków oraz doświadczenie zawodowe będą przynosić korzyści działaniom zewnętrznym UE.
EU external action will benefit from the mix of their expertise, language skills and wide professional experience.
Środek ten powinien być proporcjonalny i uwzględniać, w szczególności, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy.
This measure should be proportionate and, in particular, take account of the applicant's professional experience.
Przy sporządzaniu tych wykazów Agencja bierze pod uwagę przydatne doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy, w szczególności znajomość języków.
When drawing up the lists, the Agency shall take into account the relevant professional experience of the officers, in particular the knowledge of languages.
Poziom, doświadczenie zawodowe i znajomość języków
Level, professional experience and knowledge of languages
Przy stosowaniu postanowień niniejszej litery należy wziąć pod uwagę doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 3 akapit pierwszy lit. b).
When these provisions are applied, account must be taken of the professional experience referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 3.
Dlatego też trzeba połączyć wysiłki i lepiej powiązać te dwa obszary polityki, tak aby pozwolić młodym europejskim praktykantom zdobywać doświadczenie zawodowe w innym państwie członkowskim i rozwijać umiejętności.
Therefore, efforts must be combined and there must be a better connection between these two policy areas so as to allow young European apprentices to gain professional experience in another Member State and further develop their skills.
doświadczenie zawodowe oznacza rzeczywiste i zgodne z prawem wykonywanie usługi;
professional experience means the effective and lawful practice of a service;
zakres, w jakim doświadczenie zawodowe może skompensować znaczące różnice;
the extent to which professional experience may compensate for substantial differences;
Aby doświadczenie zawodowe było brane pod uwagę, musi ono zostać potwierdzone przez właściwy organ Państwa Członkowskiego poprzez wpisanie go do rejestru służby.
To be taken into account, professional experience must be validated by the competent authority of the Member State by being entered in a personal service record.
Za odpowiednie doświadczenie zawodowe można uznać studia doktoranckie;
Doctoral training may count as relevant professional experience;
w przypadku wyższych stanowisk technicznych przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z zadaniami organizacji monitorującej.
for senior technical positions, at least five years of professional experience in function related to the functions of a monitoring organisation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 121. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo