Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do momentu gdy" na angielski

Wyszukaj do momentu gdy w: Definicja Synonimy
to the point where
until
By the time
Chciałbym wreszcie stać się wystarczająco dobry w tym, aż do momentu gdy będę mógł wziąć udział...
I would like to eventually become good enough at it to the point where I can contribute -
Dotarliśmy do momentu gdy wygrywaliśmy wszystkie mecze z rzędu.
Got to the point where we were winning pretty much all the time.
Wróć do momentu gdy go znalazłaś.
I'd go back to when you found him.
Oferta jest ważna do momentu gdy Thomas... będzie uniewinniony.
The deal is only valid until Thomas is proved innocent.
do momentu gdy Hammonda Testarossa przestała dawać radę.
Until eventually, Hammond's Testarossa could take the punishment no longer.
Nie zamykaj menu, do momentu gdy przestanie być aktywne.
Do not close the menu until it loses focus.
Pomoc taty w Dniu Ziemi wydawała się dobrym pomysłem aż do momentu gdy dowiedział się o tym.
Having my father help me th my Earth Day project. seemed like a great idea until he found out about it.
Poczeka do momentu gdy złapiesz równowagę.
You wait till you're steady.
Muszę cofnąć się w czasie do momentu gdy wszedłeś tymi drzwiami i zamknąć je.
I need to go back in time to just before you walked through that door and lock it.
Mówiąc prawdę, wyglądało to na gierki Crystal... do momentu gdy wyjął kartę i wtedy rozpoznała jego nazwisko.
To tell you the truth, I think this was a game for Crystal... until he took out his credit card, and then she recognized his name.
Potem nic nie pamiętam do momentu gdy Maurice zobaczył mnie z pistoletem.
That is the last I remember until Maurice came in and found me with the gun. Yes.
To co zobaczyliśmy było niewidzialne do momentu gdy usłyszeliśmy swój płacz.
And all the sites that we could see they go invisible when we hear each others cries.
Wybór dokonany przez wnioskodawcę powinien być wiążący, do momentu gdy wniosek zostanie wypełniony lub jego rozpatrywanie zakończone.
The choice made by the applicant should be binding until the application is completed or terminated.
Cofnij wspomnienie do momentu gdy został poproszony o przyniesienie piwa.
Close the memory and start again before he asked for beer.
Nie powiedziała mi, że jest chora do momentu gdy było już za późno.
She told me he was sick when it was too late.
Byłem do momentu gdy zobaczyłem te zdjęcia.
I was, up to the minute I saw this test
I wystarczy aż do momentu gdy będziesz miał 10 lat.
That'll do till you're ten.
Ten oprych będzie naszym gościem tylko do momentu gdy Baxterowie opuszczą San Miguel.
Keep this bad boy as our guest only until Baxter leaves for the frontier.
Nic pamiętam nic, aż do momentu gdy się rano obudziłam.
I don't remember anything until I woke up the next morning.
Trzymając strzykawkę pionowo, należy usunąć bąbelki powietrza poprzez powolne naciskanie tłoka, aż do momentu gdy powietrze zostanie usunięte (patrz Rysunek 16).
While holding the syringe upright, remove any air bubbles by slowly pushing on the plunger until the air is removed (see Diagram 16).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo