Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do odpowiedzialności za" na angielski

Wyszukaj do odpowiedzialności za w: Definicja Synonimy
to account for
to answer for
to the responsibility for
to justice for
responsible for
liable for
accountable for
ownership
responsibility to
Jednak do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za te przestępstwa kryminalne.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Tak naprawdę ważna jest możliwość identyfikacji inicjatorów na podstawie pakietów pośrednich i pociągnięcia ich do odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd, zaniedbania lub niekompetencję.
What really matters is being able to trace back originators through intermediate repackages and hold them to account for any misrepresentation, negligence or incompetence.
Docenia zobowiązanie rządu kenijskiego do wdrożenia zaleceń, między innymi dotyczącego powołania specjalnego trybunału w celu zapewnienia pociągnięcia do odpowiedzialności za swoje czyny osób odpowiedzialnych za przemoc.
It appreciates the undertaking of the Kenyan Government to implement the report recommendations, including the establishment of a special tribunal to ensure that the people responsible for the violence will have to answer for their acts.
Wartość dowodową w odniesieniu do odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu ustala się odrębnie w każdym przypadku.
Their evidentiary value, in relation to the responsibility for examining the application for asylum shall be assessed on a case-by-case basis.
potrzebne są bardziej szczegółowe zasady w odniesieniu do odpowiedzialności za konserwowanie składowanych produktów;
whereas more detailed rules are needed with regard to the responsibility for the preservation of stored products;
Podczas przesłuchania H8 Charles THOMSON uznał, iż "to szkoda, że nikogo nie można pociągnąć do odpowiedzialności za to, co się stało", bowiem "trudno uwierzyć, aby było to całkowicie przypadkowe" (H8).
In H8 Mr THOMSON deemed it "a pity that nobody can be held to account for what happened" because he would have "some difficulty in believing that this was entirely accidental" (H8).
W końcu chcemy stworzyć skuteczny organ, który będzie można pociągnąć do odpowiedzialności za ewentualne błędy, jakie może popełnić, a nie szeryfa z Nottingham!
After all, we want to create an efficient authority, which can also be called to account for any mistakes it may make, and not the Sheriff of Nottingham!
Kto przyzwoity może sporządzić tego rodzaju raport, nie uwzględniając tego, że w Izraelu istnieje dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, podczas gdy żaden z morderców z Palestyny i żaden palestyński terrorysta nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione przez siebie zbrodnie?
Who can, in all decency, write a report like this without including the fact that Israel has a well-functioning legal system, whereas not one of the murderers in Palestine and not one of the terrorists in Palestine has ever been brought to account for his crimes?
Ludzie znikają... a nasz rząd nie przyznaje się do odpowiedzialności za te przestępstwa.
People disappear... and our government denies these crimes.
Wiele jeszcze trzeba zrobić, żeby odstraszyć sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności za popełnione czyny.
Much more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
Zatem sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności za swe czyny i powinni podlegać oskarżeniu publicznemu.
Accordingly, the perpetrators need to be held responsible for their actions and should be subjected to public prosecutions.
Rozmawiałam z prawnikiem i powiedział, że nie mogę zostać pociągnięta do odpowiedzialności za to.
I already spoke with a lawyer, And he told me that I can't be held liable for anything.
Nikt nie pociągnie pana do odpowiedzialności za pana czyny.
Still, you can't be held responsible for your actions...
Nie mogę pociągnąć Deb do odpowiedzialności za moje czyny.
I can't let Deb go down for what I've done.
To niewiarygodne, ale żaden urzędnik nie został pociągnięty do odpowiedzialności za te działania.
Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
Ponoszą was do odpowiedzialności za rzeczy, których nie chcieliście zrobić.
To be held responsible for things that you didn't mean to do.
Piąta kolumna przyznała się do odpowiedzialności za morderstwa na ambasadorach pokoju, dzisiejszego ranka.
Fifth Column has claimed responsibility for the peace ambassadors murders earlier this morning.
Tylko Patty może go pociągnąć do odpowiedzialności za to.
Patty is the only one holding him responsible for this.
Praktycznie nie możesz być pociągnięta do odpowiedzialności za swoje zachowanie.
You can hardly be held accountable for your behavior.
Rząd federalny zaproponował również pociągnięcie tradycyjnych przywódców do odpowiedzialności za dalsze zabójstwa na tym terenie.
The Federal Government also proposed to hold traditional leaders responsible for further deaths in the area.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 122. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 129 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo