Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do określania" na angielski

Wyszukaj do określania w: Definicja Synonimy
to determine
to define
to establish
for determining
for the determination of
to characterise
for specifying
for determination of
to name
to identify
to lay down
to set

Sugestie

Nie narusza to w żadnym wypadku uprawnień państw członkowskich do określania rodzaju i wymiaru sankcji.
This in no way affects the Member States' power to determine the type and the level of sanctions.
w stosownych przypadkach metodę użytą do określania gęstości.
which method is used to determine density, where applicable.
Organy regulacyjne nie mają poczucia posiadania uprawnień do określania polityki społecznej.
Regulators do not feel they have the competence to define social policy.
Państwom Członkowskim należy przyznać elastyczność potrzebną do określania i wykonywania polityk właściwych do ich okoliczności krajowych.
Member States should be given the flexibility necessary to define and implement policies appropriate to their national circumstances.
W wyjątkowych okolicznościach ESMA będzie uprawniony do określania pułapów dotyczących maksymalnej dźwigni finansowej, które będą bardziej rygorystyczne od tych określonych przez podmiot zarządzający.
In exceptional circumstances, ESMA will have the power to establish limits in respect of maximum leverage that are more stringent than those announced by the manager.
Nieodpowiedniość progu CEV do określania spawalności SPT
CEV threshold being unsuitable to determine the weldability of SPT
środki podjęte do określania i gwarantowania daty produkcji.
the measures taken to determine and guarantee the date of manufacture.'
Przy rozpatrywaniu tego zastrzeżenia prześledzono ponownie metodologię zastosowaną do określania kosztów nabycia, jaką ustalono w akapitach 29-32 rozporządzenia tymczasowego.
In considering this claim, the methodology used to determine the cost of acquisition, as set out in recitals 29 to 32 of the provisional Regulation was also re-examined.
W szczególności Komisja powinna być uprawniona do określania wielkości obszarów poddanych działaniu substancji oraz do dostosowywania załącznika III.
In particular the Commission should be empowered to define the area treated and to adapt Annex III.
Komisja uznaje prawa państw członkowskich do określania środka jako środka podatkowego lub innego na mocy własnego prawa krajowego.
The Commission recognises the right of Member States to define under national law the qualification of a measure as being of a tax nature or otherwise.
(15 b) Należy w szczególności uprawnić Komisję do określania ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania programu, a także kryteriów wyboru.
(15b) In particular power should be conferred on the Commission to define the general guidelines for implementation of the programme and the selection criteria.
Komisja, jako podmiot zarządzający programami GNSS Unii Europejskiej, musi posiadać uprawnienia do określania sankcji w przypadku nieprzestrzegania norm minimalnych.
The Commission, as manager of the GNSS programmes of the EU, must have the authority to determine penalties in the event of non-compliance with the minimum standards.
Stosując niniejszy wykres, wartość log k' badanej substancji jest zatem używana do określania wartości log Koc.
Using this plot, the log k' value of a test substance is then used to determine its log Koc value.
Używane do określania sposobu wyświetlania liczb, walut i czasu/ daty
Used to determine how to display numbers, currency and time/ date, for example
Komisja powinna w szczególności być uprawniona do określania warunków skoordynowanego stosowania zasad egzekwowania.
In particular, the Commission should be empowered to define the modalities for coordinated application of the rules on enforcement.
Zatem centralny administrator powinien posiadać uprawnienia do określania kolejności połączeń.
The Central Administrator should therefore be empowered to determine the order of connections.
Czytałem coś o korzystaniu z cieni do określania położenia.
I mean, I read something about using shadows to find a location.
Należy określić metody badawcze do określania dopuszczalności odpadów na składowiska.
The test methods to be used for determining the acceptability of waste at landfills should be determined.
Używamy tych pomiarów do określania pochodzenie.
These are measurements we use to estimate ancestry.
Wyliczenia opisujące metodę wykorzystywaną do określania obszaru zagrożenia lub ryzyka.
An enumeration to describe the method used to define the area of hazard or risk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 419. Pasujących: 419. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo