Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do podejmowania decyzji" na angielski

Wyszukaj do podejmowania decyzji w: Definicja Synonimy
to decide
to make decisions
to take a decision
decision-making
to take decisions
to adopt decisions
for decisions
to take the decisions
for making decisions
to making decisions
Należy przyznać Komisji uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie stosowania we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości.
The Commission should be empowered to decide on the applicability within the Community of international accounting standards.
Rada powinna zachować upoważnienie do podejmowania decyzji o wygaśnięciu załączników sektorowych,
The Council should retain the power to decide on the termination of Sectoral Annexes,
My, posłowie do Parlamentu Europejskiego, jesteśmy uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczących naszego wynagrodzenia.
We Members of the European Parliament have the power to make decisions regarding our own salaries.
Będzie to sprzyjać przejrzystości i jasności politycznej, a także gotowości do podejmowania decyzji.
This will contribute to transparency and to political clarity and the readiness to make decisions.
Wreszcie, po ponad 18 miesiącach pracy, przystępujemy do podejmowania decyzji w sprawie tej rezolucji dotyczącej zmian klimatu.
Finally, we are to take a decision on this climate resolution, after more than eighteen months of work.
IRR stosuje się do podejmowania decyzji o długoterminowych inwestycjach oraz do porównywania różnych projektów inwestycyjnych.
The IRR is used to make decisions on long-term investments and to compare different investment projects.
Naszym zadaniem jest zapewnienie, aby dojrzali konsumenci dysponowali wystarczającymi informacjami do podejmowania decyzji zgodnych ze swoim interesem.
Our job is to ensure that mature consumers have sufficient information to make decisions in their own interests.
Rosja chce zachować własne reguły, które dają jej wolną rękę do podejmowania decyzji dla niej wygodnych.
Russia wants to maintain its own rules, which give it a free hand to make decisions from which it benefits.
Otrzymałem prawo do podejmowania decyzji bez konieczności tłumaczenia się tobie lub komu innemu.
I have got a right to make decisions without explaining myself to you or anyone else.
W związku z tym, posiada ona uprawnienie do podejmowania decyzji.
To that end it is empowered to make decisions.
Maria Lourdes Afiuni została niesłusznie osadzona w więzieniu, z pogwałceniem jej podstawowych praw i wolności do podejmowania decyzji jako sędziego.
Maria Lourdes Afiuni has been wrongly imprisoned, and her basic rights have been violated, as well as her freedom to make decisions as a judge.
Jeśli pan odmówi, osobiście ogłoszę pana niezdolność do podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia.
You refuse, and I will personally declare you unfit To make decisions regarding your own care.
Ponieważ w rzeczywistości mamy Konstytucję, która uprawnia kilka spółek do podejmowania decyzji, pogrywając sobie z większością.
Because in reality we have a Constitution that empowers the corporate few... to make decisions that trump the majority.
Komisja powinna być również uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie odstępstw od zakazu handlu na mocy niniejszego rozporządzenia, ich zawieszania lub uchylania.
The Commission should also be empowered to decide on derogations to trade prohibitions under this Regulation, suspension or revocation thereof.
(11a) W szczególności Komisja powinna być uprawniona do podejmowania decyzji o wysokości kwot i maksymalnych udziałów w finansowaniu oraz dokonywania wyboru nowych beneficjentów programu.
(11a) In particular, the Commission should be empowered to decide on the amounts and on the maximum percentage of financing and select new beneficiaries for the Programme.
im uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależnie od stosowania reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków
also be granted the powers to decide, irrespective of the application of competition rules, on any appropriate measures
Szczerze, mamo, straciłaś swoje prawa do podejmowania decyzji kiedy okazało się, że przez rok faszerowałaś mnie psychotropami.
Honestly, Mom, you lost your right to make decisions when I found out you spent a year drugging me.
Restrukturyzacja wspierana koncentracją uprawnień do podejmowania decyzji w jednym nowym organie oraz nowa procedura rozstrzygania sporów przyspieszą podejmowanie decyzji na szczeblu wewnętrznym.
The restructuring promoted by concentrating the power to make decisions in a single new body, along with the new process of dispute resolution, will speed up internal decision making.
Powinien ponadto umożliwić obywatelom lepszy dostęp do informacji, zwiększając w ten sposób ich zdolność do podejmowania decyzji najlepiej realizujących ich interesy.
It should further provide citizens with better access to information and thereby increase their ability to make decisions which cater best for their interests.
W szczególności niepokoją mnie cztery poprawki złożone w imieniu grup ALDE i GUE/NGL, po raz kolejny zmuszające Parlament Europejski do podejmowania decyzji w sprawach, które leżą w gestii suwerennych państw członkowskich.
I am worried in particular about the four amendments proposed on behalf of the ALDE and GUE/NGL Groups, once again forcing the European Parliament to make decisions on matters which fall within the sovereignty of Member States.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 328. Pasujących: 328. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo