Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do podejmowania decyzji o" na angielski

Wyszukaj do podejmowania decyzji o w: Definicja Synonimy
to decide on
to decide upon
Rada powinna zachować upoważnienie do podejmowania decyzji o wygaśnięciu załączników sektorowych,
The Council should retain the power to decide on the termination of Sectoral Annexes,
(11a) W szczególności Komisja powinna być uprawniona do podejmowania decyzji o wysokości kwot i maksymalnych udziałów w finansowaniu oraz dokonywania wyboru nowych beneficjentów programu.
(11a) In particular, the Commission should be empowered to decide on the amounts and on the maximum percentage of financing and select new beneficiaries for the Programme.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 niniejszego artykułu Komisja jest uprawniona do podejmowania decyzji o równoważności, o której mowa w tym ustępie, w drodze aktów wykonawczych.
In order to ensure uniform conditions for the application of paragraph 1 of this Article, the Commission shall be empowered to decide upon the equivalence referred to therein by means of implementing acts.
Dla ułatwienia współpracy Komisja jest uprawniona do podejmowania decyzji o adekwatności, o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, w drodze aktów wykonawczych.
In order to facilitate cooperation, the Commission shall be empowered to decide upon the adequacy referred to in point (c) of paragraph 1 of this Article by means of implementing acts.
Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane na tak wczesnym etapie postępowania karnego do podejmowania decyzji o tym, czy dana ofiara spełnia warunki przyznania zwrotu kosztów.
Member States should not be required, at this early stage of the criminal proceedings, to decide on whether the victim concerned fulfils the conditions for reimbursement of expenses.
W odniesieniu do konieczności środków na rzecz Nea Proton Bank HFSF zwrócił uwagę, że narodowy bank Grecji jest odpowiednim organem do podejmowania decyzji o wszelkich środkach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz że HFSF dokonał zastrzyku kapitałowego na minimalnym poziomie kapitału wymaganym w celach regulacyjnych.
Regarding the necessity of the measures in favour of Nea Proton Bank, the HFSF noted that the Bank of Greece is the pertinent authority to decide on any resolution measure and that the HFSF injected the minimum capital required for regulatory purposes.
zarząd, o którym mowa w art. 36 niniejszej decyzji, jest uprawniony do podejmowania decyzji o przydzieleniu funkcji uprzednio pełnionych przez kontrolera finansowego i komitet finansowy na mocy konwencji o Europolu.
the Management Board referred to in Article 36 of this Decision shall have the right to decide upon the substitution of the functions previously performed by the financial controller and the Financial Committee on the basis of the Europol Convention.
MAJĄC NA UWADZE, że Rada Gubernatorów, która zgodnie ze Statutem jest organem kompetentnym do podejmowania decyzji o zdymisjonowaniu członków Komitetu Zarządzającego Banku, może również podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu członka Komitetu Zarządzającego,
WHEREAS the Board of Governors, which is the competent body under the Statute to decide on the compulsory retirement of members of the Bank's Management Committee, may also decide to temporarily suspend a member of the Management Committee;
IRR stosuje się do podejmowania decyzji o długoterminowych inwestycjach oraz do porównywania różnych projektów inwestycyjnych.
The IRR is used to make decisions on long-term investments and to compare different investment projects.
Danie rolnikom większych praw do podejmowania decyzji o szczepieniu to mile widziany bodziec dla przemysłu rolnego w Walii, który zapewni możliwość eksportowania zwierząt hodowlanych bez obecnie stosowanych ograniczeń.
Giving farmers greater powers to make their own decisions concerning vaccinations is a welcome boost to the farming industry in Wales and will ensure that livestock can be exported without the current restrictions.
Przekazywanie w ramach subdelegacji uprawnień do podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji lub udzieleniu zamówienia
Subdelegation for individual decisions awarding grants and contracts
Niemniej jednak Komisja Europejska wystąpiła z propozycją, aby przekazać rządom krajowym uprawnienia do podejmowania decyzji o zezwoleniach na GMO.
However, the Commission has come up with a proposal to devolve decision-making on the authorisation of GMOs to national governments.
Oznacza to, że Komisja musi mieć prawo do podejmowania decyzji o utworzeniu oraz, w danym przypadku likwidacji agencji wykonawczej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
This means that the Commission must have the power to decide to create and, where appropriate, wind up an executive agency in accordance with this Regulation.
Następujące przepisy mają zastosowanie, jeżeli właściwe władze Państwa Członkowskiego są upoważnione do podejmowania decyzji o wyłączeniu pojedynczego produktu leczniczego lub kategorii produktów leczniczych z zakresu krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (wykaz negatywny).
The following provisions shall apply if the competent authorities of a Member State are empowered to adopt. decisions to exclude individual or categories of medicinal products from the coverage of its national health insurance system (negative lists).
Celem zwiększenia efektywności uprawnienie do podejmowania decyzji o skróceniu okresów sprawozdawczych z uwagi na możliwe przyszłe zmiany kalendarza posiedzeń powinno zostać przekazane Zarządowi, który będzie zobowiązany do uwzględnienia opinii Komitetu ds. Statystyki.
For greater efficiency, decisions on reducing reporting periods to take account of possible future schedule changes should be delegated to the Executive Board, which must take into account the view of the Statistics Committee (STC).
Z większym prawdopodobieństwem może się to zdarzyć wtedy, gdy użytkownicy są zaangażowani w proces normalizacyjny w celu przyczyniania się do podejmowania decyzji o tym, jakie produkty i usługi spełnią ich potrzeby.
This is more likely to happen when users are directly involved in the standardization process in order to contribute to deciding what products or services will meet their needs.
Kilka ze stron zauważyło, że państwo ma obowiązek zachęcania inwestorów do podejmowania decyzji o różnicowaniu źródeł, ponieważ na zliberalizowanych rynkach nie można internalizować korzyści wynikających z bezpieczeństwa dostaw państwa członkowskiego.
Several parties observed that the State has an obligation to incentivise investors' diversification decisions, since liberalised markets cannot internalise the benefits of a MS' security of supply.
Minister Spraw Społecznych miał prawo do podejmowania decyzji o maksymalnych odsetkach w drodze rozporządzenia, w którym mógł zdecydować o wyższych odsetkach przy budowie nowych domów oraz pierwszym zakupie domów i mieszkań.
The Minister of Social Affairs was empowered to decide on the maximum percentage through a Regulation whereby he could decide on a higher percentage for new construction and the first-time purchase of residential housing.
Kryzys finansowy, który przeszedł w recesję gospodarczą, a następnie w kryzys w obszarze długu państwowego i sektora bankowego, zmusił Europę do szukania nowych dróg wyjścia, do rozważania wszystkich możliwych opcji i do podejmowania decyzji o długotrwałych skutkach.
The financial crisis which turned into an economic recession and then into a sovereign debt and banking crisis has forced Europe to seek new ways forward, to consider all possible options and to take decisions with long-lasting consequences.
Radzie Prezesów przysługują także ostateczne kompetencje decyzyjne w zakresie T2S oraz kompetencje do podejmowania decyzji o podziale zadań, które nie zostały wyraźnie przydzielone do poziomu 2 lub 3.
It shall also be responsible for ultimate decision-making in relation to T2S and shall decide on the allocation of tasks not specifically attributed to Levels 2 and 3.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo