Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do podjęcia decyzji" na angielski

Wyszukaj do podjęcia decyzji w: Definicja Synonimy
to decide
to take a decision
to make a choice
to take the decision
to a decision
to reach a decision
for the decision
into making a decision
for deciding
to make the decision
to adopt decisions
for your decision
to make a decision
to the decision
for taking a decision

Sugestie

W takim przypadku właściwe władze są uprawnione do podjęcia decyzji, którym szkodom wyrządzonym w środowisku należy zaradzić.
In such a case, the competent authority should be entitled to decide which instance of environmental damage is to be remedied first.
To zależy od zarządu do podjęcia decyzji.
That's up to the board to decide.
Jeżeli właściwy organ odmówi wzajemnego uznania pozwolenia lub zaproponuje jego ograniczenie, Komisja powinna być upoważniona do podjęcia decyzji.
If a competent authority refuses to mutually recognise an authorisation or proposes to restrict it, the Commission should be empowered to take a decision.
Ja także wzywam Radę i Komisję do podjęcia decyzji o całkowitym uwspólnotowieniu polityki europejskiej.
I also urge the Council and the Commission to take a decision on the full communitarisation of the European policy.
Zmusiłaś mojego syna do podjęcia decyzji, której nigdy nie powinien był podejmować.
And you forced my son to make a choice he should never have had to make.
Informacja taka nie stanowi wobec danego wnioskodawcy zobowiązania Państwa Członkowskiego do podjęcia decyzji w podanym terminie.
Such information shall not constitute an obligation for the Member State towards the applicant concerned to take a decision within that time-frame.
Jeżeli grupie koordynacyjnej nie uda się wypracować porozumienia w określonym terminie, Komisja powinna być upoważniona do podjęcia decyzji.
If the coordination group does not succeed in finding an agreement within a specified time, the Commission should be empowered to take a decision.
Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia z wnioskodawcą, Komisja powinna być upoważniona do podjęcia decyzji.
If no agreement with the applicant can be found, the Commission should be empowered to take a decision.
Jedynie to mogłoby mnie przekonać do podjęcia decyzji na twoją korzyść Q.
This principle is the only thing I can find that could possibly convince me to decide in your favor, Q.
Jeżeli dane dotyczące narażenia są niezbędne do podjęcia decyzji, czy badania mają zostać przeprowadzone, należy użyć danych uzyskanych zgodnie z sekcją 9 niniejszego załącznika.
Where exposure data are necessary to decide whether a study has to be performed, the data obtained in accordance with Section 9 of this Annex shall be used.
Kluczowym zadaniem organów prowadzących badania w ramach oceny wstępnej jest jak najszybsze uzyskanie obrazu sytuacji, zminimalizowanie ryzyka utraty dowodów oraz określenie zakresu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o właściwych działaniach.
The initial assessment is critical for investigative bodies to gather an overview as quickly as possible, minimise the potential loss of evidence, and determine the scope of information required to decide the appropriate action.
Dyrektywa 2008/57/WE wskazuje, że TSI może ustanawiać ramy niezbędne do podjęcia decyzji, czy istniejący podsystem wymaga ponownego zatwierdzenia, oraz określać odpowiednie terminy.
Directive 2008/57/EC indicates that TSIs may establish the framework necessary to decide whether the existing subsystem may need to be re-authorised, and the corresponding deadlines.
Władze brytyjskie przeanalizowały wpływ pakietu pomocowego na uniknione koszty BE i wykazały, że pozostają one znacznie poniżej cen rynkowych typu forward, co jest dla operatora słuszną przesłanką do podjęcia decyzji o zamknięciu elektrowni.
The UK authorities did examine the impact of the aid package on BE's avoidable costs and proved that these remained well below forward market prices, which is the right basis for an operator to decide not to close a plant.
Wykaz ten został częściowo zmieniony pismem z dnia 11 lipca 2006 r. Komisję wzywa się do podjęcia decyzji w tej sprawie.
This list was partially modified by letter of 11 July 2006. The Commission is called upon to take a decision in this respect.
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że Parlament nie powinien być zmuszony do podjęcia decyzji w drodze jednego głosowania, bez możliwości wniesienia poprawek.
We draw particular attention to the fact that the Parliament should not be made to take a decision by means of a single vote and with no possibility of tabling amendments.
Komisję wzywa się do podjęcia decyzji w tym zakresie,
The Commission is called upon to take a decision in this respect,
Państwo członkowskie, w którego opinii taka potrzeba zachodzi, powinno dostarczyć Komisji informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.
The Member State claiming such a need should provide the necessary information for the Commission to take a decision.
Jeżeli jednak wymagane są dane kliniczne i dane dotyczące stabilności, właściwe organy nie powinny być zobowiązane do podjęcia decyzji do momentu ukończenia oceny tych danych.
However, if clinical and stability data is requested, the competent authorities should not be required to take a decision until the assessment thereof has been finalised.
Wkrótce Izba zostanie wezwana do podjęcia decyzji na posiedzeniu plenarnym w sprawie obniżenia ceł przywozowych na banany z krajów Ameryki Łacińskiej.
Soon, this House will be called on to decide in plenary on the lowering of customs duties on imports of bananas from Latin American countries.
Panie, ta niespodziewana wizyta obliguje nas do podjęcia decyzji... dotyczącej małżeństwa waszej siostry,
Sir, this unexpected visit obliges us to take a decision concerning the possible marriage of your sister,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 231. Pasujących: 231. Czas odpowiedzi: 146 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo