Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do podjęcia działań" na angielski

Wyszukaj do podjęcia działań w: Definicja Synonimy
to take action
to take steps
to move forward
to act
for action
for taking action
to undertake actions
to take measures
to work

Sugestie

56
Pana zachowanie Panie Bundy zmusza mnie do podjęcia działań.
Your behaviour, Mr. Bundy, has finally forced me to take action.
Jednakże dzisiaj wzywa się nas do zupełnie innego kroku, głównie do podjęcia działań uśmierzających ból i realizujących potrzeby ludzi.
Today, however, we are called on to do something quite different, essentially to take action to help with the pain and the need of a people.
Z tego względu chciałbym podziękować sprawozdawcy za wezwanie Komisji do podjęcia działań umożliwiających rozwiązanie tego problemu w średnim i długim okresie.
For this reason, I would like to thank the rapporteur for calling on the Commission to take steps in the medium to long term to address this problem.
Zobowiązał się on do podjęcia działań w kierunku pozytywnego oświadczenia o wiarygodności.
He pledged to move forward towards a positive statement of assurance.
Dlatego popieram rezolucję, która wzywa Parlament do podjęcia działań w trybie natychmiastowym.
I therefore support the resolution, which calls on Parliament to take action as a matter of urgency.
Bardziej niż jakikolwiek inny system, demokracja wzywa wszystkich do podjęcia działań i zaangażowania.
More than any other type of regime, democracy calls for everyone to take action and to become involved.
Komisja i Rada ze wzmożoną aktywnością dążą do podjęcia działań legislacyjnych w dziedzinie ochrony danych osobowych w gospodarce.
The Commission and Council are striving, with an incredible amount of activity, to take action in the field of the economic protection of personal data.
Ten kryzys jest doskonałą okazją do podjęcia działań na czterech głównych obszarach.
This crisis is a great opportunity to take action in four major areas.
Mam nadzieję, że nasze pytanie będzie stanowiło okazję dla Komisji do podjęcia działań.
I hope that our question will give the Commission the opportunity to take action.
Zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań przeciw panu.
I reserve the right to take action against you.
Teraz, jeśli chcesz do podjęcia działań... then się liczyć.
Now, if you want to take action... then make it count.
Znajduje się w nim również apel do Komisji wzywający do podjęcia działań w niektórych dziedzinach.
It does call on the Commission to take action in certain fields, however.
Z drugiej strony, chcieliśmy ustalić dalsze kroki w ramach dialogu z Białorusią w celu zachęcenia Mińska do podjęcia działań w wielu obszarach.
On the other, we wanted to establish the subsequent steps within the framework of our dialogue with Belarus, with the aim of encouraging Minsk to take action in a number of areas.
Jest ono wyrazem woli politycznej do podjęcia działań mających na celu ochronę praw i wolności każdego, kto funkcjonuje w środowisku cyfrowym.
It is an expression of a political will to take action to safeguard the rights and freedoms of everyone in the digital environment.
Czy Komisja jest gotowa do podjęcia działań w przypadku nie przestrzegania postanowień dyrektywy?
Is the Commission ready to take action in cases of non-compliance with the provisions of the Directive?
Właściwe organy państw członkowskich i EASA nadal informują swych odpowiedników w Federacji Rosyjskiej o stwierdzonych zastrzeżeniach i wzywają ich do podjęcia działań w celu wyeliminowania wszelkich niezgodności z normami ICAO.
The competent authorities of the Member States and EASA continue to inform their counterparts in the Russian Federation of the identified concerns and invite them to take action to address any non-compliance with ICAO standards.
Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie.
Delegations should be governed by the principle of allocating supervisory competence to a supervisor which is well placed to take action in the subject matter.
Jeśli nic pan nie powie, uznam to za zgodę do podjęcia działań.
If you don't say anything, Mr President, I will accept that as a go for this mission.
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1975, która przewiduje całkowicie jednoznaczny mandat do podjęcia działań.
The UN Security Council adopted Resolution 1975, and this resolution provides a perfectly clear mandate for the action.
Moja grupa pragnie również wezwać do podjęcia działań w celu koordynacji spraw społecznych i podatkowych.
My group would also like to call for efforts to be pursued on the coordination of social and fiscal matters.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 278. Pasujących: 278. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo