Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do przyjęcia odpowiedzialności" na angielski

Wyszukaj do przyjęcia odpowiedzialności w: Definicja Synonimy
to take responsibility
to accept responsibility
to take the responsibility
to assume responsibility
Przedmiotowa rezolucja jest dowodem naszej gotowości do przyjęcia odpowiedzialności za rolnictwo unijne.
With this resolution, we are ready to take responsibility for European agriculture.
W szczególności podział odpowiedzialności między dostawcą usług płatniczych prowadzącym rachunek a dostawcą świadczącym usługę inicjowania płatności, którzy biorą udział w transakcji, powinien zobowiązywać ich do przyjęcia odpowiedzialności za części transakcji podlegające ich kontroli.
Specifically, the allocation of liability between the payment service provider servicing the account and the payment initiation service provider involved in the transaction should compel them to take responsibility for the respective parts of the transaction that are under their control.
Wierzę, że miarą prawdziwego faceta jest jego gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny.
I believe the only true measure of a man is his willingness to accept responsibility for his actions.
UE wzywa strony do przyjęcia odpowiedzialności oraz rozpoczęcia negocjacji we wszystkich kwestiach ostatecznej wagi, w tym w sprawach Jerozolimy, granic, uchodźców i bezpieczeństwa.
The EU is calling on the parties to accept responsibility and begin negotiations on all final status issues, including Jerusalem, borders, refugees and security.
Wzywam Panią do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania zmiany tego szefa przedstawicielstwa.
I call on you to take the responsibility to change the Head of the Delegation.
Do przyjęcia odpowiedzialności za wypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy wyznacza się jedną osobę fizyczną lub prawną.
A single natural or legal person shall be identified to take the responsibility for meeting the obligations of this Directive.
stwierdzają swoją gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania grupowe, zarówno w charakterze indywidualnym, jak i grupowym;
they shall declare their willingness to accept responsibility for group obligations in an individual as well as a group capacity;
W obliczu niemocy graczy politycznych, ich niezdolności do określenia przyczyn i skutków oraz ich braku gotowości do przyjęcia odpowiedzialności wydaje się, że kultura ta może również znaleźć swój kres w Grecji.
In view of the impotence of the political players, their inability to recognise cause and effect and their unwillingness to accept responsibility, it seems that this culture could also come to an end through Greece.
Wzywam również Radę Europejską do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje: albo ostatecznie będzie obowiązywać traktat lizboński - i będzie on obowiązywać wszystkich - albo też obowiązuje traktat z Nicei, i to obowiązuje wszystkie instytucje.
I also call upon the European Council to take responsibility for its decisions: either the Treaty of Lisbon will eventually apply, and it will apply to everyone, or the Treaty of Nice applies, and does so for all institutions.
W każdym Państwie Członkowskich jeden organ powinien zostać wyznaczony do zatwierdzania prospektów emisyjnych i do przyjęcia odpowiedzialności za nadzorowanie zgodności z niniejszą dyrektywą.
In each Member State one single competent authority should be designated to approve prospectuses and to assume responsibility for supervising compliance with this Directive.
zdolność jednostki notyfikowanej do przyjęcia odpowiedzialności za prace realizowane w ramach podwykonawstwa;
the ability of the body notified to exercise effective responsibility for the work carried out under sub-contract;
zobowiązania wnioskodawcy do przyjęcia odpowiedzialności na warunkach określonych w art. 28;
an undertaking by the applicant to assume liability under the conditions laid down in Article 28;
Musimy wreszcie sprawdzić, w jaki sposób możemy zmusić agencje do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za publikowane ratingi.
Lastly, it is essential to look at the ways to make rating agencies subject to civil liability for their ratings.
Wzywają prezydenta Ouattarę i prezydenta Gbagbo do przyjęcia odpowiedzialności, aby zapobiec wszelkiej przemocy i represjom powojennym w kraju oraz pokazać swoje zaangażowanie w pokojową zmianę demokratyczną.
Call upon M Ouattara and M Gbagbo to take their responsibility in order to prevent any violence and post battle reprisals in the country and demonstrate their commitment to peaceful democratic transition.
Organ regulacyjny wyposaża się w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności i wypełnienia swoich obowiązków.
The regulatory body shall be provided with adequate authority, competence and financial and human resources to fulfil its responsibilities and discharge its duties.
Przez kilka ostatnich lat Komisja Europejska kilka razy wzywała władze libijskie do przyjęcia odpowiedzialności i wprowadzenia skutecznych środków we współpracy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.
Over the last few years, the European Commission has asked the Libyan authorities several times to assume their responsibilities and to introduce effective measures, in cooperation with the European Union and its Member States.
Musimy rozważyć, czy należy wezwać agencje ratingowe do przyjęcia odpowiedzialności za świadczone usługi ratingowe w szeregach audytorów finansowych.
We should consider whether or not we get the rating agencies to assume liability for their rating along the lines of the financial auditors.
Dnia 16 września 2003 r. władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wezwały UE do przyjęcia odpowiedzialności za zwiększoną rolę policyjną i rozmieszczenie Misji Policyjnej UE (EUPOL PROXIMA).
On 16 September 2003, the authorities of the Former Yugoslav Republic of Macedonia invited the EU to assume responsibility for an enhanced role in policing and the deployment of an EU Police Mission (EUPOL PROXIMA).
zdecydowanie twierdzi, że kryzys w sektorze mleczarskim ma charakter europejski, i wzywa Komisję do przyjęcia odpowiedzialności za poszukiwanie wspólnych rozwiązań, unikając nierówności między państwami członkowskimi i zakłóceń na rynku wynikających z przyznawania pomocy krajowej;
Insists on the European nature of the crisis in the dairy sector, and calls on the Commission to assume its responsibility in the search for common solutions, avoiding inequalities among Member States and the distortions of the market arising from national aids;
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie EBC do przyjęcia odpowiedzialności wobec Parlamentu Europejskiego i podkreśla bardzo konstruktywną rolę, jaką EBC odgrywa na najwyższym szczeblu oraz za pośrednictwem swojego personelu w procedurze współdecyzji;
Welcomes the ECB's commitment to its accountability to the European Parliament and stresses the very constructive role played by the ECB at the highest level and through its staff in the codecision procedure;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo