Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do przystąpienia do" na angielski

Wyszukaj do przystąpienia do w: Definicja Synonimy
to join
to accede to
to enter into
to adhere to
to proceed with
for accession to
for joining
to proceed to
to joining
to sign up to

Sugestie

Miałem nadzieję nakłonić was do przystąpienia do Wspólnoty.
I was hoping to persuade you to join the Commonwealth.
Od grudnia traktat lizboński zobowiązuje UE do przystąpienia do konwencji praw człowieka.
Since December, the Treaty of Lisbon commits the EU to join the Convention on Human Rights.
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zobowiązaniu Czarnogóry do przystąpienia do określonych konwencji wielostronnych w tej dziedzinie.
The Stabilisation and Association Council may decide to oblige Montenegro to accede to specific multilateral Conventions in this area.
W celu dokonania wspomnianego uproszczenia państwo to należy zaprosić do przystąpienia do Konwencji.
With a view to achieving such procedure it is appropriate to invite this country to accede to the Convention.
Unia Europejska zachęca obydwie strony do przystąpienia do konstruktywnego dialogu.
The European Union is encouraging both parties to enter into constructive dialogue.
Niniejszym wzywam pana do omówienia w tej Izbie wyników osiągniętych przez grupę zadaniową oraz do przystąpienia do debaty dotyczącej tych kwestii.
I hereby challenge you to come and discuss the results produced by the task force in this House, too, and to enter into a debate with us in this regard.
Chciałbym jednak wyrazić nadzieję, że równie zdecydowane stanowisko będzie zastosowane w celu wspierania dążeń Turcji do przystąpienia do Unii Europejskiej.
However, I would express the hope that the same firm stance will also be used to support the efforts which Turkey is making to join the European Union.
Przewodniczący KE Jose Manuel Barroso i Komisarz Olli Rehn przedstawili posłom wnioski z raportu Komisji w sprawie gotowości Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej.
Commission President José Manuel Barroso and Enlargement Commissioner Olli Rehn announced to Parliament that Bulgaria and Romania should be able to join the EU on 1 January 2007 if they take action to address a number of outstanding problems.
Parlament Europejski oceni czy Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen.
Parliament will assess whether Bulgaria and Romania are ready to join the Schengen border check-free zone.
W tym celu Wspólnota zachęca Bangladesz do przystąpienia do Wielostronnego porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych.
To this end, the Community encourages Bangladesh to join the WTO Plurilateral Agreement on Government Procurement.
W opinii Parlamentu Europejskiego Rumunia i Bułgaria są gotowe do przystąpienia do obszaru Schengen.
In the European Parliament's view, Romania and Bulgaria are ready to join the Schengen area.
Jedyną zaletą przedmiotowej rezolucji jest zalecenie powszechnego zniesienia kary śmierci i wezwanie Stanów Zjednoczonych do przystąpienia do Międzynarodowego Trybunału Karnego.
The only virtue of this resolution is that it recommends the universal abolition of the death penalty and calls on the United States to accede to the International Criminal Court.
Chorwacja okazuje determinację w dążeniu do przystąpienia do UE, podejmując wyraźne kroki w celu spełnienia postawionych jej kryteriów.
Croatia is demonstrating its determination to join the EU by taking clear steps towards fulfilling the criteria.
Sprawozdawca uważa w związku z tym, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do przystąpienia do konwencji paryskiej.
Your rapporteur therefore considers that the European Parliament should give its consent to the proposal for a Council decision authorising the Member States to accede to the Paris Convention.
Jednakże moje "tak" nie powinno być pod żadnym pozorem interpretowane jako bezpośrednie lub pośrednie wezwanie Albańczyków do przystąpienia do Unii Europejskiej.
However, my 'yes' should under no circumstances be construed as a direct or indirect call on the Albanian people to join the EU.
Uważam, że sprawą zasadniczej wagi jest udzielanie takim krajom jak Albania niezbędnej zachęty, by pomóc im w przygotowaniach do przystąpienia do Unii Europejskiej.
I believe that it is extremely important to offer countries such as Albania the necessary encouragement in order to help them along in their preparations to join the European Union.
Ponadto przez długi czas UE dążyła do przystąpienia do EKPC, a obecnie stało się to wymogiem zapisanym w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.
Furthermore, the EU has for a long time aspired to accede to the ECHR and this is now a duty laid down in Article 6 of the Treaty on European Union.
Prawne zobowiązanie UE do przystąpienia do EKPC zapisane zostało w art. 6 TUE.
The legal obligation for the EU to accede to the ECHR is enshrined in Article 6 TEU.
Jestem zdania, że Turcja nadal nie nadaje się do przystąpienia do UE.
I believe that Turkey is still unfit to join the EU.
Jestem przekonany, że ten przykład zachęci inne państwa do podjęcia podobnych działań i do przystąpienia do konwencji.
I am convinced that this example will encourage other countries to follow suit and to join the Convention.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 299. Pasujących: 299. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo