Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do reakcji na" na angielski

Wyszukaj do reakcji na w: Definicja Synonimy
to respond to
to react to
Komputer utrzymuje w trybie uśpienia swoją zdolność do reakcji na wszelkie rodzaje zapytań sieci.
The computer shall retain in sleep mode its ability to respond to all types of network requests.
Zakres i czas trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie przekraczają tego, co jest ściśle niezbędne do reakcji na dane poważne zagrożenie.
The scope and duration of the temporary reintroduction of border control at internal borders shall not exceed what is strictly necessary to respond to the serious threat.
Dobrą okazją do reakcji na to postępowanie prezydenta Sudanu może być Piąte Światowe Forum Wody, o którym mówiliśmy w tej Izbie wczoraj.
The Fifth World Water Forum might provide a good opportunity to react to the Sudanese President's behaviour, as we mentioned yesterday in this Chamber.
Czy owa większość będzie zdolna do reakcji na zwycięstwo w wyborach poprzez integrację Hezbollahu?
Would that majority be able to react to an election victory by integrating Hezbollah?
potępia nieustające akty przemocy dokonywane przez PKK i inne ugrupowania terrorystyczne na tureckiej ziemi i wzywa PKK do reakcji na polityczną inicjatywę rządu tureckiego poprzez złożenie broni i położenie kresu przemocy;
Condemns the continuing violence perpetrated by the PKK and other terrorist groups on Turkish soil, and urges the PKK to respond to the political initiative of the Turkish Government by laying down its arms and putting an end to violence;
uważa, że należy nadać większą wagę zwiększeniu zdolności UE do reakcji na łamanie praw człowieka w państwach trzecich oraz włączaniu zagadnień z zakresu praw człowieka do polityki UE wobec tych państw, z uwzględnieniem zewnętrznego wpływu polityki wewnętrznej UE;
Considers that greater priority needs to be given to improving the ability of the EU to respond to human rights breaches by third countries, not least by mainstreaming human rights policy with respect to EU policies vis-à-vis such countries, including the external impact of EU internal policies;
Dlatego też proszę o poparcie dla listów skierowanych do reżimu wietnamskiego będących w obiegu wśród państwa, wzywających wspólnotę międzynarodową i instytucje europejskie do reakcji na sytuację w Wietnamie.
This is to ask for support for the letters circulated to all Members addressed to the Vietnamese regime and inviting the international community and European institutions to respond to the situation in Vietnam.
Było by to wspólne, systemowe podejście do świadomości środowiskowej i ochrony zdolnej do reakcji na powstające problemy w mądry grupowy sposób - a jeśli będzie potrzeba większego zasięgu czujników, spraw by więcej ludzi się pojawiło.
It would be a collaborative, bottom-up approach to environmental awareness and protection, able to respond to emerging concerns in a smart mobs kind of way - and if you need greater sensor density, just have more people show up.
Zależy ona przede wszystkim od rozwoju sytuacji gospodarczej, oraz od zdolności banku do reakcji na zmiany sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów. Dlatego też na dzień dzisiejszy, zdaniem Komisji, nie może ona zostać ostatecznie oceniona.
This will depend crucially on how the overall economic situation develops and on the bank's ability to react to changes in the market situation and in customer needs and cannot therefore be conclusively assessed by the Commission at present.
Dlatego też priorytety prezydencji obejmują zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do reakcji na klęski i kryzysy.
That is why the Presidency's priorities included strengthening the European Union's response capacity to disasters and crises.
IHR wymagają, by laboratoria będące placówkami sektora zdrowia publicznego, były przygotowane do reakcji na zagrożenia biologiczne, chemiczne, radiologiczne i jądrowe.
Under the IHR, public health laboratories have a role in being prepared to address biological, chemical, radiological and nuclear threats.
działania ograniczone w czasie do reakcji na nieprzewidywalną sytuację krytyczną:
operations limited to the duration of the unforeseeable emergency response:
Te reakcje fototoksyczne zawsze prowadzą do nieswoistego uszkodzenia komórki (podobne do reakcji na opalanie na słońcu).
These photoxic reactions lead always to non-specific cell damage (sunburn like reactions).
Dawka jest dostosowywana do reakcji na leczenie, gdzie zwyczajowa dawka wynosi między 15 a 30 mg na kilogram masy ciała dziennie.
The dose is adjusted according to response to treatment, with the usual dose being between 15 and 30 mg per kilogram body weight per day.
JA został zaprogramowany do reakcji na wszystkie sytuacja awaryjne.
JA's been programmed to handle all possible contingencies!
Wobec obszerniejszego zakresu środków działania dostępnych UE, prawdopodobne jest, że bardziej wszechstronna ocena danej sytuacji oraz, gdy będzie to niezbędne, przygotowanie wszechstronnego podejścia do reakcji na pojawiający się kryzys, będą miały miejsce w UE.
In view of the broader scope of means of action available to the EU, it is likely that the more comprehensive assessment of the situation and, if needed, the development of a comprehensive approach for addressing the emerging crisis will take place in the EU.
Wyłącznie w odniesieniu do reakcji na ogień
For reaction to fire only
Przewodniczący powiedział, że takie głosowanie podkreśla gotowość prezydencji czeskiej do jak najszybszego kontynuowania procesu ratyfikacji i wolę do reakcji na wyzwania XXI wieku.
Any given institutional arrangement should be seen merely as a means to the ends of "human freedom and an economic system that brings prosperity", with a market economy being the key tool for achieving this.
Ich analiza może ponadto obejmować zdolność do reakcji na fluktuacje w pożądanym zakresie.
In addition, their analysis might also include the volatility responsiveness and possible control measures to keep the value of the variable within the desired range.
Właśnie to zainspirowało nas do reakcji na zaburzenia finansowe oraz do opracowania dokumentów strategicznych dotyczących sytuacji finansowej oraz państwowych funduszy majątkowych, które są w porządku obrad Rady Europejskiej.
This is what has inspired our reaction to the financial turmoil and our policy papers on the financial situation and on sovereign wealth funds, which are also on the table of the European Council.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo