Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do tego stopnia" na angielski

Wyszukaj do tego stopnia w: Definicja Synonimy
to the point
to such an extent
to such a degree
to an extent
in the sense
to the degree
to this extent
to this degree
to that point
to a point
So much so
to the extent
this much
Zużycie energii jest historycznie związane ze wzrostem gospodarczym, do tego stopnia, że stanowi jego statystyczny wyznacznik.
Energy consumption has been historically linked with economic growth, to the point that it is a statistical indicator of the latter.
Osłabić go do tego stopnia, - że Adria mogła go zmienić.
Weakened him to the point where Adria could do this.
Pakistan jest podzielony religijnie do tego stopnia, że po obu stronach - chrześcijańskiej i muzułmańskiej - giną ludzie, w tym przedstawiciele lokalnych elit.
Pakistan is divided by religion to such an extent, that on both sides - Christian and Muslim - people are dying, including the representatives of local elites.
Technologia ta rozwinęła się do tego stopnia, że może sprostać nawet tym wysokim standardom.
The technology developed to such an extent that it was even able to meet these high standards.
Nasze pożywienie jest zatruwane do tego stopnia, że powinniśmy się zacząć martwić.
Our food is becoming poisoned... to the point we should worry about it.
Potrafią spowolnić pracę serca i przyspieszyć pracę mózgu do tego stopnia, że widzą świat w zwolnionym tempie.
I think they can slow down their heart rates and speed up their brains' processing power to such an extent that they see the world in slow motion.
Przypuszczam, że działanie narkotyku osłabło do tego stopnia, że mogliście uciec.
I assume the effects wore off to the point you were able to make your escape.
Ale ostatnio te wydarzenia nasiliły się do tego stopnia, że moja żona zatrzymała się u swojej matki.
But recently, these occurrences have returned, to the point where my wife is staying with her mother.
Byłam bezinteresowna do tego stopnia, że zastanawiałam się czy ze mną jest coś nie tak.
Disinterested to the point that I wondered if there was something psychologically wrong with me.
To jest do tego stopnia, że nie można oddzielić jednego od drugiego jeśli robisz to dobrze.
It's to the point that you cannot separate one from the other if you do it right.
Sytuacja jest również wielce niepokojąca w Laosie, gdzie chrześcijanie są nieustannie prześladowani poprzez zatrzymania i groźby, i to do tego stopnia, że są oni czasem nawet wypędzani z własnych wiosek.
The situation is also extremely worrying in Laos, where Christians are being persecuted relentlessly by means of arrests and threats, to the point where they are even being expelled from their villages at times.
Nie potrzeba do tego stopnia nauczyciela.
You don't need a teaching degree for that.
Było źle, ale nie do tego stopnia.
It was bad out there, but not that bad.
Osłabiłeś ojców chrzestnych do tego stopnia, że nie potrafią chronić swoich własnych rodzin.
You weakened the fathers to such degrees, They couldn't protect their own families.
Nie mówiłeś, że do tego stopnia.
You didn't tell me how many times, though.
Obciąłeś wypłaty robotnikom do tego stopnia, że nie mogą wykarmić swoich rodzin.
You've shorted your workers' pay to the degree they can't feed their families.
Curzon owszem ale też nie do tego stopnia.
Curzon enjoyed it, but not as much as he led you to believe.
Nie do tego stopnia, ale jednak.
Not to this extent but... It's like...
Ciągle jestem zaangażowana, ale nie do tego stopnia...
I'm still committed, but not to the point that I'd say...
Jego sposób mówienia jest bezpośredni do tego stopnia, że aż niegrzeczny.
His manner of speaking is direct to the point of rudeness.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 360. Pasujących: 360. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo