Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do uniknięcia" na angielski

Wyszukaj do uniknięcia w: Definicja Synonimy
to avoid
to evade
to avoiding
to preventing
avoidable unavoidable
inevitable
preventable
Pył z wytwórni byłby niemożliwy do uniknięcia.
The dust from the mill would've been impossible to avoid.
Dąży się zarówno do uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego potencjalnych konsekwencji.
The ambition is both to avoid an incident and to mitigate its potential consequences.
Była to doskonała okazja do uniknięcia wykrycia.
It's the perfect opportunity to evade detection.
Przy minimalnej cenie importowej, manipulacje cenowe mogą prowadzić do uniknięcia cła antydumpingowego całkowicie.
Indeed with an MIP, price manipulations could lead to avoiding the anti-dumping duty completely.
Wszystkie doświadczenia zmierzają do uniknięcia niepokoju, niepotrzebnego bólu i cierpienia.
All experiments shall be designed to avoid distress and unnecessary pain and suffering to the experimental animals.
Świadek ma prawo do uniknięcia samooskarżenia.
The witness has a right to avoid self-incrimination.
I zachęcam Cię do uniknięcia wstydu.
And I'm encouraging you to avoid the embarrassment.
środki niezbędne do uniknięcia zakłóceń kierunków handlu;
the measures necessary to avoid diversions of trade;
Ponadto kontrole te przyczynią się do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych odpowiadających ponad 100 mld ton CO2 w latach 1990-2010.
Furthermore, these controls will help to avoid greenhouse gas emissions equivalent to more than 100 billion tonnes of CO2 between 1990 and 2010.
podjąć kroki niezbędne do uniknięcia skrócenia przeciętnego terminu wymagalności długu publicznego;
take the necessary steps to avoid a reduction in the average maturity of public debt;
Wzywam instytucje UE do uniknięcia dalszych opóźnień w procesie decydowania o pomocy makrofinansowej dla Republiki Mołdowy.
I call upon all EU institutions to avoid further delay in deciding on the macro-financial assistance for the Republic of Moldova.
Nowa dyrektywa pozwoli przyjąć środki konieczne do uniknięcia takich sytuacji, co ograniczy wszystkie problemy, z jakimi się spotykamy.
The new directive will make it possible to adopt the necessary measures to avoid such situations, thereby lessening all the problems we have come across.
Państwa członkowskie dążą również do uniknięcia powstawania zanieczyszczenia lub pogorszenia warunków naturalnych siedlisk poza tymi obszarami ochrony.
Outside these protection areas, Member States shall also strive to avoid pollution or deterioration of habitats.
Gaz spowoduje zawieszenie twoich funkcji życiowych na czas niezbędny do uniknięcia wykrycia przez bioskan.
The gas will suspend your biological functions just long enough to avoid being detected by a bioscan.
W dokumencie pojawia się szereg kwestii, które mogą się przyczynić do uniknięcia podobnych problemów.
The document recognises a number of points that would help to avoid similar problems.
My jako politycy powinniśmy dążyć do uniknięcia sporu w kwestii subsydiów w przemyśle lotniczym.
Our goal, as politicians, should be to avoid a dispute over subsidies in the aircraft industry.
To prawie niemożliwe do uniknięcia, jeśli mieszkasz w Lerwick.
It's almost impossible to avoid, if you live in Lerwick.
Pojemniki muszą zostać przeznaczone do przewozu określonego produktu w zakresie niezbędnym do uniknięcia zakażeń wzajemnych.
Reusable containers must be dedicated to the carriage of a particular product to the extent necessary to avoid cross-contamination.
Graniczne wartości ekspozycji są konieczne do uniknięcia nieodwracalnego uszkodzenia słuchu pracowników;
Exposure limit values are needed to avoid irreversible damage to workers' hearing;
Całkiem trudny do uniknięcia, tak?
Kind of hard to avoid, right?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 305. Pasujących: 305. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo