Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do wykazania" na angielski

Wyszukaj do wykazania w: Definicja Synonimy
to demonstrate
to prove
to give evidence
to show
to exhibit
for reporting
for demonstrating
Zmienność ta redukuje zdolność testu do wykazania równoważności pomiędzy partiami referencyjnymi.
This variability reduced the ability of the test to demonstrate equivalence between reference batches.
Kontrole pozytywne wykorzystuje się do wykazania właściwego działania testu i kompetencji laboratorium do jego udanego przeprowadzenia.
Positive controls are used to demonstrate appropriate performance of the assay and competency of the laboratory to successfully conduct the assay.
Nigdy nie dawaj przeciwnikowi szansy do wykazania się.
You never leave your opponent the chance to prove himself.
Wyniki drugiego badania nie były wystarczające do wykazania długookresowej skuteczności preparatu Sifrol.
The results of the other study were insufficient to prove the long-term effectiveness of Sifrol.
Badania niezbędne do wykazania jakości i nieklinicznego bezpieczeństwa produktów leczniczych terapii zaawansowanej są często prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Studies necessary to demonstrate the quality and non-clinical safety of advanced therapy medicinal products are often carried out by small and medium-sized enterprises.
udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z niniejszym artykułem;
makes available to the controller all information necessary to demonstrate compliance with this Article;
Załącznik III zawiera zalecenia w zakresie planów zarządzania rozpuszczalnikami, służące do wykazania zgodności z tymi parametrami.
Guidance is provided in Annex III on solvent management plans serving to demonstrate compliance with these parameters.
Instrukcje FSIS powinny służyć inspektorowi odpowiedzialnemu do wykazania skutecznego podziału na partie i łączenia.
FSIS instruction should reflect the need for the inspector in charge to demonstrate the effective operation of batch condemnation and correlation.
Dane takie zawierają wszelkie informacje konieczne do wykazania, że spełnione są warunki niniejszego rozporządzenia.
Such records shall contain all information necessary to demonstrate that the conditions of this Regulation have been complied with.
Jeżeli do wykazania wspomnianej zgodności stosuje się systemy krajowe, proszę opisać poniżej ich główne elementy.
Please describe below the main elements if national systems are used to demonstrate this compliance.
Najważniejsze potęgi międzynarodowe nadal nie są skore do wykazania pełnych ambicji, czego wymagałby od nas nadzwyczajny przypadek zmian klimatycznych.
Major international powers are still reluctant to demonstrate the full ambition that the climate change emergency requires of us.
Tym samym rząd nie wykorzystuje okazji do wykazania, że liczne doniesienia o przymusowej pracy dzieci są fałszywe.
The government misses the opportunity to prove numerous reports, stating that claims that forced child labour occurs are wrong.
W ten sposób odnośne informacje zostaną udostępnione także do celów porównawczych w procesie przeglądu, do wykazania zmian na rynkach itd.
In this way relevant information will be made available also for comparative purposes at the review process, to demonstrate changes in the markets etc.
Sprawozdanie z badania powinno zawierać wszystkie dane niezbędne do wykazania:
The test report shall contain all the data necessary to demonstrate:
Na podstawie powyższych rozważań Komisja musi zatem stwierdzić, że metody wskazanej w lit. b) nie można użyć do wykazania istnienia potencjalnej korzyści odniesionej przez firmy BT i Kingston.
On the basis of those considerations, the Commission must therefore conclude that the method in point b) cannot be used to demonstrate the existence of a possible advantage to BT and Kingston.
Ogółem wyniki samego drugiego badania były niewystarczające do wykazania korzyści ze stosowania preparatu PROTELOS w zapobieganiu złamaniom obwodowym.
Overall, he results of the second study taken alone were insufficient to demonstrate a benefit of PROTELOS in preventing peripheral fractures.
Twierdzono, że większość wskaźników wykorzystanych w przeglądzie wygaśnięcia do wykazania niestabilnej sytuacji przemysłu unijnego uległa w okresie badanym dalszemu pogorszeniu.
It was claimed that most of the indicators used in the expiry review to demonstrate the fragility of the Union industry suffered further deterioration over the course of the period considered.
Na uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych importerzy są zobowiązani udzielić im wszystkich informacji oraz udostępnić wszelką dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego silnika.
Importers shall provide a requesting national authority, upon reasoned request, with all the information and documentation necessary to demonstrate the conformity of an engine.
Udział w rynku przekraczający 50 % [57] wystarcza zazwyczaj do wykazania istnienia pozycji dominującej, chociaż należy również zbadać inne czynniki.
A market share of over 50 % (57) is usually sufficient to demonstrate dominance although other factors will be examined.
Dlatego dalsze informacje, jakich wymagano do wykazania, że permetryna w pełni spełnia wymogi dyrektywy 91/414/EWG, nie zostaną przedłożone.
Therefore, the further information which would be required to demonstrate that permethrin fully complies with the requirements of Directive 91/414/EEC will not be submitted.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 263. Pasujących: 263. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo