Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do wzięcia udziału" na angielski

Wyszukaj do wzięcia udziału w: Definicja Synonimy
to participate
to attend
to join
Zachęcaliśmy również te państwa do wzięcia udziału w grupie eksperckiej EUWT, która została utworzona przy Komitecie Regionów.
We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions.
Wręcz przeciwnie, dowodzą one, że BNFL nie byłaby gotowa do wzięcia udziału w planach BE, gdyby inni wierzyciele nie zadeklarowali podobnych wkładów.
On the contrary they would show that BNFL was not ready to participate in BE's plans without other creditors bringing similar contributions.
Wszystkie inne P.C. Kadetów i ich rodzin zachęca do wzięcia udziału.
All other P.C. Cadets and their families are encouraged to attend.
Powtarzam: wszystkich obywateli namawiamy do wzięcia udziału w spotkaniu... które odbędzie się w budynku gimnazjum...
To repeat: All citizens are urged to attend the meeting that will be held at the high school gymnasium...
Jestem pewien, że pani zapewnienie zachęci ludzi do wzięcia udziału w konferencji.
I'm sure a reassurance from you will encourage people to attend, Director.
Dziś witamy was, pierwszą grupę ludzi wybranych do wzięcia udziału w programie "Życie na pokładzie".
Today we welcome you, the very first group of humans selected to participate in our "Live Aboard" program.
potencjalni partnerzy mogą również być zaproszeni do wzięcia udziału w operacji.
potential partners may also be invited to participate in the operation.
Przedstawiciel Komisji może zaprosić ważne osobistości o specjalnych kwalifikacjach w dziedzinie objętej badaniem do wzięcia udziału w tych zebraniach.
The Commission's representative may invite leading figures with special qualifications in the subjects under study to attend these meetings.
Dwóch przedstawicieli uczniów zapraszanych jest do wzięcia udziału w zebraniach Rady Administracyjnej swojej Szkoły w charakterze obserwatorów, w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.
Two representatives of the pupils shall be invited to attend meetings of the Administrative Board of their School as observers for items of business which concern them.
Był jedną z sześciu osób zaproszonych do wzięcia udziału w tym konkursie.
He was one of six people who were invited to participate in this competition,
Państwa członkowskie udostępniają Komisji audytorów krajowych zdolnych do wzięcia udziału w inspekcjach Komisji oraz w związanych z nimi fazach przygotowawczej i sprawozdawczej.
Member States shall make available to the Commission national auditors able to participate in Commission inspections as well as in related preparatory and reporting phases.
W stosownych przypadkach pracodawca lub instytucja właściwa mogą wezwać pracownika do wzięcia udziału w działaniach, których celem jest wspieranie jego powrotu do pracy i pomoc w tym zakresie.
Where appropriate, the employer and/or the competent institution may call upon the employee to participate in activities designed to promote and assist his return to employment.
Według danych przytoczonych przez Niemcy te grupy nadawców są gotowe do wzięcia udziału we wprowadzaniu DVB-T tylko wtedy, gdy w związku z wdrażaniem cyfrowego przekazu naziemnego nie poniosą dodatkowych kosztów w porównaniu z systemem analogowym.
According to the information provided by the German authorities, these broadcasting groups were only willing to participate on the condition that the digital terrestrial transmission does not involve additional costs for them compared to the analogue mode.
Po tygodniach poszukiwań, z dumą przedstawiam wam pięciu ludzi chętnych do wzięcia udziału!
Randy! After weeks of searching, I'm proud to introduce the five people willing to participate!
Strona wezwana do wzięcia udziału w rozprawie z wykorzystaniem środków technicznych porozumiewania się na odległość może wystąpić z wnioskiem o osobiste stawiennictwo w rozprawie.
A party summoned to attend an oral hearing through distance communication technology may request to be physically present at that hearing.
W zależności od porządku dziennego do wzięcia udziału w szczycie mogą zostać zaproszeni inni ministrowie tych trzech prezydencji Rady oraz inni komisarze.
Depending on the agenda, other ministers from the three Council Presidencies and other Commissioners may also be invited to participate in the Summit.
W związku z powyższym Komisja poinformowała o wszczęciu przeglądu także władze i producentów w USA i zaprosiła ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.
Therefore, the Commission also informed the authorities and the producer in the USA about the initiation and invited them to participate.
W swojej rezolucji 56/263 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło system certyfikacji przygotowany w Procesie Kimberley i wezwało wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w tym systemie.
In its resolution 56/263 the UN General Assembly welcomed the certification scheme developed in the Kimberley Process and called on all interested parties to participate in that scheme.
EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBC.
The ECB shall invite at least three eligible candidates to participate in the dialogue and provide them with a request for a proposal setting out the ECB's needs.
EBC zamyka aukcję elektroniczną w momencie upływu terminu wskazanego w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
The ECB shall close an electronic auction at the expiry of the time limit indicated in the invitation to participate in the auction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 201. Pasujących: 201. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo