Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do wzięcia udziału w" na angielski

Wyszukaj do wzięcia udziału w w: Definicja Synonimy
W powyższym przypadku mogą być upoważnieni do wzięcia udziału w obradach Rady.
They may in this case be authorised to take part in Council debates.
Próbujemy więc dostarczyć analizę i zapraszamy między innymi posłów do PE i członków Rady do wzięcia udziału w debacie.
Instead, we are trying to provide an analysis and invite the Members of Parliament and the Council, among others, to take part in the debate.
Zachęcaliśmy również te państwa do wzięcia udziału w grupie eksperckiej EUWT, która została utworzona przy Komitecie Regionów.
We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions.
Wręcz przeciwnie, dowodzą one, że BNFL nie byłaby gotowa do wzięcia udziału w planach BE, gdyby inni wierzyciele nie zadeklarowali podobnych wkładów.
On the contrary they would show that BNFL was not ready to participate in BE's plans without other creditors bringing similar contributions.
Niemniej jednak procedura zawarta w pierwotnej decyzji może zostać zachowana: urzędnicy i inni pracownicy UE lub państw członkowskich mogą być wyznaczani przez zwierzchników do wzięcia udziału w jej pracach.
However, a procedure contained in the original decision could be maintained: officials and other servants of the EU or Member States can be designated by their hierarchy to take part in the proceedings.
Kwestią, którą w tej chwili wszyscy omawiamy, jest przekonanie większej liczby państw członkowskich do wzięcia udziału w przedmiotowym programie.
Madam President, Commissioner, what we all discussed on this subject was that we simply must convince more Member States to take part in this programme.
W tym wypadku współprzewodniczący ww. podkomitetu jest zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu.
In this case, the Co-Chairmen of the said Subcommittee shall be invited to take part in the meeting.
Rada Doradcza wyznacza jednego ze swoich członków do wzięcia udziału w obradach Zarządu bez prawa głosu.
The Advisory Board shall appoint one of its members to take part in the deliberations of the Administrative Board without the right to vote.
Forum emerytalne może zaprosić jakąkolwiek osobę posiadającą szczególne kompetencje w kwestii włączonej do porządku dziennego do wzięcia udziału w obradach w charakterze eksperta.
The pensions forum may invite any person with particular competence in respect of an item included on the agenda to take part in its deliberations as an expert.
Dziś witamy was, pierwszą grupę ludzi wybranych do wzięcia udziału w programie "Życie na pokładzie".
Today we welcome you, the very first group of humans selected to participate in our "Live Aboard" program.
potencjalni partnerzy mogą również być zaproszeni do wzięcia udziału w operacji.
potential partners may also be invited to participate in the operation.
Organ powołujący przyjmuje listę urzędników uprawnionych do wzięcia udziału w programie szkolenia, o którym mowa powyżej.
The Appointing Authority shall adopt the list of officials who are entitled to take part in the aforesaid training programme.
Drużyna ta wygrała zasłużenie, dzięki własnym uczciwym działaniom i uzyskała prawo do wzięcia udziału w rozgrywkach o puchar europejski.
This team won the right, through its own, honest efforts, to take part in a European cup competition.
nie zachęcają do wzięcia udziału w niebezpiecznych scavenger hunts.
Not encourage you to take part in dangerous scavenger hunts.
Był jedną z sześciu osób zaproszonych do wzięcia udziału w tym konkursie.
He was one of six people who were invited to participate in this competition,
Państwa członkowskie udostępniają Komisji audytorów krajowych zdolnych do wzięcia udziału w inspekcjach Komisji oraz w związanych z nimi fazach przygotowawczej i sprawozdawczej.
Member States shall make available to the Commission national auditors able to participate in Commission inspections as well as in related preparatory and reporting phases.
W stosownych przypadkach pracodawca lub instytucja właściwa mogą wezwać pracownika do wzięcia udziału w działaniach, których celem jest wspieranie jego powrotu do pracy i pomoc w tym zakresie.
Where appropriate, the employer and/or the competent institution may call upon the employee to participate in activities designed to promote and assist his return to employment.
Komitet może, w porozumieniu z przedstawicielem Komisji, zaprosić jakąkolwiek osobę posiadającą szczególne kompetencje w kwestii włączonej do porządku dziennego do wzięcia udziału w pracach Komitetu.
The Committee may, in accordance with the representative of the Commission, invite any person with particular competence in respect of an item on the agenda to take part in its work.
Rada może upoważnić przedstawicieli kraju ubiegającego się o przystąpienie do Umowy AKP-WE do wzięcia udziału w obradach Rady w charakterze obserwatorów.
The Council may authorise representatives of a country applying for accession to the ACP-EC Agreement to take part in the proceedings of the Council as observers.
Jest to oczywiście pożądane, ale wydaje się nam, że będzie to możliwe jedynie na zasadach dowolności i poprzez zaproszenie wszystkich zainteresowanych stron do wzięcia udziału w tej pracy.
This is certainly desirable but we feel that it will only be possible on a voluntary basis and by inviting all the stakeholders to take part in this work.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 188. Pasujących: 188. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo