Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do zaciągania zobowiązań" na angielski

Wyszukaj do zaciągania zobowiązań w: Definicja Synonimy
to commit
to bind
Ze względu na organizację i funkcjonowanie komitetów FMEA CDC Entreprises jest jako jedyna upoważniona do zaciągania zobowiązań z FMEA.
The organisation and functioning of the FMEA committees mean that CDC Entreprises alone has the authority to commit the FMEA.
Parlament Europejski jest informowany przez przedstawiciela upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu instytucji lub rządu zainteresowanego państwa członkowskiego o przeszkodzie wynikającej z konieczności zachowania tajemnicy ze względów bezpieczeństwa publicznego lub narodowego lub też z przepisów wymienionych w pierwszym akapicie.
An obstacle arising from reasons of secrecy, public or national security or the provisions referred to in the first subparagraph shall be notified to the European Parliament by a representative authorised to commit the Government of the Member State concerned or the institution.
nazwisko upoważnionego przedstawiciela oddziału, który musi dysponować odpowiednimi kompetencjami do zaciągania zobowiązań w imieniu zakładu wobec osób trzecich oraz do reprezentowania go w stosunkach z władzami i sądami Państwa Członkowskiego oddziału.
the name of the branch's authorized agent, who must possess sufficient powers to bind the undertaking in relation to third parties and to represent it in relations with the authorities and courts of the Member State of the branch.
ustanowił swojego upoważnionego przedstawiciela, mającego stałe miejsce zamieszkania i pobytu w kraju przyjmującym, dysponującego odpowiednim umocowaniem do zaciągania zobowiązań w imieniu zakładu wobec osób trzecich oraz reprezentowania jego interesów wobec władz i sądów tego kraju;
Designate an authorized agent having his permanent residence and abode in the host country, and possessing sufficient powers to bind the undertaking in relation to third parties and to represent it in relations with the authorities and courts of the host country;
Przedstawiciele, o których mowa powyżej, są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanych przez nich organów jako członków kolegium, w jak największym zakresie, w odniesieniu do decyzji, które planuje się podjąć w trakcie posiedzeń lub działań.
Those representatives shall have the power to commit their authorities as members of the college, to the maximum extent possible, for the decisions planned to be taken during the meetings or activities.
Przedstawiciel prawny organizacji jest osobą uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji i podpisania umowy o udzielenie dotacji.
The legal representative of the organisation is the person authorised to commit the organisation and to sign the grant agreement.
Rada Sterująca, składająca się z jednego przedstawiciela każdego z uczestniczących państw członkowskich, upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu swojego rządu, oraz z przedstawiciela Komisji, jest organem decyzyjnym Agencji.
A Steering Board composed of one representative of each participating Member State, authorised to commit its government, and a representative of the Commission, shall be the decision-making body of the Agency.
a) przedstawiciel lub przedstawiciele na szczeblu ministerialnym każdego z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego Państwa Członkowskiego, przy założeniu, że każde z Państw Członkowskich ma tylko jeden głos;
(a) the representative or representatives at ministerial level of each of the Member States of the European Communities authorised to commit the Government of that Member State, on the understanding that each Member State has only one vote;
Imiona i nazwiska osób sprawujących funkcje reprezentacji administracyjnej, finansowej i prawnej, ze wskazaniem zdolności i uprawnień tych osób, indywidualnie lub zbiorowo, do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu wobec osób trzecich oraz do reprezentowania podmiotu w postępowaniu sądowym [3]
Names of the persons vested with administrative, financial and legal representation powers, with indication of their capacity and powers, individually or collectively, to commit the entity vis-à-vis third parties and to represent the entity in legal proceedings [3]
Z tego powodu upoważniony przedstawiciel musi posiadać odpowiednie umocowanie, umożliwiające mu występowanie w charakterze pozwanego oraz musi on, jako pełnomocnik, mieć zdolność do zaciągania zobowiązań w imieniu zainteresowanych ubezpieczycieli zrzeszonych w towarzystwie Lloyd's.
The authorized agent must, therefore, possess sufficient powers to enable proceedings to be instituted against him and must in that capacity be able to bind the Lloyd's underwriters concerned.
Parlament nie powinien zmuszać rządów do zaciągania zobowiązań politycznych, których nie są one w stanie lub - z jakichkolwiek powodów - skłonne podejmować w danym momencie w środku kryzysu.
Parliament does not have to force governments to enter into political commitments that they are unfortunately unable or - for whatever reason - unwilling to make at this point in the midst of a crisis.
W zmienionym tekście statutu z 2012 r. uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu członków uczestniczących w NDLA jest dorozumiane, lecz działanie zarządu pozostaje niezmienione.
In the amended text of the 2012 Articles of Association, the power to incur financial obligations on the NDLA's participating members is implicit, but the functioning of the Management Board remains unchanged.
Może wystąpić też inny wariant, związany z ograniczeniem zdolności samorządów do zaciągania zobowiązań wynikającym z (i) podjętego przez władze publiczne zamiaru ograniczenia zadłużenia; lub (ii) niewystarczającej oferty finansowania.
There may be a further scenario: a cap on the debt capacity of authorities due: (i) either to a resolve on the part of the public authorities to limit debt, (ii) or an inadequate supply of financing.
Jak wskazuje rząd szwedzki, należy zauważyć, że zgodnie ze szwedzką konstytucją jedynie rząd (a nie parlament) ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych wobec osób trzecich (np. Teracom) w zakresie środków należących do budżetu państwa.
As indicated by the Government, it is important to note that, according to the Swedish Constitution, only the Government, but not Parliament, can make financial commitments towards third parties (such as Teracom) with respect to funds belonging to the State budget.
Środkami zarządza intendent, który jako jedyny jest uprawniony do zaciągania zobowiązań dotyczących wydatków, do ustalania należności do windykacji oraz do wystawiania zleceń windykacji i zleceń płatniczych.
The appropriations shall be administered by the authorising officer, who alone shall be empowered to enter into commitments regarding expenditure, determine entitlements to be collected and issue recovery and payment orders.
d) wyjątkowo - podmioty nieposiadające osobowości prawnej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania zobowiązań prawnych w imieniu tych podmiotów oraz mogą ponosić odpowiedzialność finansową.
(d) exceptionally, entities which do not have legal personality under applicable national law, provided that their representatives have the capacity to undertake legal obligations on their behalf and assume financial liability.
wspólnik, który na podstawie przepisów prawnych uprawniony jest do zaciągania zobowiązań wiążących innych wspólników,
a parter who is lawfully authorized to enter into commitments binding on his partners,
osoba, która jako organ upoważniona jest do zaciągania zobowiązań wiążących spółkę lub zrzeszenie,
a person who, in his capacity as an officer, is empowered to enter into commitments binding on a company or association,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo