Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do zapoznania się" na angielski

Wyszukaj do zapoznania się w: Definicja Synonimy
to consult
to get acquainted
to acquaint themselves
to read
to refer
to peruse
Komisja zaprasza Szanownego Pana Posła do zapoznania się ze stroną:, na której przedstawiono przegląd projektów.
The Commission would refer the Honourable Member to consult for an overview.
Podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz kempingowe również zachęca się do zapoznania się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi oznakowania ekologicznego UE [8].
Companies providing tourist accommodation services and campsite services are also invited to consult the relevant provisions of the EU Ecolabel [8].
Jest bardziej skutecznych sposobów do zapoznania się.
There are more effective ways to get acquainted.
Są bardziej skuteczne sposoby do zapoznania się.
There are more effective ways to get acquainted.
Urzędnicy mają prawo do zapoznania się ze swoją dokumentacją medyczną na zasadach określonych przez każdą instytucję. ;
Officials shall have the right to acquaint themselves with their medical files, in accordance with arrangements to be laid down by the institutions. ;
dane otrzymane i otwarte zgodnie z tymi wymaganiami muszą pozostać dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych do zapoznania się z nimi.
data received and opened in accordance with these requirements must remain accessible only to persons authorised to acquaint themselves therewith.
W przypadku gdy wniosek w sprawie dostępu dotyczy dokumentu sensytywnego w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 lub innego dokumentu utajnionego na mocy przepisów ochronnych Komisji, jest on rozpatrywany przez urzędników upoważnionych do zapoznania się z dokumentem.
Where an application for access concerns a sensitive document as defined in Article 9(1) of Regulation (EC) No 1049/2001, or another document classified under the Commission's security rules, it shall be handled by officials entitled to acquaint themselves with the document.
Uprawnienie składających skargi do zapoznania się z treścią dokumentów nie opiera się na tej samej podstawie co prawo do obrony adresatów deklaracji sprzeciwu, oraz nie istnieją powody dla traktowania uprawnień składających skargi jako równoważnych przeciwnym uprawnieniom przedsiębiorstw.
A complainant's right to consult the files does not share the same basis as the rights of defence of the addressees of a statement of objections, and there are no grounds for treating the rights of the complainant as equivalent to those of the firms objected to.
Zainteresowane strony zostały wezwane do zapoznania się z dokumentacją do wglądu dla zainteresowanych stron i przedłożenia uwag na temat stosowności tego wyboru w terminie 15 dni od daty publikacji zawiadomienia o wszczęciu.
Interested parties were invited to consult the file for inspection by interested parties and to comment on the appropriateness of this choice within 15 days of the date of publication of the notice of initiation.
zachęca państwa członkowskie do wykorzystania planowanych spotkań do zapoznania się z możliwościami i sposobnościami, jakie EFG stwarza pracownikom w sytuacji masowych zwolnień oraz do skorzystania z dostępnych funduszy w celu wsparcia tych pracowników;
Encourages the Member States to make use of the planned meetings to get acquainted with the possibilities and chances offered by the EGF for workers in situations of mass redundancies and to use the funds available for the support of the workers concerned.
Zachęcamy jednak również inne zainteresowane podmioty do zapoznania się ze sprawozdaniami, które stanowią użyteczne źródło podstawowych informacji i materiałów referencyjnych dla decydentów i polityków.
However, other interested stakeholders are encouraged to consult the reports as they provide useful background and reference information for decision makers and politicians.
Przedstawicieli stron zachęca się, w celu przygotowania się do rozprawy, do zapoznania się z dokumentem "Wykaz kontrolny - rozprawa" dostępnym na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
In order to prepare for their participation in a hearing, the parties' representatives are invited to consult the following document, which is available on the internet site of the Court of Justice of the European Union: 'Aide-mémoire: Hearing of oral argument'.
osoby upoważnione do zapoznania się z informacjami, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2. lit. b), stawiają się osobiście w wydziale ds. informacji poufnych.
persons who are authorised to consult the information and who have submitted the application referred to in point (b) of paragraph 2 shall present themselves to the CIS.
Zachęcam państwa do zapoznania się z rezultatami w drugim wydaniu tablicy wyników.
I invite you to see the results in the second edition of the Scoreboard.
Oni czekają na Państwa do zapoznania się z nimi.
They're waiting for you to read to them.
Teraz zostały podzielone na kilka seminariów do zapoznania się z naszym kampusie i kultury.
You've been split up into several seminars to acquaint you with our campus and culture.
Tym razem, Cindy przynosi przyjaciela, do zapoznania się z nią.
And this time, Cindy has arranged a little friend to meet you.
Przypadek taki nie naruszyłby bezpieczeństwa żywności i paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają prawo do zapoznania się z dokładnymi wartościami procentowymi wszelkich materiałów paszowych.
This would not affect the food and feed safety, since the competent authorities always have the right to get the exact percentages of all feed materials.
Wyznaczę stronę trzecią do zapoznania się z dokumentacją algorytmu w celu uniknięcia przecieku informacji do konkurencji.
I will appoint a third party to peruse all algorithm documents, in order to avoid competitive leaking.
Członkowie tych komisji są uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji niejawnych oraz do zapoznania się z metodami i programami wywiadowczymi [125].
Members of these committees have access to classified information as well as intelligence methods and programs [125].
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo