Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do zawierania" na angielski

Zobacz także: do zawierania umów
Wyszukaj do zawierania w: Definicja Synonimy
to conclude
to enter into
for concluding
to the conclusion

Sugestie

120
Komitet Zarządzający jest również umocowany (na takich samych warunkach) do zawierania wszelkich umów z pracownikami Banku.
The Management Committee shall also be competent, under the same terms and conditions, to conclude all agreements with the Bank's staff.
Komisja jest upoważniona do zawierania uzgodnień z Serbią w celu dokonania zmian istniejących umów pożyczki, o których mowa w art. 1 ust. 2.
The Commission is authorised to conclude with Serbia arrangements to amend the existing loan agreements referred to in Article 1(2).
Zasięgnięto opinii Parlamentu na temat procedury, przy wykorzystaniu której Wspólnota może upoważnić Danię do zawierania pewnych porozumień międzynarodowych w zakresie europejskiego postępowania cywilnego.
Parliament is consulted on the procedure by which the Community can authorise Denmark to enter into certain international agreements in the area of European civil procedure.
To nic innego niż frontalny atak na wpływ partnerów społecznych i działanie sprzeczne z Kartą praw podstawowych UE, która zawiera prawo do zawierania układów zbiorowych.
This is nothing less than a frontal assault on the social partners' influence and is contrary to the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to enter into collective agreements.
Głosowe systemy transakcyjne lub systemy zapytań o kwotowanie, w przypadku których odpowiedź wymaga interwencji człowieka lub które nie pozwalają na prowadzenie handlu algorytmicznego, lub też systemy wykorzystywane do zawierania transakcji negocjowanych powinny podlegać innym standardom dokładności.
Voice trading systems or request for quote systems where the response requires human intervention or does not allow algorithmic trading, or systems which are used for concluding negotiated transactions should be subject to different accuracy standards.
W ramach tego systemu Wspólnota dąży do zawierania dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami i organizacjami regionalnymi (kraje partnerskie FLEGT).
Under this scheme the Community aims to conclude Voluntary Partnership Agreements with countries and regional organisations (FLEGT partner countries).
W celu ułatwienia tej współpracy Komisja jest uprawniona do zawierania z ICAO stosownych umów, służących wymianie informacji i wzajemnej pomocy przy kontrolach i inspekcjach.
To facilitate such cooperation, the Commission is authorised to conclude agreements with the ICAO for the purpose of exchanging information and mutual support in connection with audits and inspections.
Natomiast art. 102 uprawnia Wspólnotę do zawierania porozumień, których stronami poza Wspólnotą są również państwa członkowskie.
Article 102 on the other hand empowers the Community to enter into agreements to which, in addition to the Community, the Member States are also parties.
W związku z tym na podstawie art. 300 Traktatu to Wspólnota jest uprawniona do zawierania takich umów między Wspólnotą a krajem trzecim.
Therefore, it is the Community which, on the basis of Article 300 of the Treaty, is competent to conclude such agreements between the Community and a third country.
ga) nazwisko osoby lub nazwiska osób uprawnionych do zawierania prawnie wiążących porozumień w zakresie strategii przedsiębiorstwa i polityki zatrudnienia.
(ga) the person or persons authorised to conclude legally binding agreements relating to business strategy and employment policy.
Krajowe organy regulacyjne mają prawo do zawierania między sobą umów o współpracę w celu zacieśniania współpracy w zakresie regulacji.
National regulatory authorities shall have the right to enter into cooperative arrangements with each other to foster regulatory cooperation.
Niniejsze porozumienie nie narusza prawa partnerów społecznych do zawierania na właściwym szczeblu, w tym również na szczeblu europejskim, porozumień dostosowujących lub uzupełniających postanowienia niniejszego porozumienia, tak aby uwzględnić szczególne okoliczności.
This agreement shall not prejudice the right of social partners to conclude, at the appropriate level including European level, agreements adapting and/or complementing the provisions of this agreement in order to take into account particular circumstances.
Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że żaden z wymienionych wyroków nie dotyczy treści żadnego układu zbiorowego, który mógłby zostać podpisany w państwie członkowskim, ani prawa do zawierania takich układów.
I would like to draw attention to the fact that none of the above-mentioned judgments involve the content of any collective agreements that could be signed in Member States or the right to conclude such agreements.
Zgodnie z art. 133 ust. 5 Traktatu WE Wspólnota Europejska jest właściwa do zawierania porozumień w zakresie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.
In accordance with paragraph 5 of Article 133 of the EC Treaty, the European Community is competent to conclude agreements in the field of commercial aspects of intellectual property.
Członkowie Związku zastrzegają sobie prawo do zawierania między sobą porozumień szczególnych dotyczących ochrony odmian, jeśli porozumienia takie nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Konwencji.
Members of the Union reserve the right to conclude among themselves special agreements for the protection of varieties, insofar as such agreements do not contravene the provisions of this Convention.
"Call" - w przypadku płacącej swapcji, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałego oprocentowania.
'Call', in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
WP powinien zostać upoważniony do delegowania uprawnień do udostępniania informacji niejawnych oraz do zawierania w tym celu uzgodnień, o których mowa w decyzji (WPZiB) 2015/778.
The HR should be authorised to delegate the authorisations to release classified information and to conclude the arrangements to that effect referred to in Decision (CFSP) 2015/778.
zastosowanie jednolitej taryfy nie wyklucza prawa operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne do zawierania z klientami indywidualnych umów o cenach,
the application of a uniform tariff does not exclude the right of the universal service provider(s) to conclude individual agreements on prices with customers,
Laotańska Republika Ludowo - Demokratyczna zobowiązuje się do zawierania w takich sytuacjach, umów o readmisji obywateli laotańskich z tymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, które wystąpią z takim wnioskiem.
The Lao People's Democratic Republic undertakes to conclude agreements for the readmission of Laotian citizens in such a situation with those Member States of the European Union which request it.
ba) przepisy dotyczące wynagrodzeń zawarte w pkt 22 powinny pozostawać bez uszczerbku dla pełnego wykonywania praw podstawowych gwarantowanych traktatami, w szczególności prawa partnerów społecznych do zawierania i egzekwowania układów zbiorowych zgodnie z tradycjami i przepisami krajowymi;
(ba) the provisions on remuneration in point 22 are without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by the Treaties, in particular the right of social partners, in accordance with national laws and traditions, to conclude and enforce collective agreements;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 127. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo