Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do zniszczenia" na angielski

Wyszukaj do zniszczenia w: Definicja Synonimy
to destroy
to be destroyed
to disrupt
for destruction
to destruction
for the destruction
to destroying
to the destruction of
to bringing down
to wreck
in destroying
for extraction
to shred
into destroying
to ruin
Wystarczy do zniszczenia kokpitu i wszystkich urządzeń.
Enough to destroy the cockpit and all the instruments.
Zły wąż użyje potężnej mocy do zniszczenia świata.
An evil serpent will use the mighty power... to destroy the world.
Tyle wystarczy im do zniszczenia nas.
Several seconds is all they will need to destroy us.
Doskonały wybór, bo mam życie do zniszczenia.
Excellent choice, because I have a life to destroy.
Chcą również użyć Appleseed do zniszczenia Zbiornika-D.
They want to use Apple Seed to destroy the D-Tank.
Użyliśmy pocisków Hellfire do zniszczenia jego obozu w Pakistanie.
We used a Hellfire missile to destroy his compound in Pakistan.
A my przystosowaliśmy je do zniszczenia Replikatorów.
But we did adapt it to destroy the replicators.
Niedługo będzie miał siłę do zniszczenia tego świata.
Very soon, he is going to have the power to destroy this world.
Bosh M'ad zapomniał czegoś do zniszczenia Bestii.
The Bosh M'ad forged something to destroy the Beast.
Chińska armia nie ma odpowiedniej broni do zniszczenia czołgów wroga, więc wykorzystują starożytną taktykę.
The Chinese army didn't have adequate weapons to destroy the enemy's tanks, so they employed a tactic from ancient warfare.
Gdy ją zbudują, użyją jej do zniszczenia Ziemi.
When it is completed, they will use it to destroy Earth.
Podacie mi kod, a ja go użyję do zniszczenia SGC.
You will tell me the code, and I will use it to destroy Stargate Command.
Rozumiem, że to ty jesteś tym geniuszem który przekonał Aleca do zniszczenia łuku.
I understand you're the genius who persuaded Alec to destroy ARC.
Działamy również pod dyktando białych komunistów którzy chcą wykorzystać nas do zniszczenia Ameryki.
We're also playing the game of the white communists who want to make use of us to destroy America.
Jesteśmy gotowi do zniszczenia waszego pola minowego.
We are preparing to destroy your minefield.
Nasza jest taka, że jesteśmy uwięzieni na Kobolu z grupą 5 Cylonów, którzy chcą użyć rakiet do zniszczenia ekipy ratunkowej.
Our situation is that we are stranded on Kobol with a group of five Cylons... who are planning to use an AAU to destroy any SAR aircraft sent to find us.
Gryzaki dla psów muszą być poddane obróbce wystarczającej do zniszczenia czynników chorobotwórczych, w tym salmonelli.
Dogchews must be subjected to a treatment that is sufficient to destroy pathogenic organisms, including salmonella.
Jeśli skończyliście swoją małą dysputę, mamy fabrykę do zniszczenia.
If you're both finished with your little discussion, we do have a factory to destroy.
Sposobność do zniszczenia Alessy i ciebie.
A way to destroy Alessa and you.
Byłem zdeterminowany do zniszczenia ich wszystkich.
I was determined to destroy them all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 407. Pasujących: 407. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo