Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dobre intencje" na angielski

Wyszukaj dobre intencje w: Definicja Synonimy
good intentions
mean well
well-intentioned
well-meaning
best intentions
best of intentions
good reasons
meant well
means well
Kopenhaga uświadomiła nam, że dobre intencje nie wystarczą.
Copenhagen has made us realise that good intentions are not enough.
Wszyscy na początku mają dobre intencje.
We all have good intentions when we start.
A ja rozumiem Pana dobre intencje, ale proszę zapomnieć o tej sztuce.
And I know you mean well but I must ask you, put this thing off.
Masz dobre intencje, ale nie widzisz mojej duszy.
You mean well, but you can't see my soul.
To co zrobiłem było złe, ale miałem dobre intencje.
What I did was wrong but well-intentioned.
Nie wierzę już w dobre intencje.
I don't believe in good intentions now.
Naprawdę mamy dobre intencje, proszę pana.
I'm telling you, we have really good intentions, sir.
Powiedz jej że miałam dobre intencje.
Tell her I came with good intentions.
Miał dobre intencje, ale szybko ugiął się przed Waszyngtonem.
He has good intentions, but soon succumbs to Washington.
Nie trzeba być biednym, by mieć dobre intencje.
You don't have to be poor to have good intentions.
W każdym razie za dobre intencje.
For, at least, your good intentions.
Docenimy Pani dobre intencje i na tym poprzestaniemy.
We shall appreciate your good intentions and stop there.
Życie osobliwie zawodzi, gdy trzeba nagrodzić dobre intencje.
Life - it singularly fails to reward good intentions.
Zdecydowaliśmy się jednak uznać powyższe punkty za niefortunne sformułowania odzwierciedlające dobre intencje, na przykład zapobiegania wyludnieniu.
We have, however, chosen to interpret these points as unfortunate wordings with good intentions, such as the prevention of desertification.
Aby dobre intencje były skuteczne, nie możemy zapomnieć o stronie praktycznej.
Good intentions also require a practical side in order to be effective.
Dla mnie rodzina musi oznaczać coś więcej niż dobre intencje.
For me, family has to be more than good intentions.
Musimy uważać, aby dobre intencje nie przekształciły się w nadmierną biurokrację.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
Niemniej jednak dobre intencje sprawozdania przeważają nad negatywnymi spostrzeżeniami, dlatego też postanowiliśmy zagłosować za jego przyjęciem.
However, the good intentions of the report outweigh the negatives and we have therefore chosen to vote in favour of it.
Po pierwsze, dobre słowa i dobre intencje nie wystarczą.
First of all, good words and good intentions are not enough.
Jeśli będziesz miał czyste serce i dobre intencje wszyscy za tobą podążą.
If you have a pure heart and good intentions, everyone will follow you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 223. Pasujących: 223. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo