Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dodać" na angielski

Zobacz także: należy dodać
Wyszukaj dodać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musimy powiększyć zjeżdżalnię i dodać lądowisko.
We need to extend the chute and add a landing spot.
Jeśli wszystko dodać, przewalam tygodniowo 200.000 funtów.
If you add it all up, I lift over 200,000 pounds a week.
Musisz to dodać do jego jedzenia.
We need you to put this in his food.
Dziesięcioro uczestników, dodać do tego prowadzącą i kierowcę...
Ten participants add to that conduct and c are the driver...
Możesz dodać złodzieja do tej listy.
Well, you can add theft to that list.
Naprawdę powinni dodać latanie do wachlarzu naszych umiejętności.
They really should add flying to the things we can do.
Do kawy możesz dodać trochę cykorii.
You can add a little chicory to his coffee.
Ale chyba będziesz musiał dodać jeszcze jedną postać.
But I think you might need to add another character.
Możemy dodać dwa nowe pierwiastki do układu okresowego.
Well, we can add two more elements to the periodic table.
Pomimo zaburzenia, muszę dodać antymaterię w odpowiednim momencie.
Whatever the time distortion, I must add the antimatter at the appropriate moment.
Może analizę DNA, dodać trochę nadzoru i...
Maybe a D.N.A. analysis, add a little surveillance and...
Może powinnyśmy dodać "prześladowca".
Well, maybe we should add "stalker" to the search.
Chciałem coś dodać zanim odeślę to nagranie.
I just wanted to add something before I sent this video.
Jeżeli uznajemy fałszowanie za przestępstwo, musieliśmy dodać sankcje i kary.
If we consider that falsification is a crime, we had to add sanctions and penalties.
Teraz muszę dodać Zeke'a Cavanaugha do mojej listy.
Well, now I have to add Zeke Cavanaugh to my list.
Możemy wręcz jeszcze dodać inne kwestie.
We can even add a number of other elements.
Państwo wydające może dodać trzeci język urzędowy Wspólnoty.
The issuing State may add a third official Community language.
Do wodnego roztworu próbki dodać niewielką ilość boranu sodu.
To an aqueous solution of the sample add small amounts of sodium borate.
Łatwo mogę dodać Nogitsune do tej listy.
I can easily add a nogitsune to the list.
Żeby dodać do dwuch wspaniałych których już ma.
Other. To add to the two fine ones he already has.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4942. Pasujących: 4942. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo