Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokonać oceny" na angielski

Wyszukaj dokonać oceny w: Definicja Synonimy
assess
make an assessment
take stock
evaluated
carry out an evaluation
make a judgement
make its assessment
to evaluate
be assessed

Sugestie

Komisja powinna dokonać oceny zgodności obowiązujących umów międzyrządowych z prawem unijnym.
The Commission should assess the compatibility of existing intergovernmental agreements with Union law.
W tym czasie Komisja winna dokonać oceny projektowanych środków i wydać zalecenie.
During th at period, the Commission sh ould assess the draft measures and issue a recommendation.
UE powinna dokonać oceny skutków wprowadzenia takiego podatku, aby móc zająć spójne stanowisko.
In order to have a coherent position, the EU should make an assessment of the impact of introducing such a tax.
Jednakże w międzyczasie możemy w pewnym stopniu dokonać oceny.
However, in the meantime, we can take stock to a certain extent.
Komisja powinna dokonać oceny otrzymanych informacji i w razie konieczności wystąpić z wnioskiem legislacyjnym dotyczącym właściwego zarządzania ryzykiem.
The Commission should assess the information received and come forward with a legislative proposal for adequate risk management, if necessary.
Aby dokonać oceny ekonomii, porównuje się osiągnięte wyniki z kosztami.
In order to assess economy, the results attained are compared with the costs.
Musimy dokonać oceny dodatkowych badań i koniecznego rozwoju.
We must assess the extra research and development needed.
Komisja nie może zatem dokonać oceny pomocy bezpośrednio na podstawie Traktat.
The Commission cannot, therefore, assess the aid in question directly on the basis of the Treaty.
Aby dokonać oceny wiarygodności konkurencyjnych biegunów należy uwzględnić następujące aspekty:
In order to assess the credibility of competing poles, the following aspects have to be taken into account:
W ramach oceny dokumentacji Agencja może dokonać oceny tych dostosowań w stosunku do standardowego trybu badań.
Under dossier evaluation the Agency may assess these adaptations to the standard testing regime.
Komisja zamierza dokonać oceny, na podstawie niniejszego zalecenia, ocen ekonomicznych przedłożonych odnośnie do rozpowszechnienia inteligentnych pomiarów.
The Commission intends to assess, in the light of this Recommendation, the economic appraisals reported on the roll-out of smart metering.
Na podstawie tych sprawozdań Komisja powinna monitorować i dokonać oceny środków podjętych przez państwa członkowskie.
Based on this reporting, the Commission should monitor and assess the measures taken by Member States.
Komisja powinna dokonać oceny działalności technicznej EFRAG w sprawozdaniach przygotowywanych zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
The Commission should assess the technical work of EFRAG in reports prepared in accordance with the criteria laid down in this Regulation.
Z tego powodu Komisja powinna dokonać oceny istniejących systemów wsparcia i możliwości wprowadzenia zharmonizowanego europejskiego rynkowego systemu wsparcia.
For this reason the Commission should assess existing support schemes and the possibility for introducing a harmonised market based scheme.
Aby dokonać oceny ryzyka w zakresie zatrucia wtórnego, rozważa się, czy należy przeprowadzić badanie czynnika biokoncentracji (BCF) w fazie IIB.
In order to assess the risk for secondary poisoning it shall be considered whether to carry out a bioconcentration factor (BCF) study at Phase IIB.
W rezultacie instytucje jakoby nie mogły dokonać oceny rzeczywistego potencjału podaży zapewnianej przez przemysł unijny oraz nie uwzględniły konfliktu z interesami przemysłu unijnego.
As a result, the institutions allegedly could not assess the real supply capability of the Union industry and did not take into account the Union industry's conflict of interest.
Musimy również dokonać oceny istniejącego planu.
We also need an evaluation of the existing system.
Komisja powinna dokonać oceny wdrożenia krajowych planów działania przyjętych przez Polskę.
The Commission should evaluate the implementation of the National Action Plans adopted by Poland.
Należy dokonać oceny rozmiaru konsekwencji każdego niepożądanego skutku.
The magnitude of the consequences of each potential adverse effect should be evaluated.
Jest wolny, jest chcesz dokonać oceny pooperacyjnej.
He's up, if you want to do a post-op assessment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 344. Pasujących: 344. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo