Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokonać rozróżnienia między" na angielski

Wyszukaj dokonać rozróżnienia między w: Definicja Synonimy
to differentiate between
to make a distinction between
distinguishing between
appropriate to distinguish between
W żadnym z dokumentów przedłożonych przez przedsiębiorstwo Komisja nie potrafiła dokonać rozróżnienia między sprzedażą z zapasów a sprzedażą innego rodzaju, ani też między sprzedażą produktów z certyfikatami jakości a sprzedażą produktów nieposiadających tych certyfikatów.
In no document submitted by the company was the Commission able to differentiate between sales made from stock or otherwise, or between sales made with or without quality certificates.
Musimy dokonać rozróżnienia między cieśninami, wokół których położone są państwa odpowiedzialne, z którymi możemy współpracować w zwalczaniu piractwa, a operacjami morskimi na obszarach pozbawionych kontroli ze strony odpowiedzialnego państwa, jak np. w Somalii, gdzie musimy podjąć samodzielne działania.
We have to differentiate between the straits where there are responsible countries with whom we can cooperate on cracking down on piracy, and the maritime operations where there is no responsible country, for example in Somalia, where we have to do something ourselves.
Trzeba jednak dokonać rozróżnienia między tymi dwoma grupami.
It is very important to make a distinction between the two.
Pan poseł Brok jasno stwierdził, że naprawdę chcemy dokonać rozróżnienia między uprawnieniami wykonawczymi i ustawodawczymi.
Mr Brok made it quite clear that we really want to make a distinction between executive and legislative duties.
Państwa Członkowskie muszą przy przekazywaniu swoich danych dokonać rozróżnienia między grupami producentów i producentami indywidualnymi;
whereas Member States must therefore communicate their data distinguishing between groups and individual producers;
wymieniony art. 12 ust. 5 przewiduje, iż przy wyliczaniu pomocy uwzględnia się w szczególności dochód osiągany na poziomie uznanych grup producentów; Państwa Członkowskie muszą przy przekazywaniu swoich danych dokonać rozróżnienia między grupami producentów i producentami indywidualnymi;
Whereas the said Article 12 (5) provides that account is to be taken, when calculating aid, of income at the level of the recognized producer groups; whereas Member States must therefore communicate their data distinguishing between groups and individual producers;
Ponownie podkreślam: uważam, że musimy dokonać rozróżnienia między zobowiązaniami Komisji Europejskiej - czy też jakiegokolwiek organu publicznego - w dziedzinie rządów prawa a poddaniem się demagogicznym atakom na instytucje europejskie.
Once again, I think we have to make a distinction between the obligations of the European Commission - or any public body - regarding the rule of law, and giving in to demagogic attacks on the European institutions.
Musimy dokonać rozróżnienia między przenoszeniem działalności gospodarczej poza obszar Unii Europejskiej i przenoszeniem działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej.
We have to make a distinction between delocalisation outside the European Union and relocation in Europe.
Należy również dokonać rozróżnienia między natychmiastowymi a źródłowymi przyczynami awarii.
There should also clearly be a distinction made between immediate and underlying causes of an accident.
W związku z tym należy dokonać rozróżnienia między starą a nową firmą Biria AG.
In its view, a distinction has to be made between Biria AG as was and the new Biria AG.
Węzły są w stanie za pomocą środków technicznych dokonać rozróżnienia między organami sektora publicznego i innymi stronami ufającymi.
The nodes shall be able to distinguish between public sector bodies and other relying parties through technical means.
Wśród tych ostatnich należy dokonać rozróżnienia między jednostkami będącymi instytucjami kredytowymi oraz tymi, które są zakładami ubezpieczeń.
In the case of the latter, a distinction must be drawn between units that are credit institutions and those that are insurance enterprises.
Na potrzeby niniejszej decyzji należy także dokonać rozróżnienia między statystykami europejskimi a innymi.
For the purposes of this Decision, a distinction should also be made between European statistics and other statistics.
Musimy oczywiście dokonać rozróżnienia między nielegalnymi imigrantami, a imigrantami poszukującymi międzynarodowej ochrony.
Of course we need to distinguish between irregular migrants and migrants in need of international protection.
Z tego względu musimy dokonać rozróżnienia między faktami i pewnością empiryczną z jednej strony, a hipotezami z drugiej.
For that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
W związku z tym należy dokonać rozróżnienia między trzema sektorami rynku podlegającymi ocenom agencji ratingowych: przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i strukturyzowanymi instrumentami finansowymi.
There is a need in this respect to differentiate between the three market sectors that a CRA rates: corporates, public sector and structured finance instruments.
Jak dokonać rozróżnienia między tymi dwiema sprawami?
How can you differentiate between these two issues?
Musimy dokonać rozróżnienia między oświadczeniami prezydenta Woronina i działaniami przedstawicieli politycznych z jednej strony, a interesami obywateli Mołdawii z drugiej strony.
We must make a clear distinction between the statements of President Voronin and the actions of political representatives on the one hand and the interests of Moldovan citizens on the other hand.
Zgodnie z powyższym, można dokonać rozróżnienia między rocznymi płatnościami, które nie są przedmiotem niniejszej decyzji a przelewami ad hoc.
As stated before, a distinction may be made between the annual payments, which are not the subject of this Decision, and the ad hoc payments.
Aby zapobiec niewłaściwej interpretacji statusu tych miejsc przeznaczenia, należy dokonać rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich UE niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty.
To avoid misinterpretation of the status of those destinations, it is appropriate to distinguish between third countries and territories of European Union Member States not forming part of the customs territory of the Community.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 72. Pasujących: 72. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo