Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokumenty potwierdzające" na angielski

Wyszukaj dokumenty potwierdzające w: Definicja Synonimy
supporting documents
documentary evidence
supporting documentation
documents proving
documents demonstrating
documents confirming
documents showing
documents supporting
documentation demonstrating
document attesting
Documents that prove

Sugestie

Należy przechowywać dokumenty potwierdzające dotyczące prowadzonych operacji.
The supporting documents relating to the operations carried out should be kept.
Wniosek jest umotywowany oraz zawiera odpowiednie dokumenty potwierdzające.
It shall state the reasons for the request and shall contain appropriate supporting documents.
dokumenty potwierdzające zgodność przewidywanych rozwiązań technicznych z odpowiednimi TSI;
documentary evidence of the compliance of technical solutions envisaged with the relevant TSIs;
Proszę przedłożyć kopię wniosku o przyznanie pomocy wysłanego do organu przyznającego pomoc przez beneficjenta oraz dokumenty potwierdzające datę rozpoczęcia prac.
Please provide a copy of the aid application sent to the granting authority by the beneficiary and documentary evidence of the date of the start of works.
Proszę wypełnić odpowiednie części niniejszego formularza i przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające.
Please complete the relevant parts of this form and provide all necessary supporting documentation.
Ponadto podczas posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 10 listopada 2009 r. CAMA przekazała dodatkowe dokumenty potwierdzające usunięcie nieprawidłowości.
In addition, individual supporting documentation for the closure of findings were provided by CAMA during the meeting of the Air Safety Committee on 10 November 2009.
Muszą zostać przedłożone odpowiednie dokumenty potwierdzające.
Appropriate supporting documents must be produced.
przedsiębiorstwo lotnicze musi wykazać średnioterminową rentowność nowego połączenia przedstawiając właściwe dokumenty potwierdzające;
the airline has to demonstrate the medium-term profitability of the new destination through appropriate supporting documents;
Wypełniony w całości formularz wniosku, wszystkie odpowiednie dokumenty potwierdzające.
Application form fully filled in, all supporting documents in order.
Do celów sporządzenia swojego sprawozdania mogą być wykorzystywane inne dokumenty potwierdzające.
Other supporting documents may be used for the purposes of drafting that report.
Jednocześnie Łotwa dostarczyła liczne dokumenty potwierdzające, w tym aktualne informacje dotyczące sprzedaży komercyjnej części MLB.
At the same time, Latvia provided various supporting documents, including an update on the sale of MLB's commercial part.
Proszę wskazać, które z nich odnoszą się do zgłoszonego środka oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.
Please specify those relevant for the notified measure and provide supporting documents:
ZAŁĄCZAM następujące dokumenty potwierdzające (1):
the following supporting documents (1):
wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów są dostępne dla celów kontroli,
all supporting documents relating to these costs are available for inspection,
PRZEDSTAWIAM następujące dokumenty potwierdzające (1):
SUBMIT the following supporting documents (1):
Państwa członkowskie określają dokumenty potwierdzające odnoszące się do dostarczania i dystrybucji produktów, które powinny zostać załączone do wniosku o pomoc zgodnie z art. 5.
Member States shall define the supporting documents relating to the supply and distribution of products which must be submitted with the aid application in accordance with Article 5.
Z wyjątkiem przypadków związanych z niektórymi zamówieniami udzielanymi na podstawie umów ramowych, oferent, któremu zamierza się udzielić zamówienia, będzie musiał przedstawić aktualne zaświadczenia i dokumenty potwierdzające.
Except in relation to certain contracts based on framework agreements, the tenderer to whom it is intended to award the contract will have to provide up to date certificates and supporting documents.
Właściwy urzędnik zatwierdzający osobiście sprawdza dokumenty potwierdzające lub na własną odpowiedzialność upewnia się, że zostały one sprawdzone, zanim podejmie decyzję w sprawie poświadczenia zasadności wydatków.
The authorising officer responsible shall personally check the supporting documents or shall, on his own responsibility, ascertain that this has been done, before taking the decision validating the expenditure.
jeżeli dokumenty potwierdzające są nieważne lub nieaktualne;
If the supporting documents are invalid or outdated,
dokumenty potwierdzające dla wydatków zadeklarowanych jako kwalifikowalne były:
supporting documents for expenditure declared as eligible are:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 222. Pasujących: 222. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo