Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dopasować się do" na angielski

Wyszukaj dopasować się do w: Definicja Synonimy
fit in with
tap into
adjust to
to match
to fit in
adapt to
Ralph udało mu test lepiej dopasować się do Drew.
Ralph failed his test to better fit in with Drew.
Twoje sugerują, że spieszyłeś się, żeby dopasować się do nowego towarzystwa.
Yours would seem to suggest you were in a hurry to fit in with a new crowd.
I myślę Próbujesz dopasować się do moich finansów.
And I think you're trying to tap into my finances.
szkolenie młodych ludzi w tradycyjnych umiejętnościach wiejskich może dopasować się do popytu na turystykę, rekreację, usługi środowiskowe i produkty wysokiej jakości;
training young people in traditional rural skills can tap into demand for tourism, recreation, environmental services and quality products;
Wirus potrzebuje czasu, żeby dopasować się do nowego nosiciela.
But either way, it's going to take time for the plague to adjust to a new host.
Ale czasami Ty i ja musimy się uporać z naszym naturalnym urokiem by dopasować się do całej reszty.
But sometimes you know, you and I - We've got to dial down our natural charm so we fit in with the rest of... the others.
Nie trudno dopasować się do szczęścia.
It's not hard to adjust to happiness.
To znaczy, mogłaby dopasować się do ciebie.
I mean, she could fit into yours.
Trudno było mu dopasować się do innych.
But he always had a hard time fitting in.
Dla wielu par trzeba czasu żeby dopasować się do własnego rytmu.
For a lot of couples, it takes time to get to know each other's rhythms.
Nie potrafisz dopasować się do uniwersalnej energii.
You have the ability to tap into the universal energy.
I dopasować się do tego lśniącego świata.
To fit in in this glittering world.
Potrafiła szybko dopasować się do nowej rzeczywistości i osiągnąć kompromis w zakresie dalszych działań.
It was able to adjust swiftly to the new realities and to reach a consensus about the way forward.
Nie mogła dopasować się do mojego sposobu myślenia.
She couldn't adapt to my way of thinking.
Zawsze byłam odludkiem, próbującym dopasować się do schematów, ale teraz...
I was always this loner out to get back at the system, but now...
Zrobiłem to bo musiałem dopasować się do mojego wnętrza.
You know, I did this because I needed to follow how I felt inside.
Wiem, że trudno ci jest dopasować się do reszty, ale można być mądrym i równiachą jednocześnie.
I know that it's been hard for you to fit in. But, you can be smart and still be cool.
Nie mogąc dopasować się do swojego otoczenia,
Unable to fit in with any aspect of his environment...
Będzie rygorystyczny, ale sądzę, że możemy dopasować się do wszystkich twoich obowiązków.
It'll be tight, but I think we can fit in all your responsibilities.
Im bardziej lgniesz do starych pomysłów i odmawiasz słuchania rzeczywistości... tym gorzej będzie ci dopasować się do moich kolegów.
The more you cling to your old ways and refuse to listen to reality... the harder it's going to be for you to fit in with my friends.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo