Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostępny" na angielski

Wyszukaj dostępny w: Definicja Synonimy
available
accessible
open
reachable
obtainable
supplied comes
provided
presented
unavailable

Sugestie

Inspektor Gallagher będzie dostępny jako konsultant.
Chief Gallagher here will be available for consultation.
Do tego jest dostępny kolejny poziom, powiedzmy.
'There's another level to this available, so to speak.
Jednostka systemowa komputera posiada łatwo dostępny włącznik/wyłącznik.
The computer system unit shall have an easily accessible on-off switch.
Najbliższy dostępny serwer jest sześć skoków stąd.
The nearest accessible server is a half dozen jumps from here.
Jest dostępny dla każdego mieszkańca okolicy.
It's open to everyone in the region.
Wykaz jest dostępny do wglądu publicznego.
The catalogue shall be open to public inspection.
Album będzie dostępny wszędzie w obrębie Filadelfii.
The album will be available all through the Philadelphia area.
Zapisał się na pierwszy dostępny statek.
He signed on with the first available ship.
Bezpośredni thriller dostępny na całym świecie w 2008.
A direct market thriller available in all territories in 2008.
Pełny tekst tego wyroku nie jest jeszcze dostępny.
The full text of this judgment is not yet available.
Numer referencyjny decyzji, jeśli dostępny: ...
Reference number of the decision, if available: ...
Jest on publikowany w Internecie i dostępny do wglądu.
It shall be published on the internet and available for consultation.
Agencja powinna prowadzić aktualizowany i publicznie dostępny wykaz takich produktów leczniczych.
The Agency should keep an up-to-date, publicly available list of such medicinal products.
Obecnie nie jest dostępny nawet projekt wniosku Komisji dotyczący szczegółowego prawodawstwa.
At the moment there is not even a draft of the Commission proposal on the specific legislation available.
Nowoczesny system dwóch pasów lotniska będzie dostępny dla każdego potencjalnego użytkownika.
The airport's modernised runway system will be available to every potential user.
Szczegółowy opis stosowanych systemów jest dostępny w laboratorium w celach konsultacji.
A detailed description of the systems used shall be available for consultation in the laboratory.
Polityka spójności to najskuteczniejszy instrument dostępny do wykorzystania w europejskiej polityce szczebla regionalnego.
The cohesion policy is the most effective instrument available for applying European policies at regional level.
Będzie on więc dostępny na rynku sprzedaży.
It will consequently be available to the merchant market.
Twoja dziewczyna chce wiedzieć czy będziesz dostępny w Walentynki.
Your girlfriend wants to know if you're available for Valentine's.
NeoRecormon dostępny jest również w postaci ampułek i ampułkostrzykawek.
NeoRecormon is also available in a cartridge and a pre-filled syringe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2687. Pasujących: 2687. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo