Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostarczyć" na angielski

Zobacz także: należy dostarczyć
Wyszukaj dostarczyć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ofiara przeżywała, aby dostarczyć więcej pożywienia w przyszłości.
The victim surviving to provide more food at a later date.
Jeśli potrzeba, mogę dostarczyć referencje.
Should you desire, I can provide character references.
Zamierzam dostarczyć odpowiedzi, panie Hamilton.
I intend to deliver a response, Mr. Hamilton.
Proszę to dostarczyć do pana Ashleya.
Please, deliver that to Mr. Ashley.
Dowody takie można dostarczyć w stosunkowo krótkim terminie.
It is possible to supply such evidence within a fairly short period.
Musi wypełnić swe przeznaczenie i dostarczyć wiadomość.
She needs to fulfill her destiny and deliver that message.
Do ciebie należy bezpiecznie dostarczyć ich na miejsce.
And it's up to you to deliver them safely to the Partisans.
Mam cię zabić i dostarczyć Lektora.
My orders are to kill you and deliver the Lektor.
Tym niemniej powinniśmy dostarczyć warunki króla.
I think we should deliver the king's terms.
I wyruszyłem z nim żeby dostarczyć wszystkie prezenty.
Then I went with him to deliver all the presents.
Dalszy użytkownik może dostarczyć informacje, aby pomóc w przygotowaniu rejestracji.
A downstream user may provide information to assist in the preparation of a registration.
Mógłbym dostarczyć cię w setce kawałków.
I could deliver you in a hundred pieces.
To powinno ci dostarczyć sporo zdrowego materiału.
Well, Capeside should provide you with a healthy supply of material there.
Oznaczenie musi dostarczyć wiarygodnego oszacowania rzeczywistego stężenia analitu w próbce.
The determination shall provide a valid and reliable estimate of the true concentration in a sample.
Jeden z importerów objętych próbą nie mógł dostarczyć wymaganych informacji.
One of the sampled importers was not able to provide the requested information.
Zastanawiałem się, czy mógłbyś go dostarczyć.
I wonder if you would deliver it for me.
Najwyraźniej potrzebuję statku, żeby dostarczyć towar.
So obviously I need the vessel in order to deliver it.
Każda informacja jaką możesz dostarczyć byłaby bardzo pomocna.
Well, any information you can provide would be much appreciated here, Gene.
Muszę zgodnie z rozkazami osobiście dostarczyć guza Kanclerzowi.
I must personally deliver the tumor to the Chancellor as ordered.
Widzicie dziką siłę natury zaprzęgniętą... by dostarczyć waszą pocztę.
You see the raw power of nature we've harnessed... to deliver your post.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3716. Pasujących: 3716. Czas odpowiedzi: 189 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo