Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostaw energii elektrycznej" na angielski

Wyszukaj dostaw energii elektrycznej w: Definicja Synonimy
electricity supply
supply of electricity
electricity supplies
supply electricity
Odbiorcy odniosą korzyści z aktywnego włączenia organów regulacyjnych w monitorowanie jakości usług i dostaw energii elektrycznej.
Consumers will benefit from the active involvement of regulatory authorities in the monitoring of quality of service and electricity supply.
Port lotniczy musi również dysponować podwójnym systemem zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
The airport is obliged to have a back-up electricity supply.
Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne reguły dotyczące wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej.
This Directive establishes common rules for the generation, transmission, distribution and supply of electricity.
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa europejskiego, wdrażania zrównoważonej polityki w zakresie zmian klimatu oraz wspierania konkurencyjności na rynku wewnętrznym.
A secure supply of electricity is of vital importance for the development of European society, the implementation of a sustainable climate change policy, and the fostering of competitiveness within the internal market.
a) znaczenie zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej;
(a) the importance of ensuring continuity of electricity supplies;
Zainteresowane strony dowodziły, że KDT należy traktować jako realizację usług UOIG na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ochrony środowiska naturalnego.
The interested parties have argued that the PPAs should be regarded as implementing SGEIs for the purpose of securing electricity supplies and environmental protection.
Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej.
Member States shall ensure the implementation of intelligent metering systems that shall assist the active participation of consumers in the electricity supply market.
Budowa oraz utrzymywanie niezbędnej infrastruktury sieci, łącznie ze zdolnością połączeń wzajemnych, powinny przyczyniać się do zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej.
The construction and maintenance of the necessary network infrastructure, including interconnection capacity, should contribute to ensuring a stable electricity supply.
Słowenia wprowadziła w życie usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Slovenia has put in place a service of general economic interest in the field of security of electricity supply.
Artykuł 4 dyrektywy 2003/54/WE zobowiązuje Państwa Członkowskie do monitorowania i przedłożenia sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Article 4 of Directive 2003/54/EC requires Member States to monitor and submit a report on security of electricity supply.
Mogłoby również stwarzać problemy dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na napiętym już rynku w Wielkiej Brytanii.
It might also cause problems for security of electricity supply in the already tense Great Britain market.
Korzyści wynikające ze świadczenia tych usług w kategoriach zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej potwierdza prawodawstwo UE.
The benefits of these services in terms of guaranteeing continuity of electricity supply are recognised in EU legislation.
Ponadto zdolność ta jest warunkiem wstępnym właściwego funkcjonowania każdego rynku dostaw energii elektrycznej.
Secondly, this ability is a precondition for the proper operation of any electricity supply market.
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego
security of electricity supply and the proper functioning of the internal market
(iii) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
(iii) security of electricity supply.
Należy przewidzieć alternatywne wykorzystanie innych zasobów w celu zapewnienia skutecznych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej w szczytowych okresach popytu.
Alternative utilization of resources of other facilities should be envisaged in order to ensure efficient and secure electricity supplies during peak demand periods.
Alcoa utrzymuje ponadto że ENEL ma dominującą pozycję w zakresie dostaw energii elektrycznej prawie na całym terytorium Włoch.
In addition, Alcoa submits that ENEL enjoys a dominant position in the supply of electricity almost everywhere in Italy.
W decyzji uznano, że obecny poziom konkurencji na duńskim rynku dostaw energii elektrycznej do odbiorców rozliczanych na podstawie liczników jest wysoki.
The Decision finds that that the current competition level in the Danish market for electricity supplies to metered customers is high.
Odbiorcy rynku dostaw energii elektrycznej dla dużych użytkowników przemysłowych (45 % całkowitego zużycia) mają status odbiorców w pełni kwalifikowanych.
The market for supply of electricity to large industrial customers (45 % of total consumption) is fully eligible.
c) rynek wewnętrzny i możliwości współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;
(c) the internal market and the possibilities for cross-border cooperation in relation to security of electricity supply;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 111. Pasujących: 111. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo