Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostawcę usług płatniczych" na angielski

Wyszukaj dostawcę usług płatniczych w: Definicja Synonimy
Stąd w przypadku braku obowiązku posiadania zdolności odbiorczej przez dostawcę usług płatniczych płatnika skuteczność poleceń zapłaty nie poprawi się w pełni, a konkurencja na poziomie ogólnoeuropejskim pozostanie ograniczona.
Hence, in the absence of mandatory reachability for the payment service provider of the payer, the efficiency of direct debit collections will not be fully enhanced and competition on a pan-European level will remain restricted.
W sytuacjach transgranicznych mogłoby to doprowadzić do podwójnego naliczania opłat z tytułu tej samej wypłaty przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek oraz przez operatora bankomatu.
In cross-border situations, this could lead to double charging for the same withdrawal by the account servicing payment service provider and by the ATM deployer.
W okresie przejściowym państwa członkowskie powinny móc zezwalać dostawcom usług publicznych na umożliwienie konsumentom dalszego stosowania BBAN w krajowych transakcjach płatniczych, pod warunkiem zapewnienia interoperacyjności poprzez techniczną i bezpieczną konwersję BBAN na odpowiedni unikatowy identyfikator rachunku płatniczego przez danego dostawcę usług płatniczych.
For a transitional period, Member States should be able to permit PSPs to allow consumers to continue using BBAN for national payment transactions on condition that interoperability is ensured by converting BBAN technically and securely into the respective unique payment account identifier by the PSP concerned.
Wypłata gotówki w kasie - wypłata gotówki z rachunku prowadzonego przez dostawcę usług płatniczych z użyciem formularza, również w przypadku użycia karty wyłącznie do identyfikacji płatnika.
OTC cash withdrawal: cash withdrawal from an account at the PSP using a form, including where a card is used merely to identify the payee.
Państwa członkowskie zapewniają, by za moment otrzymania zlecenia uznawano otrzymanie zlecenia płatniczego przez dostawcę usług płatniczych płatnika.
Member States shall ensure that the time of receipt is when the payment order is received by the payer's payment service provider.
Państwa członkowskie zapewniają, by usługa przeniesienia rachunku była inicjowana przez otrzymującego dostawcę usług płatniczych na wniosek konsumenta.
Member States shall ensure that the switching service is initiated by the receiving payment service provider at the request of the consumer.
Państwa członkowskie zapewniają konsumentom możliwość nieodpłatnego dostępu do danych osobowych dotyczących istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty prowadzonych przez przekazującego lub otrzymującego dostawcę usług płatniczych.
Member States shall ensure that consumers are able to access free of charge their personal information regarding existing standing orders and direct debits held by either the transferring or the receiving payment service provider.
Poprawka wyjaśnia, że w tym przypadku "dostawca usług płatniczych" oznacza dostawcę usług płatniczych odbiorcy.
The amendment clarifies the point that in this case 'payment service provider' means the payment service provider of the payee.
powtarzających się lub systematycznych lub poważnych przypadków niezapewniania przez dostawcę usług płatniczych przechowywania dokumentacji z naruszeniem art. 16;
repeated, systematic or serious failure by a payment service provider to retain records, in breach of Article 16;
Aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwe traktowanie oraz umożliwić konsumentom zakwestionowanie decyzji podjętej przez dostawcę usług płatniczych, dostawca usług płatniczych powinien poinformować konsumenta o przyczynach odmowy udzielenia mu dostępu do zwykłego rachunku płatniczego i podać jej uzasadnienie.
In order to ensure transparency and fairness of treatment and in order to allow the consumer to question the payment service provider's decision, the payment service provider should inform the consumer of the grounds and justification for his refusal of access to a basic payment account.
"BIC" oznacza kod, który jednoznacznie wskazuje dostawcę usług płatniczych i którego elementy są określone w normie ISO 13616 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej;
'BIC' means a code that unambiguously identifies a payment service provider, the elements of which are specified by ISO 13616, set by the International Organization for Standardisation (ISO)
"opłaty" oznaczają każdą opłatę nałożoną przez dostawcę usług płatniczych na użytkownika usług płatniczych i bezpośrednio lub pośrednio związaną z transakcją płatniczą.
'charges' means any charge levied by a payment service provider on the payment service user and directly or indirectly linked to a payment transaction.
Państwa członkowskie gwarantują, że zleceniodawca złoży wniosek o zwrot najpóźniej w ciągu czterech tygodni od momentu, w którym został poinformowany przez dostawcę usług płatniczych o danej kwestionowanej transakcji płatniczej.
Member States shall ensure that the payer shall request the refund, at the latest within four weeks of being informed of the payment transaction in question by the payment service provider.
Przepisy dotyczące dostępu do systemów płatności nie powinny mieć zastosowania do systemów tworzonych i obsługiwanych przez jednego dostawcę usług płatniczych.
The provisions of the access to payment systems should not apply to systems set up and operated by a single payment service provider.
Ponadto otrzymanie zlecenia płatniczego powinno nastąpić w momencie otrzymania przez dostawcę usług płatniczych płatnika zlecenia płatniczego, którym ma być obciążony rachunek płatnika.
Furthermore, the receipt of a payment order should occur when the payer's payment service provider receives the payment order to be debited from the payer's account.
Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, zgodnie z którym dostawca usług płatniczych odbiorcy udostępnia kwotę transakcji płatniczej na rachunku płatniczym odbiorcy z datą waluty po otrzymaniu środków przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z art. 73.
Member States shall require the payment service provider of the payee to value date and make available the amount of the payment transaction to the payee's payment account after the payment service provider has received the funds in accordance with Article 73.
W przypadku gdy odbiorca nie posiada rachunku płatniczego u dostawcy usług płatniczych, środki są udostępniane odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych, który otrzymuje środki dla odbiorcy w terminie określonym w art. 69.
Where the payee does not have a payment account with the payment service provider, the funds shall be made available to the payee by the payment service provider who receives the funds for the payee within the period specified in Article 69.
Umowy ramowe mogą zostać wypowiedziane przez użytkownika usług płatniczych w dowolnym momencie, natomiast przez dostawcę usług płatniczych z co najmniej miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Framework contracts may be terminated at any time by the payment service user and with at least one month's notice by the payment service provider.
Opłaty te są uzgadniane pomiędzy użytkownikiem usług płatniczych a dostawcą usług płatniczych i muszą być adekwatne i zgodne z faktycznie poniesionymi przez dostawcę usług płatniczych kosztami.
Those charges shall be agreed between the payment service user and the payment service provider and shall be appropriate and in line with the payment service provider's actual costs.
niewprowadzenia przez dostawcę usług płatniczych skutecznych strategii i procedur opartych na analizie ryzyka z naruszeniem art. 8 lub 12;
failure by a payment service provider to implement effective risk-based procedures, in breach of Articles 8 or 12;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo