Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostosować" na angielski

Wyszukaj dostosować w: Definicja Synonimy
adapt
adjust
align
accommodate
conform
fit
suit
brought into line with
brought in line
adapted adjusted aligned comply bring amended

Sugestie

Trzeba się dostosować do naszej widowni.
We should adapt for our audience, yes.
Otoczony cywilizacji rzymskiej, będą musieli dostosować się lub zniknąć.
Encircled by Roman civilization, they will have to adapt or disappear.
Look, Larry, musiałem dostosować.
Look, Larry, I had to adjust.
Sytuacja nagle się zmieniła i musiałam się dostosować.
Circumstances have changed suddenly, and I had to adjust.
Będzie trudno dostosować się do rzeczywistości.
It will be difficult to adjust to reality.
Ten panel pozwala Ci dostosować mapę do Twoich potrzeb.
This control panel allows you to adjust the map according to your needs.
Użytkownicy mogą dostosować szerokość kolumny do swoich potrzeb.
Users may adjust the width of the columns to their needs.
Będzie musiał pan dostosować poziom dyktanda.
For your dictations, you'll need to adjust.
Mogę monitorować jego narządy i dostosować znieczulenie.
I can monitor his vitals and adjust the anesthesia.
Mógłbym dostosować siodło, by złagodzić otarcia.
I could adjust your saddle to ease the chafing.
Nie chciałam tego robić bez ciebie, ale musimy się dostosować.
I didn't want to do this without you, but we have to adapt.
Naprawdę muszę się dostosować i stać się kim oni chcą.
You really have to adapt and become something that they want.
Organizm musi mieć chwilę, żeby się dostosować.
It takes the body awhile to adjust.
Jak sam się zgodziłeś... Muszą się dostosować.
As you yourself agreed... they must adapt.
Mogę spojrzeć na Twój układ i pomóc ci go dostosować.
I can take a look at your floor routine and help you adjust it.
W jednej chwili możemy dostosować charakter, zmienić osobowość...
At a flick of a switch, we can adjust character, change personality,
Jeśli Komisja postanowi dostosować dokument w celu spełnienia szczególnej prośby wnioskodawcy, wnioskodawcę można obciążyć kosztami takiego dostosowania.
Where the Commission decides to adapt a document in order to satisfy a specific application, the costs involved in the adaptation may be recovered from the applicant.
Jednakże referendum stanowi również prawdziwe wyzwanie dla Północy: władze będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości politycznej.
Yet the referendum also constitutes a real challenge for the North: the authorities will need to adjust to a new political reality.
Mam nadzieję że prefektura może dostosować wypłaty dla naszych towarzyszy.
I hope the Prefecture can adjust the wages of our fellow comrades
potrafi dostosować sposób mówienia do każdego słuchacza
can adapt the way he/she speaks to any interlocutor
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1924. Pasujących: 1924. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo